IGSO PAS > People > Member
Msc. Patryk Duma
Department of Spatial Organization
Office 426
Phone +48 226978929
E-mail

Education

2016-2017 – studia magisterskie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej  – specjalizacja: urbanistyka i polityka przestrzenna (praca magisterska pt. Lokalizacja decyzji o warunkach zabudowy a zapisy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w wybranych gminach powiatu janowskiego).

2012-2016 – studia inżynierskie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej  – specjalizacja: zarządzanie i restrukturyzacja przestrzeni  (praca inżynierska pl. Ocena stanu ładu przestrzennego w strefie podmiejskiej na przykładzie osiedla Borek w gminie Wólka).

Academic career and degrees

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pracownik inżynieryjno-techniczny od września 2017

Research interests

  • Polityka przestrzenna
  • Systemy planowania przestrzennego
  • Suburbanizacja
  • Kartografia i geoinformacja (GIS) 

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others

Books, reports

  • Śleszyński P., Komornicki T., Rosik P., Duma P., Goliszek S., Kubiak Ł., Wiśniewski R., Guzik R., Fiedeń Ł., Kocaj A., Kołoś A., Wiedermann K., 2019, Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem. Raport Syntetyczny, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 150 s.

Articles, chapters, papers and others