IGSO PAS > People > Member
Prof. Piotr Korcelli, prof. emerytowany
Office 302
Phone +48 226978900
E-mail

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

 • Korcelli P., Kozubek E., Werner P., 2016, Zmiany użytkowania ziemi a interakcje przestrzenne na obszarach metropolitalnych Polski, Prace Geograficzne, 254, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 113 s.
 • Komornicki T., Korcelli P., Siłka P., Śleszyński P., Świątek D., 2013, Powiązania funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa, 215 s.
 • Komornicki T., Bański J., Śleszyński P., Rosik P., Czapiewski K., Korcelli P., Świątek D., Degórska B., Siłka P., Wiśniewski R., Stępniak M., Mazur M., 2012, Zagospodarowanie infrastrukturalne i kapitał fizyczny oraz policentryczność rozwoju Mazowsza, Trendy Rozwojowe Mazowsza, 4, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa, 56 s.
 • Korcelli P., Grochowski M., Kozubek E., Korcelli-Olejniczak E., Werner P., 2012, Development of urban-rural regions: from European to local perspective, Monografie IGiPZ PAN, 14, PAN IGiPZ, Warszawa, 158 s.
 • Korcelli P., Degórski M., Drzazga D., Komornicki T., Markowski T., Szlachta J., Węcławowicz G., Zaleski J., Zaucha J., 2010, Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033, Studia, 128, KPZK PAN, Warszawa, 169 s.
 • Vandermotten C., Peeters D., Korcelli P., Halbert L., Korcelli-Olejniczak E., 2007, ESPON projekt 1.4.3. Study on Urban functions, final report, The ESPON Monitoring Committee, Luxemburg, 250 s.
 • Węcławowicz G., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Korcelli P., Śleszyński P., 2006, Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku, Monografie, 6, PAN IGiPZ, Warszawa, 212 s.
 • Gawryszewski A., Korcelli P., Nowosielska E., 1998, Funkcje metropolitalne Warszawy, Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, 53, PAN IGiPZ, Warszawa, 144 s.
 • Korcelli P., 1998, Przemiany w zakresie migracji ludności jako konsekwencja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Biuletyn, 184, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, 201 s.
 • Korcelli P., 1995, Regional patterns in Poland's transformation: the first five years, Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 34, PAN IGiPZ, Warszawa, 61 s.

Articles, chapters, papers and others

 • Korcelli P., 2018, System osadniczy Polski – kierunki przemian, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 183, s. 263-272.
 • Korcelli P., Korcelli-Olejniczak E., 2018, From metropolis to megacity, [w:] Red. Jerzy Kleer, Katarzyna Anna Nawrot, The rise of megacities. Challenges, opportunities and unique characteristics, World Scientific Publishing Europe, London, , s. 61-76.
 • Korcelli P., Korcelli-Olejniczak E., 2017, Small towns in settlement systems - the metropolitan age, Studia Regionalia, 50, s. 70-85.
 • Korcelli-Olejniczak E., Korcelli P., 2015, On European metropolisation scenarios and the future course of metropolitan development in Poland, Geographia Polonica, 88, 1, s. 107-121.
 • Korcelli P., Korcelli-Olejniczak E., 2015, Metropolitan transition in East-Central Europe, Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesselschaft , 157, s. 29-49.
 • Korcelli P., Korcelli-Olejniczak E., 2015, Od metropolii do megamiasta, [w:] Red. nauk. Jerzy Kleer, Zbigniew Strzelecki, Megamiasta przyszłości. Szansa czy zagrożenie rozwoju, Komitet Prognoz "Polska 2000 PLUS" przy Prezydium PAN, Warszawa, , s. 72-82.
 • Werner P., Korcelli P., Kozubek E., 2014, Population potentials as a modulator of land use changes in Poland's metropolitan areas, Quaestiones Geographicae, 33, 2, s. 37-50.
 • Werner P., Korcelli P., Kozubek E., 2014, Land use changes and externalities in Poland's metropolitan areas. Application of neighborhood coefficients, [w:] Eds. Beniamino Murgante, Sanjay Misra, Ana Maria A.C. Rocha, Carmelo Torre, Jorge Gustavo Rocha, Maria Irene Falcao, David Taniar, Bernady O. Apduhan, Osvaldo Gervasi, Computational Science and Its Applications - ICCSA 2014. 14th International Conference, Guimaraes, Portugal, June 30 - July 3, 2014. Proceedings, Part IV, Springer, Cham etc., , s. 215-226.
 • Grochowski M., Korcelli P., Kozubek E., Sławiński T., Werner P., 2013, Warsaw: spatial growth with limited control, [w:] Eds. Kjell Nilsson, Stephan Pauleit, Simon Bell, Carmen Aalbers, Thomas Sick Nielsen, Peri-urban futures: Scenarios and models for land use change in Europe, Springer, Berlin; Heidelberg, , s. 131-167.
 • Korcelli P., 2011, Inter-metropolitan linkages: selected concepts and policy applications, [w:] Eds. Tomasz Komornicki, Piotr Siłka, Functional linkages between Polish metropolises, Studia Regionalia, 29, Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw, , s. 11-20.
 • Korcelli P., 2011, Obszary metropolitalne a funkcjonalne obszary miejskie, [w:] Red. nauk. Sylwia Kaczmarek, Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wydaw. UŁ, Łodź, , s. 43-50.
 • Korcelli P., 2011, Rola geografii w badaniu i konstruowaniu planów przestrzennego zagospodarowania kraju, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Wiesław Maik, Robert Brudnicki, Geografia wobec problemów współczesności. Funkcje poznawcze i praktyczne geografii, Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz, , s. 69-78.
 • Korcelli P., Kozubek E., 2011, Economy and employment, [w:] Eds. Annette Piorr, Joe Ravetz, Ivan Tosics, Peri-urbanisation in Europe. Towards European policies to sustain urban-rural futures, Academic Books Life Sciences, Copenhagen, , s. 44-49.
 • Korcelli P., Kozubek E., 2010, Regiony miejsko-wiejskie w krajach europejskich - ujęcia typologiczne, [w:] Red. Stanisław Ciok, Piotr Migoń, Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze. Praca zbiorowa, UWr IGiRR, Wrocław, , s. 109-115.
 • Korcelli P., 2009, Koncepcja nie tylko polityki, W poszukiwaniu dobrych kierunków. Materiały do dyskusji nad Projektem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, , s. 46-51.
 • Korcelli P., 2009, Obszary miejskie jako węzły w rozwoju policentrycznym - recenzja raportu 1.1.1 ESPON, [w:] Red. nauk. Grzegorz Gorzelak, Agnieszka Olechnicka, Polska z perspektywy badań ESPON - oceny, wnioski, rekomendacje, Wydaw. Nauk. Scholar, Warszawa, , s. 17-29.
 • Korcelli P., 2009, Poland's settlement system - trends and factors underpinning change, [w:] Ed. Tadeusz Markowski, The Polish spatial development concept versus European visions of spatial development perspectives, Studia Regionalia, 22, KPZK PAN, Warszawa, , s. 26-40.
 • Korcelli P., 2008, System osadniczy Polski - tendencje i uwarunkowania przemian, [w:] Red. Tadeusz Markowski, Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy, Studia, 122, KPZK PAN, Warszawa, , s. 30-42.
 • Korcelli P., 2008, Scenarios on the territorial future of Europe: a commentary and further implications, Territorial dilemmas of socio-economic development in Europe, Europa XXI, 18, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 39-46.
 • Korcelli P., 2008, Przemiany regionów miejsko-wiejskich w Europie, [w:] Red. Jerzy J. Parysek, Tadeusz Stryjakiewicz, Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Praca zbiorowa, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 91-103.
 • Korcelli P., Korcelli-Olejniczak E., Kozubek E., 2008, Typologies of European urban - rural regions: a review and assessment, Geographia Polonica, 81, 2, s. 25-42.
 • Korcelli P., 2007, Podstawowe węzły układu osadniczego Polski na tle europejskiego systemu osadniczego (aglomeracje - metropolie), Rola polskiej przestrzeni w integrującej się Europie, Biuletyn, 233, KPZK PAN, Warszawa, , s. 87-113.
 • Korcelli P., Domański R., Liszewski S., Markowski T., Degórski M., 2007, Wykorzystanie badań nad środowiskiem geograficznym w gospodarce przestrzennej, Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych, PAN Wydział VII, Warszawa, , s. 165-171.
 • Korcelli P., 2006, Urbanization and the urban system, [w:] Ed. Marek Degórski, Natural and human environment of Poland. A geographical overview, PAN IGiPZ et al., Warsaw, , s. 163-173.
 • Korcelli P., 2006, Replacement migration and the dilemmas of migration policy, Reg. Local Studies, Spec. iss., s. 99-111.
 • Korcelli P., 2005, Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych, [w:] Red. Stanisław Liszewski, Wiesław Maik, Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych, Studia i Materiały Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły Gospodarczej w Bydgoszczy, 1, Wydaw. Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz, , s. 41-45.
 • Korcelli P., 2005, Pojęcie policentryczności a współczesne przemiany systemu miast, [w:] Red. Teresa Czyż, Henryk Rogacki, Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-ekonomicznych, Biuletyn, 219, KPZK PAN, Warszawa, , s. 146-155.
 • Korcelli P., 2005, The) urban system of Poland, Built Environ., 31, nr 2133-142 : mapy.
 • Korcelli P., Korcelli-Olejniczak E., 2005, Warsaw: an evaluation of population trends and forecasts, [w:] Ed. Tadeusz Markowski, Regional scientists' tribute to Professor Ryszard Domański, Studia Regionalia, 15, Committee for Space Economy and Regional Planning PAS, Warszawa, , s. 243-257.
 • Wegener M., Komornicki T., Korcelli P., 2005, Spatial impact of the Trans-European Networks for the new EU member states, [w:] Ed. Tomasz Komornicki, Konrad Ł. Czapiewski, New spatial relations in new Europe, Europa XXI, 13, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 27-43.
 • Korcelli P., 2004, Migracje kompensacyjne a dylematy polityki migracyjnej, Studia Reg. Lok., nr 3, s. 61-73.
 • Korcelli P., 2004, Koncepcja policentryczności systemów miejskich w ujęciu Europejskiej Perspektwy Rozwoju Przestrzennego, Przestrzeń Europy, przestrzeń Unii Europejskiej, Europa XXI, 11, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 37-43.
 • Korcelli P., 2003, Forecasting urban development: two tales, Society and environment. Towns and settlement in Europe, Europa XXI, 10, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 9-16.
 • Korcelli P., 2003, European urban system and its West-East dimension, European space in the face of enlargement. The West to East European Trajectory Project, Europa XXI, 8, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 45-49.
 • Korcelli P., 2003, Migracje kompensacyjne a kształtowanie postaw polskiej polityki imigracyjnej, Polska i Europa. Kształtowanie przestrzeni wolności, Europa XXI, 9, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 143-151.
 • Korcelli P., 2003, Krajowe systemy miast w regionie Morza Bałtyckiego, Przegl. Geogr., 75, z.1, s. 7-22.
 • Korcelli P., 2002, Studia nad transformacją i rozwojem Warszawy w latach dziewięćdziesiątych, [w:] Red. Grzegorz Węcławowicz, Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej, Prace Geograficzne, 184, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 11-19.
 • Korcelli P., Groth N., Nowosielska E., 2002, National urban systems in the Baltic Sea Region: trends and challenges, Geographia Polonica, 75, 2, s. 117-143.
 • Korcelli P., 2000/2001, Inter-metropolitan competition in East-Central Europe and the evolving position of Warsaw, [w:] Eds. Peter Friedrich, Sakari Jutila, Policies of regional competition, Schriften zur oeffentlichen Verwaltung und oeffentlichen Wirtschaft, 161, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, , s. 165-178.
 • Korcelli P., Nielsen B., Hanell T., 2001, Urban systems in the Baltic Sea Region, [w:] Ed. Niels Boje Groth, Cities and networking: The Baltic Sea Region. A report on the Interreg IIC project Urban Systems and Urban Networking in the Baltic Sea Region carried out by a team of project executives from the Baltic Sea Region, Reports, 8-2001, Danish Centre for Forest, Landscape and Planning, Horsholm, , s. 69-105.
 • Korcelli P., 2000, Europejski system miast, Przegl. Geogr., 72, z.4, s. 355-372.
 • Korcelli P., 2000, Migration from Poland and the future EU enlargement, [w:] Ed. Zbyszko Chojnicki, Jerzy J. Parysek, Polish Geography. Problems, researches, applications, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 5-18.
 • Korcelli P., 2000, The Polish urban system: stability and change. Experience of the 1990s, [w:] Ed. Gyula Horvath, Regions and cities in the global world. Essays in honour of Gyoergy Enyedi, Centre for Regional Studies, Pecs, , s. 159-175.
 • Korcelli P., 2000, Migration from Poland. Recent trends and their evaluation, Erweiterung der Eropaeischen Union und Migration - moegliche Auswirkungen auf den oesterreichischen Arbeitsmarkt, Der Donauraum, 1/2/2000, Institut fuer Donauraum und Mitteleuropa, Wien, , s. 63-77.
 • Korcelli P., Krukowski J., 2000, Critical remarks on the Polish system of spatial planning, [w:] Ed. Kai Boehme, Burkhard Lange, Malin Hansen, Property development and land-use planning around the Baltic Sea, Nordregio Working Paper, 2000:5, Nordregio, Stockholm, , s. 73-77.
 • Korcelli P., Nowosielska E., 2000, The urban system of Poland, National urban systems in the Baltic Sea region. First drafts of national reports. Presented at the 5th seminar of the Interreg IIC Project "Urban Systems and Urban Networking in the Baltic Sea Region", 3-4 April 2000, Vilnius. Project coordinator Niels Boje Groth, Vision and Strategies around the Baltic Sea 2010, VASAB 2010 Secretariat, Gdańsk, , s. 225-267.
 • Korcelli P., 1999, Warsaw: the eastern end of the trajectory, [w:] Ed. Ryszard Domański, The changing map of Europe. The trajectory Berlin-Poznań-Warsaw. A tribute to Antoni Kukliński, Oficyna Wydaw. Rewasz, Warsaw, , s. 141-149.
 • Korcelli P., 1998, Die Staedte Polens im Wandel - ihre demographischen und oekonomischen Determinanten, Staedtesysteme und Regionalentwicklungen in Mittel- und Osteuropa. Russland, Ukraine, Polen. Hrsg. Isolde Brade, Frank-Dieter Grimm, Beitraege zur Regionalen Geographie, 46, Institut fuer Laenderkunde, Leipzig, , s. 148-166.
 • Korcelli P., 1998, Migracje z Polski i do Polski w perspektywie rozszerzenia Unii Europejskiej, [w:] Red. Piotr Korcelli, Przemiany w zakresie migracji ludności jako konsekwencja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Biuletyn, 184, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, , s. 5-8.
 • Korcelli P., 1997, The urban system of Poland in an era of increasing inter urban competition, Geographia Polonica, 69, s. 45-54.
 • Korcelli P., 1997, The urban system of Poland in an era of increasing inter urban competition, [w:] Ed. Wim Ostendorf, Piotr Korcelli, Robert Sinclair, Urban development and urban life in international perspective, Geographia Polonica, 69, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 45-54.
 • Korcelli P., 1997, Regionale Muster der Transition: Polen, Die Rueckkehr der Regionen. Beitraege zur regionalen Transformation Ostmitteleuropas. Hg. Heinz Fassmann, Beitraege zur Stadt-und Regionalforschung, 15, Verlag der Oesterreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, , s. 187-243.
 • Korcelli P., 1997, Perspectives on the development of population in the Baltic Region, Raumordnung und Raumforschung im Ostseeraum. Ergebnisse einer Arbeitsgruppe der Deutsch-Polnischen Arbeitgemeinschaft der ARL, Arbeitsmaterial, ARL, Hannover, , s. 1-10.
 • Korcelli P., 1997, Sterowanie przekształceniami strukturalnymi aglomeracji miejskich, Podstawy naukowo-badawcze polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa, , s. 77-89.
 • Korcelli P., 1997, Perspektiven fuer Staedte und Staedtesysteme im oestlichen Mitteleuropa: Strukturen und Funktionen im Wandel, Regionale Transformationprozesse in Europa. Festveranstaltung und Tagung anlaesslich der 100-Jahr-Feier des Instituts fuer Laenderkunde und Jahrestagung der Deutschen Akademie fuer Landeskunde. Hrsg. Alois Mayr, Beitraege zur Regionalen Geographie, 44, Institut fuer Laenderkunde, Leipzig, , s. 48-56.
 • Korcelli P., 1997, Warszawa i aglomeracja warszawska: tendencje, perspektywy, zagrożenia rozwoju, [w:] Red. Piotr Korcelli, Aglomeracje miejskie w procesie transformacji. Cz. 3, Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 43, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 5-18.
 • Korcelli P., 1997, Alternatywne projekcje zmian demograficznych i migracji w aglomeracjach miejskich, [w:] Red. Piotr Korcelli, Aglomeracje miejskie w procesie transformacji. Cz. 5, Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 45, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 5-21.
 • Korcelli P., 1996, Die polnische Auswanderung seit 1945, Migration in Europa. Historische Entwicklung, aktuelle Trends und politische Reaktionen. Hg. Heinz Fassmann, Rainer Muenz, Campus Verlag, Frankfurt, , s. 245-262.
 • Korcelli P., 1996, Issues in urban geography, [w:] Ed. Zbyszko Chojnicki, Contemporary problems of Polish geography, Bogucki Scientific Publishers, Poznań, , s. 36-46.
 • Korcelli P., 1996, Kierunki przekształceń systemu osadniczego Polski w latach dziewięćdziesiątych, [w:] Red. nauk. Urszula Wich, Gospodarka, przestrzeń, środowisko. Materiały z I Ogólnokrajowej Konferencji zorganizowanej w 30-lecie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej pod patronatem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk i Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk, Wydaw. UMCS, Lublin, , s. 159-164.
 • Korcelli P., 1996, Perspectives on the development of population in the Baltic Region, Europabezogene Raumforschung. Stand und Perspektiven, Arbeitsmaterial, 224, Verlag der ARL, Hannover, , s. 164-171.
 • Korcelli P., 1996, Aglomeracje miejskie w procesie transformacji - zarys problematyki, [w:] Red. Piotr Korcelli, Aglomeracje miejskie w procesie transformacji: I, Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 41, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 5-12.
 • Korcelli P., 1996, Perspectives on cities and urban systems in East-Central Europe: changing structures, changing functions, [w:] Ed. Ryszard Domański, Towards the explanation and modelling of the spatial and regional dimensions of the transformation process, Studia Regionalia, 6, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, , s. 61-70.
 • Korcelli P., 1995, Demograficzne uwarunkowania rozwoju Warszawy, [w:] Red. Ryszard Domański, Strategie rozwoju wielkich miast, Biuletyn, 169, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, , s. 123-134.
 • Korcelli P., 1995, Aglomeracje miejskie w latach 90. Powolny wzrost, umiarkowana polaryzacja, [w:] Red. Ryszard Domański, Strategie rozwoju wielkich miast, Biuletyn, 169, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, , s. 43-58.
 • Korcelli P., 1995, Zagrożenia globalne: problemy migracji, Dyskusje, Zeszyty Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk, 17/18, TPKN, Warszawa, , s. 48-53 + replika 66-70.
 • Korcelli P., 1995, Urban restructuring in East-Central Europe: selected questions, Geographia Polonica, 66, s. 7-12.
 • Korcelli P., 1995, Urban restructuring in East-Central Europe: selected questions, [w:] Ed. Piotr Korcelli, Urban systems and regional change, Geographia Polonica, 66, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 7-12.
 • Korcelli P., 1995, Warsaw: development programmes and issues, Citta capitali dell'Europa centrale: politiche e strategie urbane nel nuovo spazio europeo. A cura di Marco Demarie, Contributi di Ricerca, [b.w.], Torino, , s. 215-230.
 • Korcelli P., 1995, The Polish urban system and its international linkages, [w:] Ed. Mauri Palomaeki, J.A. Karunaratne, Urban development and urban life, Acta Wasaensia, 45., (Geography, 6) Universitas Vasaensis, Vaasa, , s. 165-178.
 • Korcelli P., 1994, On interrelations between internal and international migration, Innovation, 7, nr 2, s. 151-163.
 • Korcelli P., 1994, Emigration from Poland after 1945, [w:] Eds. Heinz Fassmann and Rainer Muenz, European migration in the late twentieth century. Historical patterns, actual trends and social implications, Edward Elgar Publ. Ltd, Aldershot, , s. 171-185.
 • Korcelli P., 1994, Soziale und wirtschaftliche Veraenderungen in den Regionen Polens, Materialien zu den raeumlichen Entwicklungen in Europa aus polnischer und deutscher Sicht, Arbeitsmaterial, 201, Verlag der ARL, Hannover, , s. 42-51.
 • Korcelli P., 1994, Population development in Germany and Poland, Materialien zu den raeumlichen Entwicklungen in Europa aus polnischer und deutscher Sicht, Arbeitsmaterial, 201, Verlag der ARL, Hannover, , s. 52-84.
 • Korcelli P., 1994, Current issues related to imigration and citizenship. The case of Poland, [w:] Ed. Rainer Bauboeck, From aliens to citizens. Redefining the status of immigrants in Europe, Public Policy and Social Welfare, 17, Avebury, Aldershot, , s. 121-132.
 • Korcelli P., Dziewoński K., Jankowski J., Malisz B., Stasiak A., Suchorzewski W., 1994, Strategia rozwoju Warszawy, Nauka, nr 2, s. 151-164.
 • Korcelli P., Potrykowska A., Węcławowicz G., 1994, Warsaw: development problems and strategies, [w:] Ed. Gerhard O. Braun, Managing and marketing of urban development and urban life. Proceedings of the IGU-Commission on "Urban Development and Urban Life". Berlin, August 15th to 20th, 1994, Abhandlungen - Anthropogeographie, 52, Dietrich Reimer Verlag, Berlin, , s. 101-113.
 • Korcelli P., Węcławowicz G., 1994, Zagrożenia i bariery rozwoju demograficznego i społecznego OMW, Przegl. Urb., 2, nr 2, s. 4-5.
 • Korcelli P., 1993, Migration and demographic change in the region of Warsaw, Geographia Polonica, 61, s. 95-102.
 • Korcelli P., 1993, Economic aspects of demographic developments and migration in East-Central Europe: the case of Poland, [w:] Ed. Reiner Weichhardt, Economic developments in cooperation partner countries from a sectoral perspective. Colloqium, 30 June, 1 and 2 July 1993, Brussels, Brussels, , s. 85-90.
 • Korcelli P., 1992, Regional population projections: A multiple base-point approach, Geographia Polonica, 59, s. 21-32.
 • Korcelli P., 1988, Migration trends and regional labour market change in Poland, Geographia Polonica, 54, s. 5-18.
 • Korcelli P., Potrykowska A., 1988, Redistribution of the elderly population in Poland: regional and rural-urban dimensions, Geographia Polonica, 54, s. 121-138.
 • Korcelli P., 1986, Labour mobility, urbanization and development: selected concepts and illustrations, Geographia Polonica, 52, s. 171-178.
 • Korcelli P., 1985, An approach to the study of urban change, Geographia Polonica, 51, s. 127-138.
 • Bourne L., Korcelli P., Warneryd O., 1983, Emerging spatial configurations of urban systems: A review of comparative experience, Geographia Polonica, 47, s. 85-100.
 • Hansen N., Korcelli P., 1978, The development of urban agglomerations within the national settlement systems, Geographia Polonica, 39, s. 211-222.
 • Korcelli P., 1977, On modelling and planning the development of urban agglomerations, Geographia Polonica, 37, s. 151-158.
 • Korcelli P., 1975, Theory of intra-urban structure: Review and synthesis. A cross-cultural perspective, Geographia Polonica, 31, s. 99-132.
 • Korcelli P., 1973, Urban growth: some models and generalizations, Geographia Polonica, 27, s. 133-142.
 • Korcelli P., Kostrubiec B., 1973, Harmonic analysis of urban spatial growth, Geographia Polonica, 25, s. 93-102.
 • Korcelli P., 1972, Urban spatial growth: a wave-like approach, Geographia Polonica, 24, s. 45-56.

Editorial publications

Abstracts, reviews, notes

 • Korcelli P., 2010, Postawmy na duże miasta, stworzymy bieguny wzrostu, Thintank, nr 4, s. 106-107.
 • Korcelli P., Kozubek E., 2010, Interrelations between economic and population change and land use patterns in European rural-urban regions, Managing the urban rural interface. International conference, 19-22 October, 2010, Frederiksberg Campus, University of Copenhagen. Book of abstracts, Danish Centre for Forest, Landscape and Planning, University of Copenhagen, Frederiksberg, , s. 45.
 • Piorr A., Zasada I., Berges R., Loibl W., Korcelli P., Tosics I., Lalenis K., Alves S., 2010, Land use changes and sustainability performance of European region types, Managing the urban rural interface. International conference, 19-22 October, 2010, Frederiksberg Campus, University of Copenhagen. Book of abstracts, Danish Centre for Forest, Landscape and Planning, University of Copenhagen, Frederiksberg, , s. 48.
 • Korcelli P., 2009, Zmiany klimatyczne a współczesne migracje ludności, [w:] Red. Małgorzata Gutry-Korycka, Tadeusz Markowski, Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym Ziemi, Studia, 74, KPZK PAN, Warszawa, , s. 152-153.
 • Korcelli P., 2008, Koncepcja nie tylko polityki, Urbanista, nr 1, s. 10-12.
 • Korcelli P., 2005, Urban systems: patterns of change versus evaluation criteria, [w:] Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki, Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 26.
 • Wegener M., Korcelli P., Komornicki T., 2004, Spatial impacts of European Transport Networks, Central and Eastern Europe: changing spatial patterns of human activity. Warsaw Regional Forum: 2004. Warsaw, 08-09 October 2004. Programme, abstracts and excursion information. Prepared by Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 48.
 • Korcelli P., 2003, Przedmowa, [w:] Red. K. Błażejczyk, B. Krawczyk, M. Kuchcik, Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Teresie Kozłowskiej-Szczęsnej, Prace Geograficzne, 188, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 7.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Korcelli P., 2003, Od dyrekcji Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, [w:] Red. Andrzej Stasiak, Księga poświęcona pamięci Profesora Marcina Marii Rościszewskiego, Geopolitical Studies, 10, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 9.
 • Korcelli P., 2000, [Głos w dyskusji], Czy kryzys demograficzny w Polsce? Seminarium, Warszawa 20 czerwca 2000, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, Warszawa, , s. 65-66.
 • Korcelli P., Nowosielska E., 2000, The urban system of Poland, Danish Forest and Landscape Research Institute, Horsholm, Folder.
 • Korcelli P., 1997, Wprowadzenie, Podstawy naukowo-badawcze polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa, , s. 7-11.
 • Korcelli P., 1997, Opinia, Reforma administracji publicznej "Państwo sprawne, przyjazne, bezpieczne". Wybór opinii i ekspertyz, [b.w.], Warszawa, , s. 86-90.
 • Korcelli P., 1996, The urban system of Poland in an international perspective, 28th International Geographical Congress. The Hague, August 4-10 1996. Abstract book. Land, sea and human effort, Stichting Internationaal Geografisch Congress, Utrecht, , s. 230.
 • Korcelli P., 1995, Urban restructuring in East-Central Europe: selected questions, Environment and quality of life in Central Europe: problems of transition. Conference proceedings, Albertina Icome, Praha, , s. E40.
 • Korcelli P., 1995, Foreword, [w:] Ed. Bożena Gałczyńska, Grzegorz Węcławowicz, Urban and regional issues in geographical research in Poland and Italy. Proceedings of the Seventh Polish-Italian Geographical Seminar. Warsaw - Wierzba - Toruń - Łódź, 27 IX - 2 X 1993, Conference Papers, 24, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 5.
 • Korcelli P., 1995, Foreword, [w:] Ed. Piotr Korcelli, Urban systems and regional change, Geographia Polonica, 66, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 5-6.
 • Korcelli P., 1993, Wprowadzenie, [w:] Red. Piotr Korcelli i Alina Potrykowska, Zagadnienia rozwoju Warszawy, Biuletyn, 163, PWN, Warszawa, , s. 5-7.
 • Korcelli P., Potrykowska A., 1993, Foreword, The urban population at a microscale. Alina Potrykowska, Piotr Korcelli (ed.), Geographia Polonica, 61, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 5.

Documentation studies

 • Korcelli P., 2007, W 100-lecie Urodzin Stanisława Leszczyckiego, Przegl. Geogr., 79, z.3/4, s. 373-374.
 • Korcelli P., 2006, Jubileusz Profesora Piotra Eberhardta, Przegl. Geogr., 78, z.2, s. 297-301.
 • Korcelli P., Kotarba A., 2003, Professor Leszek Starkel. 50 years of scientfic activity, [w:] Ed. Adam Kotarba, Holocene and Late Vistulian paleogeography and paleohydrology, Prace Geograficzne, 189, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 7-10.
 • Korcelli P., Kozłowska-Szczęsna T., 2002, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, [w:] Red. Leszek Kuźnicki, Polska Akademia Nauk 1952-2002. Placówki i Komitety, Upowszechnianie Nauki - Oświata "UN-O", Warszawa, , s. 256-260.
 • Korcelli P., 2001, Przedmowa, [w:] Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon, Między geografią a biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego. Zbiór prac. Tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu z okazji 80-lecia urodzin, Prace Geograficzne, 179, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 7.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Korcelli P., 1997, Stanisław Marian Leszczycki (1907-1996), Nauka, nr 3, s. 256-262.
 • Kostrowicki J., Korcelli P., 1996, Kazimierz Dziewoński, 1910-1994, Nauka, nr 4, s. 255-257.
 • Korcelli P., 1995, Piotr Korcelli, [w:] Red. nauk. Stanisław Liszewski, Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce (lata 1918-1993). T.3. Badacze, [b.w.], Łódź, , s. 76-77.
 • Kostrowicki J., Korcelli P., 1995, Kazimierz Dziewoński 1910-1994, Przegl. Geogr., 67, z.3/4, s. 411-412.

Maps, atlases

 • Komornicki T., Korcelli P., Śleszyński P., Świątek D., Siłka P., 2010, [1 mapa], [w:] Oprac. zespół: Grzegorz Węcławowicz, Magdalena Łotocka, Anna Baucz, Rozwój miast w Polsce. Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opracowany na potrzeby przygotowania przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, , s. 40.
 • Korcelli P., Śleszyński P., 2010, [1 mapa], Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. P. Korcelli et al, Studia, 128, KPZK PAN, Warszawa,
 • Korcelli P., Gałązka A., 1996, Restrukturyzacja gospodarki w latach 1990-1995. Cz. 2, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, arkusz 111.2 (2 mapy i 2 wykresy).
 • Korcelli P., Zgliński W., 1996, Restrukturyzacja gospodarki w latach 1990-1995. Cz. 2, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, arkusz 111.2 (2 mapy i 1 wykres).
 • Korcelli P., Zgliński W., 1996, Restrukturyzacja gospodarki w latach 1990-1995. Cz. 1, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, arkusz 111.1 (6 map i 6 wykresów).
 • Korcelli P., Gawryszewski A., 1995, Migracje wewnętrzne ludności, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, arkusz 65.2 (9 map + tekst komentarza na odwrocie).
 • Korcelli P., Gawryszewski A., Księżak J., 1995, Ludność miejska i wiejska, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, arkusz 63.1 (4 mapy i 4 wykresy).
 • Korcelli P., Iwanicka-Lyra E., 1995, Małżeństwa, rozwody, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, arkusz 64.1 (6 map; 2 wykresy + tekst komentarza na odwrocie).
 • Korcelli P., 2008, Megamiasta [wersja rozszerzona], PAN, Warszawa, 12 s.
 • Korcelli P., 2007, Megamiasta - problemy i perspektywy rozwoju. Opracowanie przygotowane z okazji Światowego Roku Planety Ziemia, Komitet Planeta Ziemia PAN, Warszawa,
 • Korcelli P., 1999, Kazimierz Dziewoński, Studia nad przyszłością w Polsce w pracach Komitetu Prognoz "Polska w XXI wieku". Komitet i jego twórcy (w 30-lecie powstania Komitetu) 1869-1999, Dom Wydaw. Elipsa, Warszawa, , s. 36-48.