IGSO PAS > People > Member
Dr. Piotr Lamparski
Department of Environmental Resources and Geohazards
Office -
Phone +48 566228520
E-mail

Education

 • 1984-1990 - Master degree studies: Nicolaus Copernicus University in Toruń, Faculty of Biology and Earth Sciences, geography, specialization in geomorphology (master’s thesis entitled Morphogenesis of Pałucki outwash plain)

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN), since 1991

 • 2002 - PhD in Earth Sciences in geography (doctoral dissertation entitled The Quaternary forms and deposits in the light of radar investigation)

Research interests

 • Geomorphology of Poland’s Lowland
 • Geophysical research methods in geology of shallow structures
 • Ground penetrating radar research of the clastic Quaternary forms and deposits
 • Application of ground penetrating radar in research of biogenic deposits
 • Application of ground penetrating radar in archaeology and forensic science

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Lamparski P., 2020, Badania georadarowe kemów jako przykład możliwości zastosowania metod geofizycznych do badania form zbudowanych z drobnoziarnistych osadów klastycznych, Przegląd Geograficzny, 92, 3, s. 423-446.
 • Mosakowski Z., Brykała D., Prarat M., Jagiełło D., Podgórski Z., Lamparski P., 2020, Watermills and windmills as monuments in Poland - protection of cultural heritage in situ and in open-air museums, Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 8, 3, s. 41-62.
 • Brykała D., Bartczak A., Błaszkiewicz M., Gierszewski P., Goslar T., Kaczmarek H., Kaszubski M., Kordowski J., Kramkowski M., Lamparski P., Lisicki S., Roman M., Sarnowski Ł., Słowiński M., Tyszkowski S., 2015, Late Glacial and Holocene transformation of the relief and surface waters in the Płock Basin and its surroundings, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 145-174.
 • Brykała D., Gierszewski P., Kordowski J., Kaczmarek H., Tyszkowski S., Lamparski P., Babicheva V., 2015, Stanowisko 9 - Soczewka - Uwarunkowania i zmienność depozycji osadów dennych w zbiorniku Soczewka (Kotlina Płocka) w warunkach antropopresji, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman, Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r, Instytut Geografii i Przestrzennego zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Insytut Badawczy, Warszawa, , s. 153-158.
 • Brykała D., Podgórski Z., Sarnowski Ł., Lamparski P., Kordowski J., 2015, Wykorzystanie energii wiatru i wody w okresie ostatnich 200 lat na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 29, s. 9-22.
 • Błaszkiewicz M., Piotrowski J., Brauer A., Gierszewski P., Kordowski J., Kramkowski M., Lamparski P., Lorenz S., Noryśkiewicz A., Ott F., Słowiński M., Tyszkowski S., 2015, Climatic and morphological controls on diachronous postglacial lake and river valley evolution in the area of Last Glaciation, northern Poland, Quaternary Science Reviews, 109, s. 13-27.
 • Kordowski J., Błaszkiewicz M., Kramkowski M., Słowiński M., Tyszkowski S., Brauer A., Brykała D., Gierszewski P., Lamparski P., Lutyńska M., Mirosław-Grabowska J., Noryśkiewicz A., Obremska M., Ott F., Wulff S., Zawiska I., 2014, Charakterystyka środowisk depozycyjnych Jeziora Czechowskiego i jego otoczenia, Landform Analysis, 25, s. 55-75.
 • Błaszkiewicz M., Brademan B., Brauer A., Brykała D., Degórski M., Froehlich W., Gierszewski P., Hirsch F., Kaczmarek H., Kordowski J., Kramkowski M., Krzymińska J., Lamparski P., Lutyńska M., Mirosław-Grabowska J., Nicolay A., Noryśkiewicz A., Noryśkiewicz B., Obremska M., Ott F., Raab A., Raab T., Schneider A., Schwab M., Słowiński M., Tyszkowski S., Wulf S., Zawiska I., 2013, Introduction to ICLEA fieldtrips - Stara Kiszewa 2013, [w:] Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz, 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide, Scientific Technical Report, 04, Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, Potsdam, , s. 53-66.
 • Lamparski P., 2013, Ground penetrating radar survey of some kame hills, case study, [w:] Compiled by Aldona Damušytė, Alma Grigienė, Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania. Abstracts of International Field Symposium, June 25–30, 2013, Vilnius – Trakai, Lithuania, Lithuanian Geological Survey, Vilnius, , s. 60-62.
 • Błaszkiewicz M., Gierszewski P., Filbrandt-Czaja A., Lamparski P., Noryśkiewicz B., Słowiński M., Tyszkowski S., 2011, Stanowisko 11 - Szlaga. Ewolucja systemów rzeczno-jeziornych na obszarze młodoglacjalnym w świetle badań środkowego odcinka doliny Wdy, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc, Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011, PIG-PIB, Warszawa, , s. 177-186.
 • Błaszkiewicz M., Lamparski P., 2011, Stanowisko 4 - Wieck. Rozwój późnoglacjalnej delty na kontakcie doliny Wdy i rynny subglacjalnej, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc, Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011, PIG-PIB, Warszawa, , s. 141-144.
 • Lamparski P., 2011, Stanowisko 6. Radzyń Chełmiński. Ruiny zamku krzyżackiego, Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i w czasach historycznych. V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Górzno, 13-17 czerwca 2011, PIG-PIB, Warszawa, , s. 125-126.
 • Lamparski P., 2011, Budowa geologiczna pagórka kemowego w Piątkowie w świetle badań georadarowych, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc, Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011, PIG-PIB, Warszawa, , s. 60-62.
 • Lamparski P., 2011, Wstępne wyniki badań georadarowych pagórka kemowego w Zapluskowęsach, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc, Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011, PIG-PIB, Warszawa, , s. 63-65.
 • Lamparski P., 2009, Wyniki profilowań radarowych osiedla obronnego ludności kultury łużyckiej w Boguszewie gm. Gruta, woj. kujawsko-pomorskie (stanowisko 1), [w:] Red. nauk. Jacek Gackowski, Archeologia epok brązu i żelaza. Studia i materiały. T.1, Wydaw. Nauk. UMK, Toruń, , s. 271-286.
 • Lamparski P., Kędzia S., 2007, Permafrost occurence in Kozia Dolinka (High Tatra Mountains) in light of ground penetrating radar investigations, Geomorph. Slovaca Bohem., 7, nr 1, s. 82-88.
 • Brykała D., Lamparski P., Kordowski J., 2006, Wybrane problemy hydrograficzne i geomorfologiczne wywołane powstaniem i funkcjonowaniem Zbiornika Soczewka, [w:] Red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz, Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna, Dokumentacja Geograficzna, 32, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 30-34.
 • Lamparski P., 2005, Osady denne jezior i rzek w świetle badań georadarowych (GPR), [w:] Red. Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Jolanta Święchowicz, Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005, IGiGP UJ, Kraków, , s. 253-258.
 • Lamparski P., 2001, Poszukiwawcze badania radarowe w miejscu przypuszczalnej lokalizacji średniowiecznego kościoła Najświętszej Marii Panny w Lidzbarku, [w:] Red. K. Grążawski, Archeologia i historia o początkach Lidzbarka Welskiego, Wydaw. Muzeum w Brodnicy, Brodnica, , s. 80-94.
 • Lamparski P., 1998, Rezultaty badań radarowych przeprowadzonych w okolicach wsi Bągart w dniach 25-26.07.1995 roku, Adalbertus - wyniki programu badań interdyscyplinarnych, PAN Instytut Archeologii i Etnologii, Warszawa, , s. 95-98.
 • Lamparski P., 1997, Porównanie metod sondowania akustycznego (echosonda) i profilowania radarowego (gpr) w określaniu batymetrii zbiorników wodnych, [w:] Red. Alicja Breymeyer et al, Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia, PTG, Rynia, , s. 89-92.
 • Lamparski P., 1995, Metoda profilowania radarowego w badaniach hydrologicznych, [w:] Red. Z. Babiński, J. Szupryczyński, 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Człowiek a środowisko. Referaty i postery. Toruń, 24-27 sierpnia 1995, Courier.exe, Toruń, , s. 117-120.
 • Lamparski P., 1995, Możliwości zastosowania profilowania radarowego w badaniach archeologicznych, [w:] Red. A. Kola, Archeologia podwodna Niżu Polskiego, UMK, Toruń, , s. 103-114.

Editorial publications

Abstracts, reviews, notes

 • Brykała D., Dziembowski M., Masloch K., Siudek W., Tomczak S., Lamparski P., Majerska M., Kujawa P., Baniewska A., Skorupka B., Borkowski S., 2017, Using historical encyclopedic works in geospatial reconstruction of hydraulic structures in the rivers of Central and Eastern Europe, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 41-42.
 • Brykała D., Dziembowski M., Masloch K., Siudek W., Tomczak S., Lamparski P., Majerska M., Kujawa P., Baniewska A., Skorupka B., Borkowski S., 2017, Rola XIX-wiecznych prac encyklopedycznych jako źródła do badań nad rekonstrukcją zagospodarowania hydrotechnicznego rzek w Polsce, [w:] Red. Dariusz Brykała, Maciej Prarat, Piotr Lamparski, Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku. Materiały Konferencyjne Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego, Toruń 26.05.2017, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Toruń, , s. 23.
 • Dziembowski M., Brykała D., Masloch K., Siudek W., Tomczak S., Lamparski P., Majerska M., Kujawa P., Baniewska A., Skorupka B., Borkowski S., 2017, Geoprzestrzenna rekonstrukcja zagospodarowania hydrotechnicznego rzek Europy Środkowej i Wschodniej w oparciu o dane zawarte w "Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich", Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego. V Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej. Łódź, 22-23 czerwca 2017 roku, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, , s. 20.
 • Kordowski J., Lamparski P., Lisicki S., Roman M., 2015, Przedmowa, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman, Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, , s. 7-8.
 • Lamparski P., 2015, Ground penetrating radar soundings of an abandoned Wda river valley, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015. Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 85-86.
 • Błaszkiewicz M., Brauer A., Gierszewski P., Kordowski J., Kramkowski M., Lamparski P., Lorenz S., Noryśkiewicz A., Ott F., Słowiński M., Tyszkowski S., 2014, Development of fluvio-lacustrine systems within the Weichselian moraine belt as reconstructed on the middle section of the River Wda (N Poland), [w:] Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe, 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany, Scientific Technical Report, 02, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam, , s. 23.
 • Błaszkiewicz M., Piotrowski J., Brauer A., Gierszewski P., Kordowski J., Kramkowski M., Lamparski P., Lorenz S., Noryśkiewicz A., Ott F., Słowiński M., Tyszkowski S., 2014, Climatic and morphological controls on post-glacial lake and river valley evolution in the Weichselian belt – an example from the Wda valley, Northern Poland, 2014 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 15-19 Dec. 2014, American Geophysical Union, San Francisco, 1 s.
 • Lamparski P., 2014, Ground penetrating radar study of a thickness of biogenic sediments in the vicinity of the Czechowskie Lake, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Lamparski P., 2014, Searching for remains of a observation platform (pavimentum) of Nicolas Copernicus’s astronomical instruments, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Lamparski P., 2014, Thickness of biogenic sediments in the vicinity of the Czechowskie Lake in the light of ground penetrating radar (GPR) study, [w:] Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe, 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany, Scientific Technical Report, 02, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam, , s. 45.
 • Karasiewicz M., Lamparski P., 2013, Kettle-holes deposits in the light of geological and GPR study, [w:] Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz, 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide, Scientific Technical Report, 04, Helmholtz-Zentrum, Deutsches GeoForschungsZentrum, Potsdam, , s. 46.
 • Brykała D., Kordowski J., Lamparski P., Tyszkowski S., Noryśkiewicz A., Majewski M., 2009, Fizycznogeograficzne uwarunkowania funkcjonowania średniowiecznego obiektu wodnego w Nowych Marzach, [w:] Red. I. Hildebrandt-Radke, J. Jasiewicz, M. Lutyńska, Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. VII Warsztaty Terenowe, IV Sympozjum Archeologii Środowiskowej, 20-22 maja 2009 r., Kórnik, Środowisko i Kultura, 6, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 29-31.
 • Lamparski P., 2009, Badania georadarowe nieskonsolidowanych osadów klastycznych, [w:] Red. Tomasz Kalicki, Jacek B. Szmańda, Krzysztof Zawada, Konferencja Geomorfologów Polskich nt. "Metody badań w geomorfologii", Kielce, 28-30.09.2009 r, Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce, , s. 101-102.
 • Lamparski P., 2009, Ground penetrating radar (GPR) on recognition of the shape of the former channel of Wda river (northern Poland) filled up with biogenic sediments, [w:] Eds. Pavel Mentlik, Filip Hartvich, Geomorfologicky sbornik 8. Proceedings of the conference State of Geomorphological Research in 2009m 15.-17. April 2009, Kasperske Hory, Czech Republic. Book of abstracts, Czech Association of Geomorphologsts etc., Plzen, , s. 36.
 • Lamparski P., 2008, Ground penetrating radar (GPR) on recognition of thickness of biogenic sediments - case study, [w:] Ed. Zdenek Macka, Eva Kallabova, Stav geomofrologickych vyzkumu v roce 2008. Geomorfologicky sbornik 7. Sbornik abstraktu, Ustav geoniky AV CR, v.v.i. oddeleni environmentalni geografie, Brno, , s. 30-31.
 • Lamparski P., 2008, Internal structure of some kame hills in the light of ground penetrating radar (GPR) data, [w:] Ed. Zdenek Macka, Eva Kallabova, Stav geomofrologickych vyzkumu v roce 2008. Geomorfologicky sbornik 7. Sbornik abstraktu, Ustav geoniky AV CR, v.v.i. oddeleni environmentalni geografie, Brno, , s. 29-30.
 • Hulisz P., Karasiewicz T., Lamparski P., Noryśkiewicz A., Stachowicz-Rybka R., 2007, Wstępna analiza rozwoju wybranych zagłębień bezodpływowych w zależności od litologii podłoża w Borach Tucholskich, [w:] Red. Hanna Winter, Paleośrodowiska i zmiany roślinności terenów podgórskich i polskich gór. III Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Szklarska Poręba (Karkonosze), 19-22 czerwca 2007 r, PIG, Wrocław, , s. 18-19.
 • Lamparski P., Kędzia S., 2007, Permafrost occurence in Kozia Dolinka (High Tatra Mountains) in light of georadar investigations, [w:] Ed. Jan Hradecky, Tomas Panek, Stav geomorfologickych vyzkumu w roce 2007. Mezinarodni geomorfologicka konference, Malenovice 2.-4. dubna 2007. Sbornik abstraktu a exkurzni pruvodce, Ostravska univerzita, Ostrava, , s. 33-34.
 • Lamparski P., Wysota W., 2006, The ground penetrating radar (GPR) and geologic investigations on the internal structure of Zbójno drumlins (Central Poland), Vom Archiv zum Prozess. 32. Jahrestagung des AK Geomorphologie, 04.-07. Oktober 2006 in Dresden, Technische Universitaet, Dresden, , s. 88.
 • Wysota W., Lamparski P., 2006, Internal structure of Zbójno drumlins (Central Poland) in the light of georadar (GPR) and geologic data, [w:] Eds. W.P. Johansson, J.P. Lunkka, P. Sarala, Late Pleistocene glacigenic deposits in the central part of the Scandinavian ice sheet. The INQUA Peribaltic Group Field Symposium in Finland, September 11.-15. 2006, Geological Survey of Finland, Rovaniemi, , s. 50.
 • Lamparski P., 2004, Możliwości rekonstrukcji elementów dawnego środowiska przyrodniczego metodą geofizycznego profilowania radarowego (GPR), Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Janowi Szupryczyńskiemu w 70. rocznicę urodzin. Materiały z Sympozjum: Toruń, 21-22 października 2004 r, Dokumentacja Geograficzna, 31, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 87-88.
 • Lamparski P., 2002, Possibility of using Ground Penetrating Radar Method to determine the stratigraphy of the clastic deposits, Ground Penetrating Radar (GPR) in Sediments: Applications and Interpretation, 20-21.08.2001, London, Geological Society of London, London, 1 s.
 • Lamparski P., 2000, Struktura osadów moren czołowych w świetle badań metodą georadarową, [w:] Red. Jan Tomaszewski, Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów, Oddział Wrocławski PTG, Wrocław, , s. 30-32.
 • Lamparski P., 1998, Odtworzenie dawnej rzeźby zatorfionej powierzchni terasy nadzalewowej Wisły w okolicach Dęblina, [w:] Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek, Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Referaty, komunikaty, postery, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, , s. 95-96.
 • Lamparski P., 1997, Metoda profilowania radarowego w badaniu środowiska geograficznego i penetracji obiektów architektonicznych, MAP-Eksplorator, nr 3, s. 32-33.
 • Lamparski P., 1996, Metoda profilowania radarowego w badaniu środowiska geograficznego, Kaskada, nr 1/2, s. 18-19.
 • Lamparski P., 1996, Pomiar zwierciadła wód gruntowych w formach wydmowych metodą profilowania radarowego, [w:] Red. Eugeniusz Rydz, Polska w Europie Bałtyckiej. 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Słupsk-Ustka, 18-21 września 1996. Wystąpienia, Wydaw. Uczelniane WSP, Słupsk, , s. 132-133.
 • Lamparski P., 1993 (dr.1994), Methods and problems of till stratigraphy - INQUA-88 proceedings. Red. E. Lagerlund. Lund 1990, Lundqua Report; 32, Przegl. Geogr., 65, z.3/4, s. 467-469.

Documentation studies

Maps, atlases

 • Lamparski P., 2023, Fieldtrip route map, [w:] Red. Dariusz Brykała, Piotr Lamparski, 3rd Annual millPOLstone Workshop ‘Millstones in churches of Eastern Germany’, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 29.
 • Lamparski P., 2022, Mapa - Trasa przebiegu warsztatów terenowych, [w:] Red. Dariusz Brykała, Piotr Lamparski, 2nd Annual millPOLstone Workshop „Kamienie młyńskie w kościołach Warmii i Mazur”, Olsztyn, 7-8 września 2022 r. Materiały Konferencyjne, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa, , s. 39.
 • Lamparski P., 2021, Mapa - Trasa wycieczki warsztatów terenowych, [w:] Red. Dariusz Brykała, Piotr Lamparski, "Kamienie młyńskie w kościołach Pomorza Środkowego". Materiały konferencyjne 1st Annual millPOLstone Workshop, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa, , s. 28.
 • Lamparski P., 2015, Mapa tras wycieczek - sesji terenowych, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman, Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, IV strona okładki
 • Antkowiak W., Lamparski P., 1999, Zamki i strażnice krzyżackie Ziemi Chełmińskiej, Graffiti BC, Toruń, 127 s.