IGSO PAS > People > Member
Prof. Przemysław Śleszyński
Department of Urban and Population Studies, GIS and Cartography Workgroup
Office 324
Phone +48 226978824
+48 226978822
E-mail

Education

Academic career and degrees

Research interests

 • Urban geography (with a special focus on Warsaw and its metropolitan area)
 • Population geography (including migration studies)
 • Geography of enterprise
 • Transport geography (transport accessibility)
 • Electoral geography
 • Spatial geography
 • Spatial planning
 • Cartography and Geo-information
 • Landscape qualities

Awards and distinctions

Selected publications

Google Scholar citations

Projects

Other projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Komornicki T., Szejgiec-Kolenda B., Bednarek-Szczepańska M., Degórska B., Śleszyński P., Krasnodębska K., 2024, European territorial governance in practice: on the relationship between cohesion policy and spatial planning at the local and regional level, [w:] Red. Vincent Nadin, Giancarlo Cotella, Peter Schmitt, Spatial planning systems in Europe. Comparison and trajectories, Elgar Studies in Planning Theory, Policy and Practice, Edward Elgar, , s. 200-217.
 • Mikuła Ł., Śleszyński P., 2024, Planowanie przestrzenne, [w:] Red. Jakub Szlachetko, Samorząd metropolitalny budowany od zadań, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, , s. 45-62.
 • Nowak M., Śleszyński P., Brzezińska-Rawa A., Ciesielski M., Feltynowski M., Fogel A., Goździewicz-Biechońska J., Kukulska-Kozieł A., Leszczyński M., Rokicka-Muszewska K., Tomczak A., Warsza R., Blaszke M., 2024, Nowelizacja planowania przestrzennego. Czy ciąg dalszy "dróg i bezdroży regulacji ustawowych"?, Samorząd Terytorialny, 1-2, s. 7-23.
 • Smętkowski M., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Mikuła Ł., Śleszyński P., 2024, Rozwój społeczno-gospodarczy, [w:] Red. Jakub Szlachetko, Samorząd metropolitalny budowany od zadań, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, , s. 9-28.
 • Śleszyński P., 2024, Transport, 20 lat Polski w Unii Europejskiej, Polska Agencja Prasowa S.A. w likwidacji, Warszawa, , s. 82-91.
 • Śleszyński P., Kurek S., Krzystofik R., Owsiński J., 2024, Do variations in anomalous mortality in Europe in fall and winter of 2019–2020 tell us anything on the timing of SARS-CoV-2 outbreak?, Population Space and Place, 30, 1.
 • Churski P., Adamiak C., Szyda B., Dubownik A., Pietrzykowski M., Śleszyński P., 2023, Nowa delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych w Polsce i jej zastosowanie w praktyce zintegrowanego podejścia terytorialnego (place based approach), Przegląd Geograficzny, 95, 1, s. 29-55.
 • Kowalski M., Śleszyński P., Żukowski T., 2023, Wybory parlamentarne 2019, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski. Wyd II rozszerzone i uaktualnione, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, , s. 249-258.
 • Kowalski M., Śleszyński P., Żukowski T., 2023, Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski. Wyd II rozszerzone i uaktualnione, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, , s. 239-246.
 • Kowalski M., Śleszyński P., Żukowski T., 2023, Wybory prezydenckie 2020, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski. Wyd II rozszerzone i uaktualnione, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, , s. 259-272.
 • Nowak M., Śleszyński P., 2023, Climate protection in spatial policy instruments, opportunities and barriers: the case study of Poland, [w:] Red. Uday Chatterjee, Rajib Shaw, Gouri Sankar Bhunia, Martiwi Diah Setiawati, Suomita Banerjee, Climate change, community response, and resilience. Insight for socio-ecological sustainability, Developments in Weather and Climate Science, 6, Elsevier, , s. 419-431.
 • Nowak M., Śleszyński P., 2023, Opóźnienia w sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w polskich gminach. Uwarunkowania i bariery, Studia Regionalne i Lokalne, 2, s. 100-115.
 • Nowak M., Śleszyński P., Cheba K., Blaszke M., Szopik-Depczyńska K., Ioppolo G., 2023, Flexibility of land use plans: Between supporting development and opportunism. Evidence from Poland, Land Use Policy, 135, s. 106939.
 • Nowak M., Śleszyński P., Churski P., Degórski M., Komornicki T., Sagan I., Stryjakiewicz T., 2023, Wymiar prawny w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne i zagadnienia badawcze, Przegląd Geograficzny, 95, 4, s. 343-367.
 • Nowak M., Śleszyński P., Ostrowska A., Oleńczuk-Paszel A., Śpiewak-Szyjka M., Mitrea A., 2023, Planning disputes from the perspective of court rulings on building conditions. A case study of Poland, Planning Practice and Research, 38, 3, s. 425-446.
 • Rykiel Z., Śleszyński P., 2023, Geografia wyborcza w Polsce, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski. Wyd II rozszerzone i uaktualnione, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, , s. 15-20.
 • Śleszyński P., 2023, Procesy i struktury demograficzne w diecezjach, [w:] Red. Marcin Jewdokimow, Luiza Organek, Wojciech Sadłoń, Kościół w liczbach 2022. Annuarium statisticum ecclesiae in Polonia, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, Warszawa, , s. 49-56.
 • Śleszyński P., 2023, Migracje wewnętrzne, [w:] Red. Magdalena Lesińska, Marek Okólski, 30 wykładów o migracjach, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, , s. 323-338.
 • Śleszyński P., 2023, O wciąż niedocenianych barierach rozwoju nauki w Polsce, [w:] Red. Maciej. J. Nowak, Rafał Rakoczy, Nauka polska. Szanse, bariery i wyzwania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, , s. 131-152.
 • Śleszyński P., 2023, Wyzwania organizacji przestrzennej kraju w różnych skalach terytorialnych w dobie kryzysów i niepewnej przyszłości, [w:] Red. Cezary Trutkowski, Joanna Podgórska-Rykała, Potrzeba zmian w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, , s. 233-253.
 • Śleszyński P., 2023, potrzebie deglomeracji funkcji turystycznej w Polsce i znaczeniu tego dla rozwoju regionalnego i lokalnego (ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego), [w:] Red. Stanisław Łuniewski, Sławomir Bakier, Mikołaj Jalinik, Pozaprodukcyjne funkcje zasobów leśnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, , s. 141-156.
 • Śleszyński P., 2023, Prawidłowości i nieprawidłowości rozwoju stref podmiejskich w Polsce, [w:] Red. Mirosław Grochowski, Suburbanizacja. Człowiek – zmiana – przestrzeń, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, , s. 34-50.
 • Śleszyński P., 2023, Problematyka aglomeracji i obszarów metropolitalnych oraz jej znaczenie dla kształtowania systemu osadniczego i zagospodarowania przestrzennego kraju w publikacjach KPZK PAN oresu 1960-1989, [w:] Red. Tadeusz Markowski, Maciej J. Nowak, Polska myśl urbanistyczna i planistyczna z okresu PRL-u i jej aktualność. Wybór esejów, Studia. Cykl Monografii, 19/211, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, , s. 49-62.
 • Śleszyński P., 2023, Oszacowanie wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej w Polsce, Studia BAS, 1, s. 21-45.
 • Śleszyński P., 2023, Polska w sieci globalnych migracji, Makrotrendy, 6, s. 1-15.
 • Śleszyński P., 2023, Idea Polski policentrycznej, Pomorski Thinkletter, 2, s. 221-232.
 • Śleszyński P., 2023, How to recognize the threat of social energy exclusion? Demographic and settlement determinants of distributed energy development in Polish towns and cities, Sustainable Cities and Society, 98, s. 104780.
 • Śleszyński P., Khavarian-Garmsir A., Nowak M., Legutko-Kobus P., Hossein Abadi M., Al Nasiri N., 2023, COVID-19 spatial policy: A comparative review of urban policies in the European Union and the Middle East, Sustainability, 1530 s.
 • Śleszyński P., Kukołowicz P., 2023, Uwarunkowania oraz skutki chaosu przestrzennego w Polsce: wnioski z dotychczasowych raportów, [w:] Red. nauk. Piotr Szukalski, Człowiek w środowisku zamieszkania. Samorząd terytorialny wobec zmian demograficznych. Materiały z III Kongresu Demograficznego. Część 8, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, , s. 192-206.
 • Śleszyński P., Nowak M., 2023, Directions of change in the spatial policies of Polish border municipalities during the first year of war in Ukraine, 2022, Europa XXI, 45, s. 5.
 • Śleszyński P., Olszewski P., Dybicz T., Goch K., Niedzielski M., 2023, The ideal isochrone: Assessing the efficiency of transport systems, Research in Transportation Business & Management, 4611 s.
 • Śleszyński P., Sadłoń W., Kowalski M., Łysoń P., Żukowski T., Prażmo Ł., 2023, Rola terytorialnego zakorzenienia historycznego w kształtowaniu praktyk religijnych w parafiach katolickich w Polsce, Przegląd Geograficzny, 95, 4, s. 369-395.
 • Bucała-Hrabia A., Kijowska-Strugała M., Śleszyński P., Rączkowska Z., Izdebski W., Malinowski Z., 2022, Evaluating the use of the landslide database in spatial planning in mountain communes (the Polish Carpathians), Land Use Policy, 11215 s.
 • Nowak M., Śleszyński P., Markowski T., Kowalewski A., 2022, Studia nad chaosem przestrzennym - nowe kierunki badań i dyskusji naukowej, Samorząd Terytorialny, 7-8, s. 17-30.
 • Śleszyński P., 2022, Wpływ pandemii COVID-19 na przestrzenne struktury demograficzne i osadnicze Polski - wstępne wnioski i hipotezy, [w:] Red. Krzysztof Markowski, Konsekwencje zmian demograficznych. Materiały z III Kongresu Demograficznego. Część 1, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, , s. 32-52.
 • Śleszyński P., 2022, Prawo do miasta z perspektywy geograficznej, [w:] Red. Maciej J. Nowak, Prawo do miasta a wyzwania polityki miejskiej w Polsce, Wydawnistwo Naukowe Scholar, Warszawa, , s. 72-88.
 • Śleszyński P., 2022, Czy uchodźcy mogą być remedium na implozję demograficzną Polski?, Pomorski Thinkletter, 2, s. 94-101.
 • Śleszyński P., 2022, Oddziaływanie dorobku naukowego Profesora Kazimierza Dziewońskiego w świetle analizy cytowań, [w:] Red. Marek Jerczyński, Przemysław Śleszyński, Uczony i dzieło. Rola Kazimierza Dziewońskiego w rozwoju geografii, Prace Geograficzne, 279, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa, , s. 81-97.
 • Śleszyński P., 2022, Polska w sieci międzynarodowych migracji, Pomorski Thinkletter, 4, s. 55-59.
 • Śleszyński P., 2022, Geografia pandemii. Zróżnicowanie i dynamika rozprzestrzeniania się COVID-19 w Polsce (marzec 2020 - marzec 2022), Studia Politologiczne, 65, s. 11-28.
 • Śleszyński P., Legutko-Kobus P., Rosenberg M., Pantyley V., Nowak M., 2022, Assessing urban policies in a COVID-19 world, International Journal of Environmental Research and Public Health, 19, 919 s.
 • Blaszke M., Nowak M., Śleszyński P., Mickiewicz B., 2021, Investments in renewable energy sources in the concepts of local spatial policy: The case of Poland, Energies, 1418 s.
 • Blaszke M., Śleszyński P., Nowak M., 2021, Prawno-urbanistyczne problemy sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kontekście ochrony dziedzictwa kulturowego (lata 2017-2019), Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 45, 1, s. 7-28.
 • Jończy R., Śleszyński P., Dolińska A., Ptak M., Rokitowska-Malcher J., Rokita-Poskart D., 2021, Environmental and economic factors of migration from urban to rural areas: Evidence from Poland, Energies, 1425 s.
 • Kruszyna M., Śleszyński P., Rychlewski J., 2021, Dependencies between demographic urbanization and the agglomeration road traffic volumes: Evidence from Poland, Land, 10, 122 s.
 • Mazur M., Śleszyński P., 2021, Migracje wewnętrzne, [w:] Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski, Atlas Wyszehradzki, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, , s. 112-115.
 • Nowacki T., Śleszyński P., ., 2021, Położenie geograficzne, [w:] Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski, Atlas Wyszehradzki, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, , s. 20-25.
 • Nowak M., Cotella G., Śleszyński P., 2021, The legal, administrative, and governance frameworks of spatial policy, planning, and land use: Interdependencies, barriers, and directions of Change, Land, 109 s.
 • Nowak M., Śleszyński P., 2021, Standardy urbanistyczne w polityce przestrzennej. Analiza wybranych doświadczeń i propozycje, Samorząd Terytorialny, 7-8, s. 127-146.
 • Szmytkowska M., Kubiak Ł., Śleszyński P., Korcelli-Olejniczak E., 2021, The making of the Bydgoszcz-Toruń partnership area as an example of a bipolar conflict, European Planning Studies, 29, 11, s. 2017-2037.
 • Śleszyński P., 2021, Rozwój miast w Polsce a ich położenie względem autostrad i dróg ekspresowych, Przegląd Geograficzny, 93, 2, s. 233-248.
 • Śleszyński P., 2021, Wyzwania rozwoju miast i gmin w Polsce wobec pandemii COVID-19, [w:] Red. Lidia Mierzejewska, Magdalena Wdowicka, Miasta i regiony w obliczu pandemii COVID-19 i innych wyzwań współczesnego świata, Seria Studia i Prace z Geografii, 91, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, , s. 15-29.
 • Śleszyński P., 2021, Syntetyczny Wskaźnik Jakości Życia w gminach Polski na początku trzeciej dekady XXI wieku, Czasopismo Geograficzne, 92, 2, s. 325-352.
 • Śleszyński P., 2021, Multi-item assessment of physiognomic diversity of geocomplexes as a comprehensive method of visual-aesthetic landscape assessment, Geographies, 1, 1, s. 22-46.
 • Śleszyński P., 2021, Geografia kryzysu w dobie koronawirusa, [w:] Red. Maciej Nowak, Polityka przestrzenna w czasie kryzysu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, , s. 31-51.
 • Śleszyński P., 2021, Stages of spatial dispersion of the COVID-19 epidemic in Poland in the first six months (4 March-20 September, 2020), Geographia Polonica, 94, 3, s. 305-324.
 • Śleszyński P., 2021, Problemy i wyzwania planowania przestrzennego na obszarach wiejskich, [w:] Red. Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin, Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. T. 3, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, , s. 411-436.
 • Śleszyński P., 2021, Aktualne wyzwania rozwoju średnic miast w Polsce, [w:] Red. Edyta Szafranek, W poszukiwaniu optymalnego modelu miasta. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Słodczykowi, Uniwersytet Opolski, , s. 309-330.
 • Śleszyński P., 2021, Struktura wielkości i hierarchia administracyjna miast, [w:] Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski, Atlas Wyszehradzki, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, , s. 94-99.
 • Śleszyński P., 2021, Geograficzny wzrost epidemii COVID-19 w Polsce, [w:] Red. Bogdan Romanowski, Marianna Skowron, Marian Zalewski, Analizy strategiczne Florian. T.3, Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Warszawa, , s. 86-97.
 • Śleszyński P., 2021, Ciążenia grawitacyjne miast, [w:] Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski, Atlas Wyszehradzki, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, , s. 100-105.
 • Śleszyński P., 2021, Migracje wewnętrzne, [w:] Red. Dorota Bojarska-Lis, Michał Budziński, Eugeniusz Kowalczyk, Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2020-2021, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, , s. 159-197.
 • Śleszyński P., Czapiewski K., ., 2021, Od Redaktorów, [w:] Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski, Atlas Wyszehradzki, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, , s. 12-19.
 • Śleszyński P., Heffner K., Solga B., Wiśniewski R., 2021, Geograficzne badania migracji w Polsce po 1989 r., Przegląd Geograficzny, 93, 4, s. 605-632.
 • Śleszyński P., Kopacz-Wyrwał I., 2021, Oddziaływanie migracji na sytuację społeczno-demograficzną województwa świętokrzyskiego, [w:] Red. Iwona Kiniorska, Patryk Brambert, Migracje pomaturalne na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego, Studia. Cykl Monografii, 10/202, PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa, , s. 37-82.
 • Śleszyński P., Korcelli-Olejniczak E., 2021, Ownership transformation in East-Central Europe in the pre EU-accession period. Inter-firm ties and control functions: The case of Poland, Geographia Polonica, 94, 4, s. 503-522.
 • Śleszyński P., Mazur M., 2021, Gęstość zaludnienia, [w:] Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski, Atlas Wyszehradzki, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, , s. 88-93.
 • Śleszyński P., Nowak M., Brelik A., Mickiewicz B., Oleszczyk N., 2021, Planning and settlement conditions for the development of renewable energy sources in Poland: Conclusions for local and regional policy, Energies, 14, 721 s.
 • Śleszyński P., Nowak M., Sudra P., Załęczna M., Blaszke M., 2021, Economic consequences of adopting local spatial development plans for the spatial management system: The case of Poland, Land, 10, s. 1-22.
 • May J., Wiedermann K., Śleszyński P., 2020, The role of the manufacturing industry in shaping the economic base and functions of urban settlements in Łódzkie Voivodeship (Poland), Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 34, 4, s. 55-78.
 • Nowak M., Śleszyński P., Ostrowska A., 2020, Orzeczenia sądów administracyjnych w systemie gospodarki przestrzennej – perspektywa funkcjonalna i realizacyjna. Studium przypadku województwa mazowieckiego, Samorząd Terytorialny, 6-7, s. 109-128.
 • Śleszyński P., 2020, Migracje wewnętrzne, [w:] Red. Alina Potrykowska, Dorota Bojarska-Lis, Michał Budziński, Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2019-2020, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, , s. 171-206.
 • Śleszyński P., 2020, O roli wiedzy, umiejęności i doświadczenia w planowaniu przestrzennym, [w:] Red. Maciej J. Nowak, Ochrona ładu przestrzennego z perspektywy prawno-urbanistycznej, Monografie, Wolters Kluwer, Warszawa, , s. 11-24.
 • Śleszyński P., 2020, Historyczne, współczesne i prognozowane procesy demograficzno-osadnicze w Polsce i ich znaczenie dla polityki rozwoju, [w:] Red. Przemysław Śleszyński, Badania geograficzne dla rozwoju niepodległej Polski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, , s. 139-166.
 • Śleszyński P., 2020, Mapa towarowości rolnictwa w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Studia Obszarów Wiejskich, 57, s. 81-87.
 • Śleszyński P., 2020, Koncepcja nowego wskaźnika atrakcyjności migracyjnej i jego zastosowania, Czasopismo Geograficzne, 91, 1-2, s. 37-58.
 • Śleszyński P., 2020, Geografia wobec wyzwań systemowej reformy nauki w Polsce, Prace i Studia Geograficzne, 65, 2, s. 57-69.
 • Śleszyński P., 2020, Nowa geografia osiedleńcza dla rozwoju Polski, [w:] Red. Jan Szomburg, Marcin Wandałowski, Jan Szomburg Jr., Adam Leśniewicz, Miasta wobec wyzwań przyszłości, Wolność i Solidarność, 87, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, , s. 115-126.
 • Śleszyński P., 2020, Prawidłowości przebiegu dyfuzji przestrzennej rejestrowanych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce w pierwszych 100 dniach epidemii, Czasopismo Geograficzne, 91, 1-2, s. 5-18.
 • Śleszyński P. (rec.), 2020, Grzegorz Micek – Bliskość geograficzna przedsiębiorstw zaawansowanego przemysłu i usług a przepływy wiedzy, IGiGP UJ, Kraków, 2017, 367 s., Przegląd Geograficzny, 92, 2, s. 318-319.
 • Śleszyński P., Gibas P., Sudra P., 2020, The problem of mismatch between the CORINE Land Cover data classification and the development of settlement in Poland, Remote Sensing, 12, 1423 s.
 • Śleszyński P., Kowalewski A., Markowski T., Legutko-Kobus P., Nowak M., 2020, The contemporary economic costs of spatial chaos: Evidence from Poland, Land, 9, 726 s.
 • Śleszyński P., Kubiak Ł., Korcelli-Olejniczak E., 2020, Prognoza demograficzna dla Warszawy, Przegląd Geograficzny, 92, 4, s. 475-497.
 • Śleszyński P., Mazurek D., 2020, Obszary strategicznej interwencji, problemowe i funkcjonalne w dokumentach strategicznych szczebla krajowego i wojewódzkiego, Studia Regionalne i Lokalne, 1, 79, s. 30-59.
 • Śleszyński P., Nowak M., Blaszke M., 2020, Spatial policy in cities during the Covid-19 pandemic in Poland, TeMA-Journal of Land Use Mobility and Environment, 3, s. 427-444.
 • Śleszyński P., Nowak M., Mickiewicz P., 2020, Economic and legal instruments of local industrial policy: The case of Poland, European Research Studies Journal, 23, 4, s. 448 - 466.
 • Śleszyński P., Wiedermann K., 2020, Studium szacunku liczby i struktury pracujących oraz bazy ekonomicznej miast w Polsce, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 34, 4, s. 184-205.
 • Górczyńska M., Śleszyński P., Niedzielski M., 2019, Impact of property rights and ownership on the development of Warsaw’s contemporary city centre, European Planning Studies, 27, 1, s. 160-180.
 • Górny A., Śleszyński P., 2019, Exploring the spatial concentration of foreign employment in Poland under the simplified procedure, Geographia Polonica, 92, 3, s. 331-345.
 • Śleszyński P., 2019, Polskie Towarzystwo Geograficzne w stulecie działalności (1918-2018), [w:] Red. Andrzej Gulczyński, Zbigniew Kruszewski, Rola towarzystw naukowych w rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań, , s. 251-270.
 • Śleszyński P., 2019, Osadnicze i demograficzno-przestrzenne uwarunkowania bezpieczeństwa powszechnego Polski, [w:] Red. Marian Zalewski, Analizy strategiczne Florian 2050. T. 1, Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa, , s. 14-32.
 • Śleszyński P., 2019, Directions of migration registered in the Warsaw Metropolitan Area, [w:] Red. Łukasz Skoczylas, Elżbieta Smolarkiewicz, Internal migrations in Poland, Migration - Ethnicity - Nation: Studies in Culture, Society and Politics, 9, Peter Lang, Berlin, , s. 97-117.
 • Śleszyński P., 2019, Znaczenie migracji wewnętrznych w rozwoju społeczno-gospodarczym i terytorialnym Polski, [w:] Red. Józefina Hrynkiewicz, Janusz Witkowski, Alina Potrykowska, Migracje a sytuacja demograficzna Polski, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, , s. 60-73.
 • Śleszyński P., 2019, Migracje wewnętrzne, [w:] Red. Alina Potrykowska, Dorota Bojarska-Lis, Michał Budziński, Eugeniusz Kowalczyk, Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2018–2019, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, , s. 124-170.
 • Śleszyński P., 2019, Geografia osadnictwa i ludności po Osiecznej. Szkic uwarunkowań i dróg rozwoju, Przegląd Geograficzny, 91, Spec. iss., s. 39-50.
 • Śleszyński P., 2019, Propozycja podatku lokalizacyjnego od detalicznej działalności handlowej jako sposobu racjonalnego kształtowania sieci usług, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 33, 1, s. 106-116.
 • Śleszyński P., 2019, Aktualne i spodziewane procesy demograficzne w gminie Pleszew i ich znaczenie dla polityki przestrzennej, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 48, s. 85-103.
 • Śleszyński P., 2019, Społeczne źródła chaosu przestrzennego, Zbigniew Rykiel i przestrzeń społeczna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, , s. 207-218.
 • Śleszyński P., Sudra P., 2019, Zastosowanie metody minimalnego drzewa rozpinającego (najkrótszego dendrytu) w ocenie efektywności i spójności sieci osadniczej województwa mazowieckiego, Przegląd Geograficzny, 91, 2, s. 61-80.
 • Bański J., Degórski M., Komornicki T., Śleszyński P., 2018, The delimitation of areas of strategic intervention in Poland; a methodological trial and its results, Moravian Geographical Reports, 26, 2, s. 84-94.
 • Chmielewski T., Śleszyński P., Chmielewski S., Kułak A., 2018, Estetyczne koszty chaosu przestrzennego, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 182, 2, s. 365-403.
 • Izdebski W., Śleszyński P., Malinowski Z., Kursa M., 2018, Analiza morfometryczna planów miejscowych w Polsce, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2, 1, s. 331-347.
 • Komornicki T., Szejgiec-Kolenda B., Degórska B., Goch K., Śleszyński P., Bednarek-Szczepańska M., Siłka P., 2018, Spatial planning determinants of cohesion policy implementation in Polish regions, Europa XXI, 35, s. 69-87.
 • Kowalski M., Śleszyński P., 2018, Wybory prezydenckie 2015, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 221-225.
 • Rosik P., Komornicki T., Goliszek S., Śleszyński P., Pomianowski W., 2018, Modelowanie ruchu w Polsce z wykorzystaniem gminnego poziomu agregacji danych, Transport Miejski i Regionalny, 3, s. 5-11.
 • Rykiel Z., Śleszyński P., 2018, Geografia wyborcza w Polsce, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 11-16.
 • Śleszyński P., 2018, Mapa przestrzennego zróżnicowania współczesnych procesów demograficznych w Polsce, [w:] Red. Józefina Hrynkiewicz, Janusz Witkowski, Alina Potrykowska, Sytuacja demograficzna Polski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, , s. 84-108.
 • Śleszyński P., 2018, Syntetyczne miary zróżnicowania poparcia politycznego, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 327-338.
 • Śleszyński P., 2018, Frekwencja wyborcza w latach 1990-2015, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 311-318.
 • Śleszyński P., 2018, Wybory parlamentarne 2005, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 133-142.
 • Śleszyński P., 2018, Jubileuszowa wystawa i konferencja z okazji stulecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Roku Polskiej Geografii 2018, 19 marca 2018 r., Warszawa, Sala Kolumnowa Sejmu RP, Przegląd Geograficzny, 90, 4, s. 643-647.
 • Śleszyński P., 2018, Referendum 2015, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 213-218.
 • Śleszyński P., 2018, Migracje wewnętrzne, [w:] Red. Alina Potrykowska, Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2017-2018, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, , s. 154-195.
 • Śleszyński P., 2018, Kierunki prac planistycznych w gminach a problem rozpraszania zabudowy, [w:] Red. Sławomir Kurek, Człowiek w przestrzeni, człowiek w gospodarce. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Długoszowi, Prace Monograficzne, 840, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, , s. 113-134.
 • Śleszyński P., 2018, Współczesne migracje wewnętrzne w Polsce, [w:] Red. Magdalena Lesińska, Marek Okólski, 25 wykładów o migracjach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, , s. 235-248.
 • Śleszyński P., 2018, Znaczenie i rola informacji przestrzennej oraz monitoringu planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie i powiecie, Geoinformacja zmienia nasz świat, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, , s. 63-84.
 • Śleszyński P., 2018, Wybory prezydenckie 2010, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 175-186.
 • Śleszyński P., 2018, Demograficzne wyzwania rozwoju regionalnego Polski, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 183, s. 225-247.
 • Śleszyński P., 2018, Wydatki związane z infrastrukturą techniczną, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 182, 2, s. 196-228.
 • Śleszyński P., 2018, Społeczno-ekonomiczne skutki chaosu przestrzennego dla osadnictwa i struktury funkcjonalnej terenów, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 182, 2, s. 29-80.
 • Śleszyński P., 2018, Problem podziału terytorialnego Obszaru Metropolitalnego Warszawy i wnioski dla Polski, Studia Regionalne i Lokalne, 2, s. 29-47.
 • Śleszyński P., 2018, Czas na reformę administracyjno-terytorialną, Rzeczy Wspólne, 27, s. 24-34.
 • Śleszyński P., 2018, Wybory prezydenckie 2005, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 143-154.
 • Śleszyński P., 2018, Identyfikacja i ocena procesów demograficznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wsi, Wieś i Rolnictwo, 3, s. 35-67.
 • Śleszyński P., 2018, Research topics of geography of enterprise and decision-control functions in Poland against global trends, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 32, 4, s. 22-47.
 • Śleszyński P., 2018, Prognozowanie procesów demograficznych na potrzeby planowania przestrzennego. Przypadek gminy Konstancin-Jeziorna, Mazowsze Studia Regionalne, 25, s. 13-27.
 • Śleszyński P., 2018, Potencjalne koszty odszkodowawcze związane z niewłaściwym planowaniem przestrzennym w gminach, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 182, 2, s. 404-424.
 • Śleszyński P., 2018, "Polska w pigułce" - kongruencja miast i gmin, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 339-349.
 • Śleszyński P., 2018, Wybory do parlamentu europejskiego 2009, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 165-174.
 • Śleszyński P., 2018, Wybory parlamentarne 2007, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 155-163.
 • Śleszyński P., 2018, Wybory parlamentarne 2011, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 187-195.
 • Śleszyński P., 2018, Wybory do parlamentu europejskiego 2014, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 197-205.
 • Śleszyński P., Komornicki T., 2018, HSR in Poland: Demand, spatial accessibility, and local spatial planning conditions, [w:] Red. Andrzej Żurkowski, High-Speed Rail in Poland. Advances and perspectives, CRC Press/Balkema Taylor & Francis Group, Leiden, , s. 117-130.
 • Śleszyński P., Krystian H., Brygida S., Wiśniewski R., 2018, Perspektywa geografii i studiów regionalnych w badaniach nad migracjami w Polsce po 1989 r., [w:] Red. Anna Horolets, Magdalena Lesińska, Marek Okólski, Raport o stanie badań na migracjami w Polsce po 1989 roku, Komitet Badań nad Migracjami PAN, Warszawa, , s. 174-210.
 • Śleszyński P., Markowski T., Kowalewski A., 2018, Wnioski i rekomendacje, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 182, 3, s. 183-197.
 • Śleszyński P., Markowski T., Kowalewski A., 2018, Koszty i straty bezładu przestrzennego, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 182, 3, s. 99-182.
 • Śleszyński P., Markowski T., Kowalewski A., 2018, Uwarunkowania i przyczyny chaosu przestrzennego, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 182, 3, s. 75-98.
 • Śleszyński P., Markowski T., Kowalewski A., 2018, Wprowadzenie, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 182, 3, s. 13-28.
 • Śleszyński P., Markowski T., Kowalewski A., 2018, Kryzys gospodarki przestrzennej i urbanistyki, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 182, 3, s. 29-74.
 • Śleszyński P., Niedzielski M., 2018, Zastosowanie danych telemetrycznych do szacunku ludności dziennej i nocnej w Warszawie, Czasopismo Geograficzne, 89, 1-2, s. 43-60.
 • Śleszyński P., Stępniak M., Mazurek D., 2018, Oszacowanie skutków presji inwestycyjnej i nadpodaży gruntów budowlanych w strefie podmiejskiej Warszawy na przykładzie gmin pasma zachodniego, Przegląd Geograficzny, 90, 2, s. 209-240.
 • Śleszyński P., Wiśniewski R., Szejgiec-Kolenda B., 2018, Demographic processes in Poland in the years 1946-2016 and their consequences for local development: Current state and research perspectives, Geographia Polonica, 91, 3, s. 317-334.
 • Komornicki T., Bański J., Degórski M., Śleszyński P., 2017, Obszary Wzrostu jako przedmiot strategicznej interwencji państwa, [w:] Red. Włodzimierz Okrasa, Jakość życia i spójność przestrzenna. Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, , s. 157-176.
 • Rosik P., Komornicki T., Stępniak M., Śleszyński P., Goliszek S., Pomianowski W., Kowalczyk K., 2017, Evaluation of accessibility changes in Poland using the MAI indicator, Geographia Polonica, 90, 3, s. 361-368.
 • Śleszyński P., 2017, Wyznaczenie i typologia miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, Przegląd Geograficzny, 89, 4, s. 565-593.
 • Śleszyński P., 2017, Sytuacja demograficzna województwa mazowieckiego i jej uwarunkowania dla polityki rozwoju, [w:] Red. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska, Sytuacja demograficzna Mazowsza jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, , s. 32-65.
 • Śleszyński P., 2017, Wpływ budowy systemu kolei dużych prędkości w Polsce na wzajemną dostępność czasowo-przestrzenną ważniejszych ośrodków miejskich, TTS Technika Transportu Szynowego, 24, 6, s. 18-21.
 • Śleszyński P., 2017, Dostępność ekonomiczna miast wojewódzkich w świetle kosztów dojazdu samochodem osobowym, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20, 1, s. 7-18.
 • Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., 2017, Delimitation of problem areas in Poland, Geographia Polonica, 90, 2, s. 131-138.
 • Śleszyński P., Solon J., 2017, A map of the landscape diversity of Poland, Geographia Polonica, 90, 3, s. 369-377.
 • Czapiewski K., Janc K., Owsiński J., Śleszyński P., 2016, A modelling project in Poland: the social and intellectual capital aspects, Studies in Agricultural Economics, 118, s. 5-15.
 • Owsiński J., Śleszyński P., 2016, Modelling of the social, economic and spatial transformations in the Province of Masovia, Geographia Polonica, 89, 2, s. 251-257.
 • Siłka P., Śleszyński P., Jaworska B., 2016, Cytowania członków komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk według Google Scholar, Zagadnienia Naukoznawstwa, 52, 4, s. 529-560.
 • Wiśniewski R., Szejgiec-Kolenda B., Śleszyński P., 2016, Population changes and population ageing in Poland between 1960 and 2011, Geographia Polonica, 89, 2, s. 259-265.
 • Śleszyński P., 2016, Lokalne planowanie przestrzenne w gminach wyludniających się, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 263, s. 61-84.
 • Śleszyński P., 2016, Delimitacja Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosna, Jasła i Gorlic, Czasopismo Geograficzne, 87, 1, s. 123-150.
 • Śleszyński P., 2016, Naukowe podstawy i praktyczne problemy klasyfikacji i delimitacji obszarów metoropolitalnych, [w:] Red. Jakub H. Szlachetko, Rafał Gajewski, Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na obszarach metropolitalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, , s. 71-87.
 • Śleszyński P., 2016, A synthetic index of the spatio-temporal accessibility of communes in Poland, Geographia Polonica, 89, 4, s. 567-574.
 • Śleszyński P., 2016, Współczesne i prognozowane uwarunkowania demograficzno-migacyjne w rozwoju miejskiego systemu osadniczego Polski, Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 1, s. 97-106.
 • Śleszyński P., 2016, Demograficzne przesłanki kształtowania rozwoju przestrzennego Warszawy, [w:] Red. Ludwik Biegański, Paulina Sikorska, Marcin Świetlik, Studium gminy od nowa. Zmiany w prawie od 2016 roku, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Warszawa, , s. 15-27.
 • Śleszyński P., 2016, Demograficzne i społeczne przesłanki rozwoju mieszkalnictwa w Warszawie, [w:] Red. Ludwik Biegański, Rozwój budownictwa mieszkaniowego i usług społecznych w nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Warszawa, , s. 15-36.
 • Śleszyński P., 2016, Spór o polską geografię: diagnoza, ocena i propozycje naprawy, [w:] Red. Andrzej Suliborski, Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, , s. 133-156.
 • Śleszyński P., Bednarek-Szczepańska M., Górczyńska M., Korcelli-Olejniczak E., 2016, Komentarz do Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku, Problemy Rozwoju Miast, 13, 1, s. 53-57.
 • Śleszyński P., Komornicki T., 2016, Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania przestrzennego, Przegląd Geograficzny, 88, 4, s. 469-488.
 • Śleszyński P., Kretowicz P., 2016, Ocena efektów inwestycji drogowych pod względem dostępności przestrzennej wskutek realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego (2007-2013), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19, 4, s. 30-48.
 • Śleszyński P., Solon J., 2016, Stan planowania przestrzennego w Polsce w 2014 r. z uwzględnieniem obszarów chronionych, Przegląd Urbanistyczny, 12, s. 64-68.
 • Śleszyński P., Sudra P., 2016, Skutki finansowe uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gmin według danych na koniec 2014 roku, Człowiek i Środowisko, 40, 1, s. 29-52.
 • Mazur M., Bański J., Czapiewski K., Śleszyński P., 2015, Wiejskie obszary funkcjonalne - próba metodyczna wyznaczenia ich obszarów i granic, Studia Obszarów Wiejskich, 37, s. 7-36.
 • Śleszyński P., 2015, W sprawie optymalnego podziału terytorialnego Polski: zastosowanie analizy grawitacyjnej, Przegląd Geograficzny, 87, 2, s. 343-359.
 • Śleszyński P., 2015, From the Editor, Geographia Polonica, 88, 4, s. 535-537.
 • Śleszyński P., 2015, Hipotezy głosów nieważnych w wyborach powszechnych w Polsce po 1989 r, Przestrzeń Społeczna, 2, s. 60-90.
 • Śleszyński P., 2015, Economic control functions in Poland in 2013, Geographia Polonica, 88, 4, s. 701-708.
 • Śleszyński P., 2015, Błędy polskiej polityki przestrzennej i krajobrazowej oraz propozycje ich naprawy, Problemy Ekologii Krajobrazu, 40, s. 27-44.
 • Śleszyński P., 2015, Problemy delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych w Polsce, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 29, s. 37-53.
 • Śleszyński P., 2015, The linkages and the functional hierarchy of cities and towns of Eastern Poland in the light of migrations registered in 2009, Economic and Regional Studies, 8, 4, s. 28-44.
 • Śleszyński P., 2015, Mapa krajobrazu kulturowego Polski w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 27, s. 45-61.
 • Śleszyński P., 2015, Obszar Metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza. Wybrane wyniki badań prowadzonych w projekcie "Trendy Rozwojowe Mazowsza", Studia Regionalne i Lokalne, 3, s. 43-66.
 • Śleszyński P., 2015, Wpływ rozbudowy infrastruktury drogowej finansowanej ze środków unijnych na procesy osadniczo-urbanizacyjne w Polsce (2004-2012), [w:] Red. Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan, Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja i współczesność. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 80. rocznicę urodzin, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, , s. 253-265.
 • Śleszyński P., 2015, Planowanie przestrzenne w gminach w 2013 r, Przegląd Urbanistyczny, 10, s. 75-78.
 • Śleszyński P., 2015, Expected traffic speed in Poland using Corine land cover, SRTM-3 and detailed population places data, Journal of Maps, 11, 2, s. 245-254.
 • Śleszyński P., 2015, Gospodarka finansowa gmin w świetle prognoz skutków finansowych obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2013 r, Finanse Komunalne, 5, s. 7-21.
 • Śleszyński P., Dybicz T., Olszewski P., 2015, Stopień dostępności czasowej jako syntetyczny wskaźnik poziomu obsługi transportowej, Przegląd Komunikacyjny, 6, s. 23-27.
 • Śleszyński P., Komornicki T., 2015, Popytowe, dostępnościowe i planistyczne uwarunkowania rozwoju KDP w Polsce, [w:] Red. nauk. Mirosław Siergiejczyk, Koleje dużych prędkości w Polsce. Monografia, Instytut Kolejnictwa, Warszawa, , s. 319-330.
 • Kosiński L., Śleszyński P., 2014, Geographia Polonica: A window onto the world. An interview with Professor Leszek Antoni Kosiński, Geographia Polonica, 87, 2, s. 277-294.
 • Kowalewski A., Mordasewicz J., Osiatyński J., Regulski J., Stępień J., Śleszyński P., 2014, Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce – wybrane fragmenty raportu, Samorząd Terytorialny, 25, 4, s. 5-21.
 • Kowalewski A., Mordasewicz J., Osiatyński J., Regulski J., Stępień J., Śleszyński P., 2014, Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce, Opinie i ekspertyzy na konferencję o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce. Sejm - Sala Kolumnowa, 30 czerwca 2014, Kongres Budownictwa, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa, , s. 11-18, 91-118.
 • Michniak D., Więckowski M., Komornicki T., Rosik P., Stępniak M., Śleszyński P., 2014, Analýza vplyvu investícií do cestnej infraštruktúry na rozvoj cestovného ruchu v poľsko-slovenskom pohraničí, Ekonomicky casopis, 62, 5, s. 540-554.
 • Więckowski M., Michniak D., Bednarek-Szczepańska M., Chrenka B., Ira V., Komornicki T., Rosik P., Stępniak M., Szekely V., Śleszyński P., Świątek D., Wiśniewski R., 2014, Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning, Geographia Polonica, 87, 1, s. 5-26.
 • Śleszyński P., 2014, Dostępność czasowa i jej zastosowania, Przegląd Geograficzny, 86, 2, s. 171-215.
 • Śleszyński P., 2014, Aktualne problemy prac planistycznych w gminach, [w:] Red. Alina Maciejewska, Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Planowanie przestrzenne, Gospodarka Przestrzenna - Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, 3, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, , s. 15-32.
 • Śleszyński P., 2014, J. Rakowska – Klasyfikacje obszarów – kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno-statystyczne, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2012, Przegląd Geograficzny, 86, 2, s. 281-283.
 • Śleszyński P., 2014, Rozlewanie się miast w Polsce jako wyzwanie dla polityki przestrzennej, Miasta przyszłości. Szanse, wyzwania, zagrożenia. Materiały konferencji, Gorzów Wielkopolski, 30 października 2014 r, Urząd Miasta, Gorzów Wielkopolski, , s. 15-31.
 • Śleszyński P., 2014, Procesy suburbanizacji w Polsce a polityka przestrzenna i regionalna, [w:] Red. Anita Wolaniuk, Centra i peryferie w okresie transformacji ustrojowej. XXVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, , s. 11-26.
 • Śleszyński P., 2014, Zmiany dostępności czasowo-przestrzennej w wyniku inwestycji drogowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej (2004-2012), Czasopismo Geograficzne, 85, 1-2, s. 29-54.
 • Śleszyński P., 2014, W sprawie prognozy demograficznej i jej niektórych skutków, [w:] Red. Zbigniew Strzelecki, Eugeniusz Kowalczyk, Przemiany ludności w Polsce. Przyszłość demograficzna. Konferencja Jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, , s. 152-156.
 • Śleszyński P., 2014, Problemy zadłużenia ludności na Mazowszu, Polityka Społeczna, 7, s. 23-28.
 • Śleszyński P., 2014, The diversity of terrain and land cover in Poland, Geographia Polonica, 87, 3, s. 481-485.
 • Śleszyński P., 2014, Delimitation and typology of functional urban regions in Poland based on commuting, 2006, Geographia Polonica, 87, 2, s. 317-320.
 • Śleszyński P., 2014, Distribution of population density in Polish towns and cities, Geographia Polonica, 87, 1, s. 61-75.
 • Śleszyński P., 2014, Headquarters of large enterprises in the spatial structure of major Polish cities, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 25, s. 178-193.
 • Śleszyński P., 2014, 50 years of Geographia Polonica in the light of citations, Geographia Polonica, 87, 1, s. 143-155.
 • Śleszyński P., 2014, W kierunku komplementarnej koncepcji nowego atlasu narodowego Polski, Polski Przegląd Kartograficzny, 46, 1, s. 5-14.
 • Śleszyński P., 2014, Transport- and settlement-related time efficiency of road journeys taken in Poland, Geographia Polonica, 87, 1, s. 157-160.
 • Śleszyński P., Siłka P., Zielińska B., 2014, The people of Geographia Polonica, 1964-2013, Geographia Polonica, 87, 4, s. 569-586.
 • Śleszyński P., Stępniak M., Więckowski M., Michniak D., 2014, Szacowanie popytu i podaży turystycznej na pograniczu polsko-słowackim z wykorzystaniem metod izochronowych, Miesięcznik Marketing i Rynek, 21, 7, s. 32-42.
 • Czapiewski K., Śleszyński P., 2013, Skala i dynamika procesów suburbanizacyjnych miast Polski Wschodniej i ich konsekwencje, [w:] Red. Krystyna Kurowska, Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, , s. 69-85.
 • Olszewski P., Dybicz T., Śleszyński P., 2013, Proponowane miary dostępności czasowej w transporcie publicznym, Przegląd Komunikacyjny, 12, s. 10-17.
 • Więckowski M., Michniak D., Bednarek-Szczepańska M., Chrenka B., Ira V., Komornicki T., Rosik P., Stępniak M., Szekely V., Śleszyński P., Świątek D., Wiśniewski R., 2013, Pogranicze polsko-słowackie – przestrzeń dla rozwoju. Wyniki badań projektu INFRAREGTUR w zakresie dostępności przestrzennej, Małopolskie Studia Regionalne, 2-3, s. 129-142.
 • Śleszyński P., 2013, Demographic changes in the functional urban areas in Poland, 2000-2010, Geographia Polonica, 86, 2, s. 169-170.
 • Śleszyński P., 2013, Postępy w planowaniu przestrzennym w Polsce w 2011 r, Przegląd Urbanistyczny, 7, s. 85-89.
 • Śleszyński P., 2013, Cytowania i oddziaływanie polskich ośrodków geograficznych według Google Scholar, Przegląd Geograficzny, 85, 4, s. 599-627.
 • Śleszyński P., 2013, Propozycja kompleksowej koncepcji wskaźników zagospodarowania i ładu przestrzennego, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 252, s. 176-232.
 • Śleszyński P., 2013, Cytowania polskich czasopism naukowych z zakresu geografii i badań regionalnych po 1990 r, Studia Regionalne i Lokalne, 3, s. 75-88.
 • Śleszyński P., 2013, Problemy koncepcji i realizacji nowego Narodowego Atlasu Polski, [w:] Oprac. red. Bożena Ogorzelska, Jerzy Ostrowski, Efektywność prezentacji kartograficznej. XXXVI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Warszawa, 24-25 października 2013 r. Streszczenia referatów i posterów, Oddział Kartograficzny PTG, Warszawa, , s. 36-39.
 • Śleszyński P., 2013, Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw, Przegląd Geograficzny, 85, 2, s. 173-197.
 • Śleszyński P., 2013, Ekspansja przedsiębiorstw międzynarodowych a współczesna sytuacja geopolityczna Polski, [w:] Red. Piotr Eberhardt, Studia nad geopolityką XX wieku, Prace Geograficzne, 242, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 305-322.
 • Śleszyński P., 2013, Migracje na Obszarze Metropolitalnym Warszawy: uwarunkowania i wnioski dla polityki miejskiej i przestrzennej, Samorząd Terytorialny, 11, s. 45-61.
 • Śleszyński P., 2013, Warszawa jako ośrodek dojazdów pracowniczych, Studia Regionalne i Lokalne, 1, s. 5-25.
 • Śleszyński P., 2013, Prawidłowości zróznicowań przestrzennych emigracji zagranicznej z Polski po 1989 r., Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, 39, 3, s. 37-62.
 • Śleszyński P., Rosik P., 2013, Struktura drogowego ruchu dojazdowego do Warszawy w świetle badań kordonowych, Transport Miejski i Regionalny, 7, s. 34-41.
 • Kowalski M., Śleszyński P., 2012, The migration of Poles to Germany in the context of the frequency of the most common Polish surnames, Przegląd Zachodni, Special number, s. 121-135.
 • Stępniak M., Deręgowska A., Śleszyński P., 2012, Atlas. Społeczno-demograficzny rozwój Mazowsza, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa, 4 s. + 50 tabl.
 • Śleszyński P., 2012, Struktura przestrzenna dojazdów pracowniczych w Polsce w 2006 r, [w:] Red. Piotr Rosik, Rafał Wiśniewski, Dostepność i mobilność w przestrzeni, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 23-33.
 • Śleszyński P., 2012, Dojazdy do pracy w Polsce, Geografia w Szkole, 65, 4, s. 42-44.
 • Śleszyński P., 2012, Zmiany demograficzne województwa mazowieckiego w latach 1990-2030 i ich skutki, Mazowsze Studia Regionalne, 10, s. 11-32.
 • Śleszyński P., 2012, Nowy Atlas Narodowy Polski, Przegląd Urbanistyczny, 4, s. 93-97.
 • Śleszyński P., 2012, Przewidywanie w perspektywie długoterminowej. Rola ekonomicznych powiązań własnościowych i właścicielskich, Innowacyjność, kreatywność a rozwój, Red J. Kleer, A.P. Wierzbicki, Kluczowe Problemy Przyszłości, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Rezydium PAN, Warszawa, , s. 170-184.
 • Śleszyński P., 2012, Kierunki dojazdów do pracy, Wiadomości Statystyczne, 11, s. 59-75.
 • Śleszyński P., 2012, A geomorphometric analysis of Poland on the basis of SRTM-3 data, Geographia Polonica, 85, 4, s. 47-61.
 • Śleszyński P., 2012, Postępy w planowaniu przestrzennym w Polsce w 2010 r, Przegląd Urbanistyczny, 5, s. 78-82.
 • Śleszyński P., 2012, Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego, Przegląd Geograficzny, 84, 4, s. 559-576.
 • Komornicki T., Śleszyński P., 2011, Changing accessibility of Polish airports on the course of demographic and economic demand, Geographia Polonica, 84, 2, s. 47-63.
 • Śleszyński P., 2011, Rozwój miast w Polsce, Geogr. w Szk., 64, nr 2, s. 32-46.
 • Śleszyński P., 2011, Social linkages, [w:] Eds. Tomasz Komornicki, Piotr Siłka, Functional linkages between Polish metropolises, Studia Regionalia, 29, Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw, , s. 65-80.
 • Śleszyński P., 2011, O szansach realizacji wyzwań rozwojowych Polska 2050, [w:] Red. Zbigniew Strzelecki, Andrzej Wierzbicki, Jerzy Kleer, Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy. T.1. Społeczeństwo i państwo, PAN Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, Warszawa, , s. 213-218.
 • Śleszyński P., 2011, Economic linkages, [w:] Eds. Tomasz Komornicki, Piotr Siłka, Functional linkages between Polish metropolises, Studia Regionalia, 29, Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw, , s. 49-64.
 • Śleszyński P., 2011, Rozkład gęstości zaludnienia w polskich miastach, [w:] Red. nauk. Sylwia Kaczmarek, Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wydaw. UŁ, Łodź, , s. 65-80.
 • Śleszyński P., 2011, Stan i jakość zagospodarowania przestrzennego w Polsce w świetle badań geograficznych, [w:] Red. Tadeusz Markowski, Piotr Żuber, System planowania przestrzennego i jego rola z strategicznym zarządzaniu krajem, Studia, 134, KPZK PAN, Warszawa, , s. 64-81.
 • Śleszyński P., 2011, O potrzebie nowego "Narodowego Atlasu Polski" i innych ogólnokrajowych opracowań kartograficznych, Przegl. Geogr., 83, z.4, s. 543-556.
 • Śleszyński P., 2011, Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS, Studia Demograficzne, 2, s. 35-57.
 • Śleszyński P., 2011, O potrzebie nowego Narodowego Atlasu Polski i innych ogólnokrajowych opracowań kartograficznych, Przegląd Geograficzny, 83, 4, s. 543-556.
 • Śleszyński P., Stępniak M., Górczyńska M., 2011, Sieć autobusowa w województwie mazowieckim, Transp. Miejski Region., nr 4, s. 22-26.
 • Kistowski M., Śleszyński P., 2010, Presja turystyczna na tle walorów krajobrazowych Polski, Krajobraz a turystyka, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 14, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, , s. 36-51.
 • Komornicki T., Rosik P., Śleszyński P., Pomianowski W., 2010, How can we measure spatial accessibility of the territory of Poland?, Europa XXI, 21, s. 7-17.
 • Komornicki T., Rosik P., Śleszyński P., Pomianowski W., 2010, Multimodal accessibility indicator - assumptions and results for the area of Poland, Regional development and regional policy in Poland: first experiences and new challenges of the European Union membership. Part II, Studia Regionalia, 27 Part II, Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw, , s. 64-78.
 • Komornicki T., Rosik P., Śleszyński P., Pomianowski W., 2010, How can we measure spatial accessibility of the territory of Poland?, Environmental and infrastructural networks, Europa XXI, 21, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 7-17.
 • Komornicki T., Więckowski M., Śleszyński P., 2010, Pokrycie planistyczne a ruch inwestycyjny, [w:] Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon, Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach, Studia, 130, KPZK PAN, Warszawa, , s. 40-72.
 • Kowalski M., Śleszyński P., 2010, Migracje Polaków do Niemiec w świetle częstotliwości występowania najbardziej popularnych polskich nazwisk, Przegl. Zach., 66, nr 2, s. 115-130.
 • Śleszyński P., 2010, Struktura przestrzeni i delimitacja obszarów społecznych w Warszawie. Dane NSP 2002, Polityka Społ., 37, nr 1, s. 14-18.
 • Śleszyński P., 2010, Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009. Uwarunkowania zachowań wyborczych i tendencje zmian, Samorząd Teryt., 20, nr 3, s. 5-17.
 • Śleszyński P., 2010, Powiązania organizacyjne i właścicielskie przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w Polsce oraz ich znaczenie dla rozwoju regionalnego, [w:] Red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał, Procesy transformacji przemysłu w regionalnych i krajowych układach przestrzennych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 15, Wydaw. Nauk. AP, Warszawa-Kraków, , s. 117-129.
 • Śleszyński P., 2010, Analiza pokrycia planistycznego kraju, [w:] Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon, Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach, Studia, 130, KPZK PAN, Warszawa, , s. 17-39.
 • Śleszyński P., 2010, Structural, spatial and functional changes in the development of enterprise following Poland's accession to the European Union, Reg. Local Studies, Spec. iss., s. 38-58.
 • Śleszyński P., 2010, Znaczenie przemian demograficznych w przestrzeni Polski dla rozwoju gospodarczego, Biul. Rząd. Rady Ludn., 55, s. 49-71.
 • Śleszyński P., 2010, Zagadnienia transportowe w raporcie "Polska 2030. Wyzwania rozwojowe", Przegl. Komunik., 49, nr 9/10, s. 8-11.
 • Śleszyński P., 2010, Czynnik zaludnienia i zróżnicowania rzeźby terenu w modelowaniu prędkości ruchu w indywidualnym drogowym transporcie kołowym, Przegl. Komunik., 49, nr 1/2, s. 36-41.
 • Śleszyński P., 2010, Stan prac planistycznych w miastach i gminach, Gaz. Samorz. Adm., nr 18, s. 44-46.
 • Śleszyński P., 2010, Sytuacja planistyczna w kraju, [w:] Red. Jan Maciej Chmielewski, Grzegorz Węcławowicz, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, Biuletyn, 245, KPZK PAN, Warszawa, , s. 85-102 + mapa - 128.
 • Śleszyński P., Solon J., 2010, Wprowadzenie, [w:] Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon, Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach, Studia, 130, KPZK PAN, Warszawa, , s. 11-16.
 • Śleszyński P., Solon J., Bednarek-Szczepańska M., Komornicki T., Więckowski M., 2010, Dyskusja wyników i wnioski, [w:] Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon, Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach, Studia, 130, KPZK PAN, Warszawa, , s. 121-126.
 • Komornicki T., Pomianowski W., Rosik P., Śleszyński P., 2009, Co z tą infrastrukturą? Wskaźnik międzygałęziowej dostępności transportowej obszaru Polski, Infrastruktura Transp., nr 5, s. 22-24.
 • Komornicki T., Śleszyński P., 2009, Wyznaczanie optymalnej lokalizacji portów lotniczych na Mazowszu pod względem dostępności przestrzennej i popytu, Lotnisko, nr 5, s. 14-16.
 • Komornicki T., Śleszyński P., 2009, Obecna i prognozowana dostępność komunikacyjna projektowanych lotnisk, Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu, Prace Geograficzne, 220, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 125-151.
 • Komornicki T., Śleszyński P., 2009, Prognozowana dostępność przestrzenna portów lotniczych oraz kształtowanie się popytu demograficznego i ekonomicznego w latach 2008-2015, Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG, 16, s. 115-130.
 • Komornicki T., Śleszyński P., 2009, Aktualna i prognozowana dostępność przestrzenna jako popytowe kryterium lokalizacji polskich portów lotniczych [prezetacja na CD-ROM], "Nowe wyzwania rozwoju transportu lotniczego". III Konferencja, 14-15 maja 2009 r., Kielce. Materiały konferencji, Targi Kielce, Kielce,
 • Komornicki T., Śleszyński P., 2009, Typologia obszarów wiejskich pod względem powiązań funkcjonalnych i relacji miasto-wieś, [w:] Red. Jerzy Bański, Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 9-37.
 • Komornicki T., Śleszyński P., 2009, Regionalne porty lotnicze na Mazowszu - wprowadzenie, Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu, Prace Geograficzne, 220, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 9-22.
 • Komornicki T., Śleszyński P., Błażejczyk K., Solon J., Siłka P., Stępniak M., 2009, Dyskusja i podsumowanie badań, Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu, Prace Geograficzne, 220, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 209-216.
 • Komornicki T., Śleszyński P., Stępniak M., 2009, Wariantowa analiza popytu, Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu, Prace Geograficzne, 220, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 153-193.
 • Rosik P., Śleszyński P., 2009, Wpływ zaludnienia w otoczeniu drogi, ukształtowania powierzchni terenu oraz natężenia ruchu na średnią prędkość jazdy samochodem osobowym, Transp. Miejski Region., nr 10, s. 26-31.
 • Siłka P., Stępniak M., Śleszyński P., 2009, Rola lotnisk lokalnych, Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu, Prace Geograficzne, 220, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 195-208.
 • Węcławowicz G., Degórski M., Komornicki T., Bański J., Śleszyński P., Więckowski M., 2009, Study of spatial developments in the Polish-German border region, [w:] Ed. Wendelin Strubelt, Guiding principles for spatial development in Germany, German Annual of Spatial Research and Policy, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, , s. 153-184.
 • Śleszyński P., 2009, Szóste wyzwanie. Dotyczy roli nauki w rozwoju kraju. Na marginesie kapitału intelektualnego w raporcie "Polska 2030. Wyzwania rozwojowe", Forum Akad., 16, nr 10, s. 31-33.
 • Śleszyński P., 2009, Rozwój nowoczesnej drogowej sieci transportowej a efektywność połączeń głównych ośrodków miejskich (1989-2015), Autostrady, nr 7, s. 50-53.
 • Śleszyński P., 2009, Zmiany strukturalne i przestrzenno-funkcjonalne w rozwoju przedsiębiorczości po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Studia Reg. Lok., nr 3, s. 5-26.
 • Śleszyński P., 2009, Kongruencja gmin do celów sondaży przedwyborczych, Przegl. Geogr., 81, z.2, s. 237-257.
 • Śleszyński P., 2009, Dostępnośc metropolii jako warunek konkurencyjności polskiej przestrzeni, Mazowsze. Studia Reg., nr 2, s. 53-71.
 • Śleszyński P., 2009, Zaludnienie i zróżnicowanie rzeźby terenu w modelowaniu prędkości ruchu samochodów osobowych, Przegl. Komunik., 48, nr 5, s. 26-32.
 • Śleszyński P., 2009, Przestrzeń - region - terytorium. Wokół "Zielonej Księgi w sprawie spójności tetrytorialnej", [w:] Red. Anna Baucz, Magadalena Łotocka, Piotr Żuber, Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, , s. 84-108.
 • Śleszyński P., 2009, O statystycznych ułomnościach pomiaru urbanizacji w Polsce, Geogr. w Szk., nr 331-34 : wykr.
 • Śleszyński P., 2009, Stan planowania przestrzennego w gminach w 2007 r, Przegl. Urbanistyczny, 1, z.1, s. 111-114.
 • Śleszyński P., 2009, Potencjał społeczno-gospodarczy w kontekście rozwoju lotnisk regionalnych, Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu, Prace Geograficzne, 220, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 95-109.
 • Śleszyński P., 2009, Wykorzystanie danych georadarowych SRTM-3 w analizie zróżnicowania ukształtowania terenu Polski, Pol. Przegl. Kartogr., 41, nr 3, s. 237-252.
 • Śleszyński P., 2009, Pozycja polskich czasopism i serii geograficznych w świetle baz Google Scholar, Przegl. Geogr., 81, z.4, s. 551-578.
 • Śleszyński P., 2009, Szachownicowy czy skośny układ sieci transportowych w Polsce?, Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG, 16, s. 107-114.
 • Śleszyński P., 2009, Zmiany przedsiębiorczości w gminach rolniczych w latach 2001-2007. Czy integracja europejska przyspieszyła rozwój wielofunkcyjny obszarów wiejskich i urbanizację ekonomiczną?, [w:] Red. Wioletta kamińska, Mirosław Mularczyk, Współczesne procesy urbanizacji obszarów wiejskich, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kielce, , s. 47-60.
 • Śleszyński P., 2009, Stan planowania przestrzennego w gminach w 2008 r. Czy bez zmian?, Przegl. Urbanistyczny, 2, z.3
 • Śleszyński P., 2009, Polska na rozstajach. Wokół raportu "Polska 2030. Wyzwania rozwojowe", Przyszłość. Świat-Europa-Polska, nr 2, s. 97-142.
 • Śleszyński P., 2009, Pozycja polskich czasopism i serii geograficznych w świetle baz Google Scholar, Przegląd Geograficzny, 81, 4, s. 551-578.
 • Śleszyński P., 2009, Kongruencja gmin do celów sondaży przedwyborczych, Przegląd Geograficzny, 81, 2, s. 237-257.
 • Śleszyński P., 2009, ESPON HyperAtlas i ESPON WebGIS jako narzędzia kartograficznej oceny procesów społeczno-gospodarczych w Unii Europejskiej, Pol. Przegl. Kartogr., 41, nr 4, s. 371-374.
 • Śleszyński P., 2009, "Observatoire des territories" jako narzędzie analiz informacji przestrzennej, Przegl. Geogr., 81, z.4, s. 579-583.
 • Śleszyński P., 2009, Observatoire des territoires jako narzędzie analiz informacji przestrzennej, Przegląd Geograficzny, 81, 4, s. 579-583.
 • Śleszyński P., Januszewska-Stępniak M., 2009, Uwarunkowania dla analizowanych lokalizacji związane z zaawansowaniem prac planistycznych, Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu, Prace Geograficzne, 220, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 81-94.
 • Śleszyński P., Komornicki T., 2009, Wpływ rozwoju sieci drogowej na obszary rynkowe istniejących i planowanych portów lotniczych (2008-2015), Drogi, nr 9, s. 91-99.
 • Śleszyński P., Kowalski M., 2009, Rozmieszczenie geograficzne nazwisk a migracje, Biul. Migr., nr 23, s. 7-8.
 • Komornicki T., Śleszyński P., 2008, Struktura funkcjonalna gmin a postępy w pracach planistycznych (2004-2006), Studia Reg. Lok., nr 353-75 : mapy.
 • Komornicki T., Śleszyński P., 2008, Lokalizacja portów lotniczych na podstawie analiz dostępności komunikacyjnej i popytu, Przyszłość polskich lotnisk. Prawne i finansowe aspekty rozwoju portów lotniczych. Konferencja MGG Conferences, 27-28 maja 2008, Hotel Gromada Okęcie, MGG Conferences, Warszawa, , s. 74-96.
 • Komornicki T., Śleszyński P., 2008, Popyt społeczno-gospodarczy jako przesłanka kształtowania sieci lotnisk na przykładzie Mazowsza, Mazowsze. Studia Reg., nr 1, s. 63-93.
 • Komornicki T., Śleszyński P., Siłka P., Stępniak M., 2008, Wariantowa analiza dostępności w transporcie lądowym, [w:] Red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber, Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. T.II, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, , s. 133-334.
 • Niedzielski M., Śleszyński P., 2008, Analyzing accessibility by transport mode in Warsaw, Poland, Geographia Polonica, 81, 2, s. 61-78.
 • Śleszyński P., 2008, Propozycje makroskalowych rozwiązań układu sieci transportu drogowego dla północno-wschodniej Polski w świetle powiązań funkcjonalnych, [w:] Red. Dariusz Świątek, Maria Bednarek, Piotr Siłka, Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka, Dokumentacja Geograficzna, 36, PAN; PTG, Warszawa, , s. 46-54.
 • Śleszyński P., 2008, Ocena powiązań gospodarczych i kapitałowych między miastami, [w:] Red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber, Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. T.I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, , s. 335-391.
 • Śleszyński P., 2008, Propozycja modyfikacji przebiegu polskiego odcinka Pan-Europejskiego Korytarza Drogowego nr 2, Przegl. Komunik., 47, nr 1, s. 12-19.
 • Czapiewski K., Śleszyński P., 2007, Geografia zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych, Biul. Bad. CKE, nr 11, s. 52-79.
 • Komornicki T., Śleszyński P., 2007, Popytowe uwarunkowania przebiegu trasy Via Baltica w Polsce, Przegl. Komunik., 46, z.2, s. 3-9.
 • Śleszyński P., 2007, Środowisko społeczne ucznia a wyniki oceny zewnętrznej w szkołach podstawowych i gimnazjach (2002-2004), [w:] Red. Adam Hibszer, Tomasz Michalski, Geografia na egzaminach zewnętrznych 2002-2006 (wybrane zagadnienia), Wydaw. Bernardinum, Pelplin, , s. 80-108.
 • Śleszyński P., 2007, Szacowanie liczby i rozmieszczenia pracujących w dużym mieście na przykładzie Warszawy, Przegl. Geogr., 79, z.3/4, s. 533-566.
 • Śleszyński P., 2007, Zmiany liczby bezrobotnych w gminach, Wiad. Statyst., 52, nr 2, s. 56-67.
 • Śleszyński P., 2007, Atlas Zagospodarowania Przestrzennego Polski. Idea i koncepcja, [w:] Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz, Badania regionalne - wybrane problemy, Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych, 3, IG AŚ, Kielce, , s. 521-524.
 • Śleszyński P., 2007, Potencjał społeczno-gospodarczy polskiego odcinka Via Regia, [w:] Red. Zbigniew Makieła, Via Regia - kupiecki szlak, Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Jarosław, , s. 83-110.
 • Śleszyński P., 2007, Dlaczego Lech Kaczyński wygrał wybory prezydenckie 2005. Studium z geografii elektoralnej, Czas. Geogr., 78, z.1/2, s. 61-82.
 • Śleszyński P., 2007, Czy istnieją związki aktywności obywatelskiej z realizacją prac planistycznych?, Samorząd Teryt., 17, nr 539-48 : tab.
 • Śleszyński P., 2007, Możliwości szacowania popytu na mieszkania w świetle dostępnych danych demograficznych, społecznych i ekonomicznych, Probl. Rozw. Miast, z.3, s. 19-34.
 • Śleszyński P., 2007, Procesy globalizacji we współczesnym świecie, Geogr. w Szk., 60, nr 6, s. 5-21.
 • Śleszyński P., 2007, Druga tura wyborów prezydenckich 2005: czy można było przewidzieć?, Przegl. Geogr., 79, z.1, s. 115-132.
 • Śleszyński P., 2007, Ocena atrakcyjności wizualnej mezoregionów Polski, Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. Profesorowi Andrzejowi Richlingowi w 70. rocznicę urodzin i 45-lecie pracy naukowej, UW WGiSR, Warszawa, , s. 697-714.
 • Śleszyński P., 2007, Możliwości rozwoju regionalnych portów lotniczych w Polsce w świetle uwarunkowań popytowych, Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG, 13, s. 153-174.
 • Śleszyński P., Komornicki T., 2007, Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego w świetle realizacji prac planistycznych w gminach, [w:] Red. Stefan Kozłowski, Paulina Legutko-Kobus, Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia środowiskowe, KUL, Lublin, , s. 250-262.
 • Śleszyński P., Komornicki T., Więckowski M., 2007, Stan zaawansowania prac planistycznych w gminach a zagrożenia i ograniczenia rozwoju społeczno-gospodarczego, Wybrane problemy planistyczne 2007 roku. Seminarium szkoleniowe, Wrocław, 15-16 października 2007 r, Zeszyty Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów, 3/07, Oficyna Wydawnicza ZOIU, Wrocław, , s. 77-89.
 • Komornicki T., Śleszyński P., 2006, Docelowy układ autostrad a wewnętrzny i zewnętrzny popyt na nowoczesny transport drogowy, Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG, 12, s. 95-108.
 • Komornicki T., Śleszyński P., Węcławowicz G., 2006, O potrzebie nowej wizji rozwoju sieci infrastruktury transportowej Polski, Przegl. Komunik., 45, nr 6, s. 13-20.
 • Kowalski M., Śleszyński P., 2006, Problems of socio-spatial development in central districts of Warsaw, [w:] Eds. G.Enyedi, Z.Kovacs, Social changes and social sustainability in historical urban centres. The case of Central Europe, Discussion Papers, Special, Centre for Regional Studies HAS, Pecs, , s. 107-126.
 • Śleszyński P., 2006, Zmiany emigracji z Polski według oficjalnych statystyk w ujęciu przestrzenym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Biul. Migr., nr 10, s. 1-3.
 • Śleszyński P., 2006, Niepełnosprawność w Polsce w świetle wyników ostatniego spisu powszechnego, Polityka Społ., 33, nr 9, s. 23-27.
 • Śleszyński P., 2006, Imigracja do Polski w latach 1989-2002 na podstwiee wyników NSP 2002, Studia Demogr., z.14982-88 : mapy.
 • Śleszyński P., 2006, Suburbanization processes in Poland after 1989, Probl. na Geogr., z.1/2105-117 : mapy.
 • Śleszyński P., 2006, Demograficzny wymiar procesów suburbanizacji w Polsce po 1989 roku, [w:] Red. Stefan Kozłowski, Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce. Praca zbiorowa, Studia nad Zrównoważonym Rozwojem, 2, Wydaw. Ekonomia i Środowisko, Białystok-Lublin-Warszawa, , s. 105-123.
 • Śleszyński P., 2006, Socio-economic development, [w:] Ed. Marek Degórski, Natural and human environment of Poland. A geographical overview, PAN IGiPZ et al., Warsaw, , s. 109-124.
 • Śleszyński P., 2006, Zaawansowanie i uwarunkowania prac planistycznych w gminach: wnioski dla polityki regionalnej, Studia Reg. Lok., nr 3, s. 25-47.
 • Śleszyński P., 2006, Współczesne przemiany demograficzne w przestrzeni Polski i ich znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju, [w:] Red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski, Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka, Dokumentacja Geograficzna, 33, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 240-246.
 • Śleszyński P., 2006, Przemiany osadnicze i demograficzne Ponidzia w okresie transformacji i ich znaczenie dla środowiska przyrodniczego, [w:] Komitet red. Andrzej Richling et al, Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe. Cz.2. 3.Człowiek i krajobraz - ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, Problemy Ekologii Krajobrazu, 16/2, WGiSR UW, IG AŚ, PAEK, Warszawa, , s. 75-88.
 • Śleszyński P., 2005, Perspektywy rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce w świetle sytuacji demograficznej, ekonomicznej i stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, Studia Reg. Lok., nr 1, s. 45-64.
 • Śleszyński P., 2005, Koncentracja działalności gospodarczej w strefie nadmorskiej Polski i jej znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, [w:] Red. Marek Dutkowski, Zagospodarowanie przestrzenne i rozwój obszarów nadmorskich w Polsce, Oficyna IN PLUS, Szczecin, , s. 8-12.
 • Śleszyński P., 2005, Rozwój przedsiębiorstw sektora komunikacyjnego a wybrane zagadnienia sieci osadniczej i układu drogowego Polski, Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG, 11, s. 65-79.
 • Śleszyński P., 2005, The changes of Warsaw's functional structure after 1989, [w:] Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki, Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 63-72.
 • Śleszyński P., 2005, Różnice liczby ludności ujawnione w Narodowym Spisie Powszechnym 2002, Przegl. Geogr., 77, z.2, s. 193-212.
 • Śleszyński P., 2005, Struktura społeczno-gospodarcza Pomorza w świetle wyników spisu powszechnego 2002, Czas. Geogr., 76, z.1/2, s. 49-76.
 • Bański J., Kowalski M., Śleszyński P., 2004, Zarys problemów związanych z uwarunkowaniami zróżnicowań przestrzennych wyników sprawdzianu dla uczniów szkół podstawowych w 2002 r, Biul. Bad. CKE, nr 2, s. 34-35.
 • Śleszyński P., 2004, Transformacja przestrzeni miejskiej Warszawy w latach 1990-1999 na przykładzie zachodniej części centrum, [w:] Red. Tadeusz Markowski, Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym, Biuletyn, 211, KPZK PAN, Warszawa, , s. 205-228.
 • Śleszyński P., 2004, Układ transportowy Warszawy a rozwój działalności gospodarczej w końcu XX w, Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG, 10, s. 303-326.
 • Śleszyński P., 2004, Przestrzeń zarządzania gospodarczego Polski w świetle rozmieszczenia siedzib zarządów 1000 największych firm, [w:] Red. Zdzisław Michalczyk, Badania geograficzne w poznawaniu środowiska, Wydaw. UMCS, Lublin, , s. 619-625.
 • Śleszyński P., 2004, Demograficzne i ekonomiczne aspekty lokalizacji planowanego portu lotniczego w okolicach Warszawy (artykuł dyskusyjny), Przegl. Komunik., 43, nr 3, s. 13-19.
 • Śleszyński P., 2004, Wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych w 2002 roku a struktura społeczno-przestrzenna Warszawy, [w:] Red. nauk. Janusz Słodczyk, Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, Miasta w Okresie Przemian, Wydaw. UO, Opole, , s. 271-288.
 • Śleszyński P., 2004, Uwarunkowania zróżnicowań przestrzennych wyników egzaminu gimnazjalnego w 2002 r, Biul. Bad. CKE, nr 2, s. 36-37.
 • Śleszyński P., 2004, Ekonomiczne uwarunkowania wyników sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonych w latach 2002-2004 (skrót badań), Biul. Bad. CKE, nr 2, s. 12-22.
 • Śleszyński P., 2004, Różnice liczby ludności wykazane w NSP 2002 - suplement, Studia Demogr., 146, s. 104-109.
 • Śleszyński P., 2004, Demograficzne przesłanki rozwoju rynku mieszkaniowego w aglomeracji warszawskiej, Przegl. Geogr., 76, z.4, s. 493-514.
 • Śleszyński P., 2004, Warunki życia w Warszawie w świetle dostępności przestrzennej mieszkańców do wybranych usług na początku XXI wieku, [w:] Red. Iwona Jażdżewska, Zróżnicowanie przestrzenne warunków życia ludności w mieście (aglomeracji miejskiej). XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, UŁ, Łódź, , s. 77-86.
 • Śleszyński P., 2004, Regionalne zróżnicowania sytuacji mieszkaniowej, Polityka Społ., 31, nr 11/12, s. 1-4.
 • Śleszyński P., 2004, Regionalne różnice pomiędzy liczbą ludności według Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 roku i szacowaną na podstawie ewidencji bieżącej, Studia Demogr., 145, s. 93-103.
 • Śleszyński P., 2004, Zróżnicowanie regionalne rynku mieszkaniowego, Warszawa, 7 s.
 • Śleszyński P., 2004, Nakłady finansowe na oświatę a wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych i egzaminu gimnazjalnego w roku 2002, Edukacja, nr 3, s. 48-58.
 • Kowalski M., Śleszyński P., 2003, Wybory samorządowe do sejmików wojewódzkich w 2002 r. w aspekcie regionalnym, [w:] Red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk, Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, PTG, Opole, , s. 303-309.
 • Śleszyński P., 2003, Funkcje metropolitalne Warszawy - zarys problematyki, [w:] Red. Iwona Jażdżewska, Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, UŁ, Łódź, , s. 119-134.
 • Śleszyński P., 2003, Symulacja wyników wyborów w ordynacji większościowej jednomandatowych okręgów wyborczych, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przestrzeń wyborcza Polski, [b.w.], Warszawa, , s. 163-178.
 • Śleszyński P., 2003, Geografia edukacji, Geogr. w Szk., 56, nr 3, s. 131-143.
 • Śleszyński P., 2003, Rozkład przestrzenny działalności gospodarczej w aglomeracji warszawskiej, Przegl. Geogr., 75, z.3, s. 403-432.
 • Śleszyński P., 2003, Społeczno-ekonomiczne i historyczno-kulturowe uwarunkowania wyników sprawdzianu w szkołach podstawowych i egzaminu gimnazjalnego w 2002 r, [w:] Red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk, Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, PTG, Opole, , s. 579-585.
 • Kowalski M., Śleszyński P., 2002, Voting behaviour in region of Słupsk, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, New arrangements of socio-economic links in Central and Eastern Europe, Wydaw. Oświatowe FOSZE, Rzeszów, , s. 287-303.
 • Śleszyński P., 2002, Struktura i koncentracja przestrzenna siedzib ważniejszych przedsiębiorstw w Warszawie w 1999 r, [w:] Red. Zbigniew Zioło, Problemy transformacji struktur przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 4, PTG, Warszawa, , s. 89-114.
 • Śleszyński P., 2002, The office space investments and the development of the management space in Warsaw in the period of transformation (1989-2001), [w:] Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska, Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours, Europa XXI, 7, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 87-98.
 • Śleszyński P., 2002, Delimitacja centrum Warszawy - problemy badawcze, [w:] Red. Grzegorz Węcławowicz, Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej, Prace Geograficzne, 184, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 65-101.
 • Śleszyński P., 2002, Koncentracja władzy gospodarczej w Krakowie i województwie małopolskim na tle kraju, [w:] Red. Zygmunt Górka, Adam Jelonek, Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, IGiGP UJ, Kraków, , s. 449-461.
 • Śleszyński P., 2002, Struktura i rozmieszczenie ośrodków zarządzania w polskiej gospodarce w 2000 r, Przegl. Geogr., 74, z.2, s. 199-228.
 • Kowalski M., Śleszyński P., 2001, Geografia wyborcza byłego województwa słupskiego, Słup. Prace Mat.-Przyr. Geografia, 13c, s. 153-189.
 • Potrykowska A., Śleszyński P., 2001, Mobilność przestrzenna ludności w aglomeracji warszawskiej (1990-1998), [w:] Red. Iwona Jażdżewska, Miasto postsocjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany (część II). XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Praca zbiorowa, UŁ, Łódź, , s. 63-76.
 • Śleszyński P., 2001, Rozmieszczenie głównych siedzib ważniejszych przedsiębiorstw w Warszawie w 1999 r, [w:] Red. Iwona Jażdżewska, Miasto postsocjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany (część II). XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Praca zbiorowa, UŁ, Łódź, , s. 311-323.
 • Śleszyński P., 2001, Lokalizacja głównych siedzib przedsiębiorstw w przestrzeni Warszawy w końcu lat 90, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Czynniki i bariery regionalnej współpracy przygranicznej - bilans dokonań. 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty, komunikaty i postery, Wydaw. Oświatowe FOSZE, Rzeszów, , s. 106-111.
 • Śleszyński P., 2001, Percepcja atrakcyjności wizualnej krajobrazu okolic Pińczowa, Przegl. Geogr., 73, z.3, s. 371-388.
 • Kowalski M., Śleszyński P., 2000, Kulturowo-cywilizacyjne uwarunkowania zachowań wyborczych: przykład byłego województwa słupskiego, [w:] Red. Jan Tomaszewski, Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów, Oddział Wrocławski PTG, Wrocław, , s. 268-274.
 • Kowalski M., Śleszyński P., 2000, Analiza współzależności zachowań wyborczych w byłym województwie słupskim w wyborach parlamentarnych 1997, [w:] Red. Jan Tomaszewski, Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów, Oddział Wrocławski PTG, Wrocław, , s. 263-267.
 • Potrykowska A., Śleszyński P., 2000, Migracje wewnętrzne w województwie warszawskim w okresie transformacji, [w:] Red. Jan Tomaszewski, Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów, Oddział Wrocławski PTG, Wrocław, , s. 221-225.
 • Śleszyński P., 2000, Ocena atrakcyjności wizualnej krajobrazu okolic Pińczowa, Prace i Studia Geogr., 27, s. 197-230.
 • Śleszyński P., 1999, Nowa metoda oceny atrakcyjności wizualnej krajobrazu, [w:] Red. Maciej Pietrzak, Geoekologicne podstawy badania i planowania krajobrazu rekreacyjnego, [b.w.], Poznań, , s. 37-55.
 • Śleszyński P., 1998, Możliwości pomiaru zasięgu widoku i jego znacznie w badaniach krajobrazowych, [w:] Red. Mariusz Kistowski, Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego, Problemy Ekologii Krajobrazu, 4, Wydaw. DJ, Gdańsk, , s. 73-81.
 • Śleszyński P., 1998, Mapa zasięgu widoku okolic Pińczowa, Pol. Przegl. Kartogr., 30, nr 3, s. 173-184.
 • Śleszyński P., 1997, Z badań nad fizjonomią środowiska przyrodniczego, Prace i Studia Geogr. WGiSR UW, 21, s. 255-297.
 • Śleszyński P., , Symulacja polskich wyborów parlamentarnych na podstawie wyników głosowania wyborów do parlamentu UE w czerwcu 2009 r, Portal Politologiczny Politeja,

Editorial publications

 • Jerczyński M., Śleszyński P. (red.), 2022, Uczony i dzieło. Rola Kazimierza Dziewońskiego w rozwoju geografii, Prace Geograficzne, 279, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa, 218 s.
 • Nowak M., Cotella G., Śleszyński P., 2021, The legal, administrative, and governance frameworks of spatial policy, planning, and land use: Interdependencies, barriers, and directions of change, MDPI, Basel, 278 s.
 • Śleszyński P., Czapiewski K. (red.), 2021, Atlas Wyszehradzki, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, 299 s.
 • Śleszyński P. (red.), 2020, Badania geograficzne dla rozwoju niepodległej Polski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 215 s.
 • Kowalski M., Śleszyński P. (red.), 2018, Atlas wyborczy Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 369 s.
 • Śleszyński P. (red.), 2013, Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach, Biuletyn KPZK PAN, 252, KPZK PAN, Warszawa, 232 s.
 • Śleszyński P., Solon J., 2010, Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach, Studia, 130, KPZK PAN, Warszawa, 201 s. : mapy.
 • Komornicki T., Śleszyński P., 2009, Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu, Prace Geograficzne, 220, PAN IGiPZ, Warszawa, 244 s.

Abstracts, reviews, notes

 • Kowalski M., Śleszyński P., 2023, Przedmowa do wydania drugiego, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski. Wyd II rozszerzone i uaktualnione, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, , s. 5.
 • Jerczyński M., Śleszyński P., 2022, Przedmowa, [w:] Red. Marek Jerczyński, Przemysław Śleszyński, Uczony i dzieło. Rola Kazimierza Dziewońskiego w rozwoju geografii, Prace Geograficzne, 279, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa, , s. 11-14.
 • Śleszyński P., 2022, Oszacowanie chłonności migracyjnej Polski wobec uchodźstwa ukraińskiego, Miasta i regiony wobec wyzwań demograficznych. XXXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 21-22 kwietnia 2022 r. Streszczenia referatów i posterów, Uniwersytet Łódzki, Łódź, , s. 6.
 • Śleszyński P., Kowalewski A., 2022, Przestrzeń w kryzysie, Academia - Magazyn Polskiej Akademii Nauk, 2, s. 24-27.
 • Śleszyński P., 2021, Atlas Karkonoszy, Karkonosze, 3, s. 31.
 • Śleszyński P. (rec.), 2021, Atlas Karkonoszy. Atlas Krkonos. Redakcja/Priprava vydani Waldemar Spallek. Jelenia Góra - Vrchlabi: Karkonoski Park Narodowy, Sprava Krkonosskeho narodniho parku, 2021, 128 s, Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim, 6, s. 31-32.
 • Śleszyński P. (rec.), 2021, Łukasz Mikuła - Zarządzanie rozwojem przestrzennym obszarów metropolitalnych w świetle koncepcji miękkich przestrzeni planowania. Studia i Prace z Geografii, 73, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2019, 322 s., Przegląd Geograficzny, 93, 4, s. 633-635.
 • Śleszyński P., Czapiewski K., 2021, Atlas Wyszehradzki, Europa Karpat. XXVIII Międzynarodowa Konferencja "Europa Karpat", Przemyśl-Krasiczyn 27-28 lutego 2021, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Przemyśl, , s. 110-114.
 • Śleszyński P., 2020, Przedmowa, [w:] Red. Przemysław Śleszyński, Badania geograficzne dla rozwoju niepodległej Polski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, , s. 7-9.
 • Anioł W., Bielecki C., Kołacz M., Markowski T., Rozbiewski B., Szlachta J., Śleszyński P., 2019, Państwo i społeczeństwo wobec chaosu przestrzennego – źródła i działania. Debata moderowana przez Andrzeja Zybałę, Studia z Polityki Publicznej, 2, s. 123-163.
 • Kowalewski A., Markowski T., Śleszyński P., 2018, Wstęp, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 182, 2, s. 5-9.
 • Kowalski M., Śleszyński P., 2018, Wstęp, [w:] Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Atlas wyborczy Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 5-6.
 • Śleszyński P., 2018, Mapa religijności katolickiej w Polsce. Kilka uwag na marginesie dorocznego raportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, Czasopismo Geograficzne, 89, 1-2, s. 138-144.
 • Śleszyński P., Markowski T., Kowalewski A., 2018, Abstract, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 182, 3, s. 6-7.
 • Śleszyński P., Markowski T., Kowalewski A., 2018, Epilog, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 182, 3, s. 199-200.
 • Śleszyński P., Markowski T., Kowalewski A., 2018, Przedmowa, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 182, 3, s. 9-12.
 • Śleszyński P., 2017, Słowo końcowe, Regiobank. Polska oczami regionów - raport, Związek Banków Polskich, Warszawa, , s. 35.
 • Śleszyński P. (rec.), 2017, E. Zuzańska-Żyśko - Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, Przegląd Geograficzny, 89, 2, s. 341-343.
 • Rosik P., Komornicki T., Stępniak M., Goliszek S., Śleszyński P., Pomianowski W., Kowalczyk K., 2016, Implementing model of accessibility potential: monitoring and evaluation of efficiency and equity as an effect of road and railway development in Poland, Transport Infrastructures for better Accessibility, Equity and Territorial Cohesion. NECTAR Joint Cluster 1 and Cluster 6 International Workshop, 20-21 October, Warsaw, Poland, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, , s. 11.
 • Śleszyński P., 2016, Historyczne, współczesne i prognozowane procesy depopulacji w Polsce w ujęciu regionalnym, Europa w obliczu wielkich migracji. Nowe wyzwania społeczne, kulturowe i polityczne. Poznań, 26 - 28 września 2016 roku. Książka abstraktów, Komitet Badań nad Migracjami PAN, Poznań, , s. 156.
 • Śleszyński P., 2016, Diagnoza zagadnień osadniczych i powiązań funkcjonalnych w KPZK 2030, Rozwój lokalnych i regionalnych systemów osadniczych w XXI wieku. XXIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 14-15 kwietnia 2016 r, Uniwersytet Łódzki, Łódź, , s. 30.
 • Śleszyński P., 2016, Jaki jest stan prac planistycznych w gminach - raport PAN, Gazeta Samorządu i Administracji, 18, s. 51-52.
 • Śleszyński P., 2016, Historyczne, współczesne i prognozowane procesy demograficzno-osadnicze w Polsce oraz ich znaczenie dla rozwoju kraju, Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, , s. 98.
 • Śleszyński P., 2016, Niekontrolowana urbanizacja i jej społeczno-ekonomiczne koszty, Jakość życia i spójność przestrzenna. Interakcja rozwoju i dobrostanu w kontekście lokalnym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 1 s.
 • Śleszyński P., 2016, Planowanie przestrzenne pełne mankamentów, Wspólnota, 17, s. 24-25.
 • Śleszyński P., 2016, Głos w dyskusji, Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludnościowej Polski. Konferencja Rządowej Rady Ludnościowej zorganizowana pod patronatem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Warszawa, 26 kwietnia 2016 r, Sejm RP, Warszawa, , s. 49-50.
 • Śleszyński P., 2016, Głos w dyskusji, [w:] Red. Andrzej Suliborski, Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, , s. 172.
 • Śleszyński P., 2016, Substytucja powiatowych rynków pracy imigracją zagraniczną wobec prognozowanych zmian demograficznych, Europa w obliczu wielkich migracji. Nowe wyzwania społeczne, kulturowe i polityczne. Poznań, 26 - 28 września 2016 roku. Książka abstraktów, Komitet Badań nad Migracjami PAN, Poznań, , s. 154.
 • Śleszyński P., 2016, Głos w dyskusji, [w:] Red. Andrzej Suliborski, Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, , s. 40-41.
 • Śleszyński P., 2016, Głos w dyskusji, [w:] Red. Andrzej Suliborski, Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, , s. 128-129.
 • Śleszyński P., 2016, Głos w dyskusji, [w:] Red. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska, Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludnościowej Polski, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, , s. 72-73.
 • Śleszyński P., 2016, Współczesne i prognozowane uwarunkowania rozwoju systemu osadniczego Polski, Rozwój lokalnych i regionalnych systemów osadniczych w XXI wieku. XXIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 14-15 kwietnia 2016 r, Uniwersytet Łódzki, Łódź, , s. 8.
 • Śleszyński P. (rec.), 2016, M. Lackowska – Miejska polityka „zagraniczna”. Koncepcja przeskalowania w doświadczeniach polskich miast, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014; 358 s, Przegląd Geograficzny, 88, 2, s. 279-282.
 • Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., 2016, Delimitacja przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych obszarów problemowowych w Polsce, Jakość życia i spójność przestrzenna. Interakcja rozwoju i dobrostanu w kontekście lokalnym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 1 s.
 • Śleszyński P., Grochowski M., Kaczmarek T., Krzysztofik R., 2016, Opinia Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG ws. projektu "Ustawy o rewitalizacji", Czasopismo Geograficzne, 87, 1, s. 173-176.
 • Śleszyński P., Szejgiec-Kolenda B., Wiśniewski R., 2016, Procesy starzenia się ludności w Polsce w ostatnich 50 latach, Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, , s. 137.
 • Wolaniuk A., Śleszyński P., 2015, Słowo wstępne, [w:] Red. Anita Wolaniuk, Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast. XXVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, , s. 5-8.
 • Śleszyński P., 2015, [Komentarz], Budownictwo senioralne w Polsce. Perspektywy rozwoju, Reas, Warszawa, , s. 3.
 • Śleszyński P., 2015, Demograficzno-osadnicze uwarunkowania i prognozy rozwoju aglomeracji warszawskiej, Społeczne, gospodarcze i przestrzenne wyzwania dla polityki rozwoju Warszawy i jej obszaru metropolitalnego. Konferencja, 9 grudnia 2015 r., Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52, Warszawa. Abstrakty referatów, Urząd m.st. Warszawy, IGiPZ PAN, Warszawa, , s. 3-5.
 • Śleszyński P., 2015, [Komentarz], Praga Północ. Potencjał prawego brzegu, Reas, Warszawa, , s. 8-9.
 • Śleszyński P., 2015, Problemy klasyfikacji i delimitacji jednostek terytorialnych i ich zastosowania w badaniach procesów rozwoju społeczno-gospodarczego, "Granice Geografii". Kongres Geografów Polskich, LX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz IX Forum Geografów Polskich w 70-lecie Lubelskiej Geografii. 17-21 czerwca 2015 r., Lublin. Program Kongresu. Streszczenia referatów i posterów, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne (Zarząd Główny i Oddział Lubelski), Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, Lublin, , s. 38.
 • Śleszyński P., 2015, Metodyczne problemy wyznaczania obszarów urbanizacji, Przegląd Urbanistyczny, 9, s. 60-61.
 • Śleszyński P., 2015, Problemy koncepcyjne i realizacyjne Narodowego Atlasu Polski, Przegląd Urbanistyczny, 9, s. 70-71.
 • Śleszyński P., Komornicki T., 2015, Popytowe, dostępnościowe i planistyczne uwarunkowania rozwoju KDP w Polsce, [w:] Red. Mirosław Siergiejczyk, Koleje dużych prędkości w Polsce. Praca zbiorowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, , s. 19.
 • Śleszyński P., 2014, Assessment of transport-settlement efficiency of Poland and its use in regional and spatial policy, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Śleszyński P., 2014, Socio-economic costs of uncontrolled urbanization in Poland, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Śleszyński P., 2014, Głos w dyskusji w sprawie „ustawy krajobrazowej”, Samorząd Terytorialny, 12, s. 65-68.
 • Śleszyński P., 2014, Ekonomiczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce, Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Streszczenia. Warszawa, 24-25 czerwca 2014 r, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, Warszawa, , s. 51.
 • Śleszyński P., 2014, Diagnoza stanu zagospodarowania przestrzennego kraju w KPZK 2030, Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Streszczenia. Warszawa, 24-25 czerwca 2014 r, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, Warszawa, , s. 50.
 • Śleszyński P., 2014, Nie tylko ocena cytowalności i jakości badań. Zastosowanie indeksu Hirscha w analizie autorskiej i instytucjonalnej dyscyplin naukowych, Forum Akademickie, 2, s. 29-31.
 • Śleszyński P., 2014, Stan planowania przestrzennego w Polsce, Gazeta Samorządu i Administracji5 s.
 • Śleszyński P., 2014, Procesy suburbanizacji w Polsce a polityka przestrzenna i regionalna, XXVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Centra i peryferie w okresie transformacji ustrojowej. Łódź, 10-11 kwietnia 2014 r, Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Urząd Miasta Łodzi, Zakład Urbanizacji Przestrzeni UŁ, Łódź, 1 s.
 • Śleszyński P., 2014, Aktualne problemy prac planistycznych w gminach, Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Streszczenia. Warszawa, 24-25 czerwca 2014 r, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, Warszawa, , s. 49.
 • Śleszyński P. (rec.), 2014, Jolanta Rakowska, Klasyfikacje obszarów – kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno-statystyczne, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2012, 156 s, Przegląd Geograficzny, 86, 2, s. 281-283.
 • Śleszyński P. (rec.), 2014, Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. Red. M. Madurowicz, Warszawa 2014, Przegląd Geograficzny, 86, 4, s. 626-629.
 • Śleszyński P., 2013, Kłopot z planami miejscowymi, Wspólnota, 105 s.
 • Śleszyński P., 2013, Wprowadzenie, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 252, s. 5-12.
 • Śleszyński P. (rec.), 2013, Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej. Poznań 2012, Przegląd Geograficzny, 85, 4, s. 683-686.
 • Śleszyński P., 2012, Narodowy Atlas Polski na stulecie odzyskania niepodległości (1918-2018), [w:] Red. Monika Lutyńska, Artur Bajerski, Więcej Geografii. 59. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Poznań, 5-8 września 2012 r, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 54-55.
 • Śleszyński P., 2012, „Faktyczne” dane rzeczywiste, czyli o NSP 2011, Biuletyn Migracyjny, 37, s. 2.
 • Śleszyński P., 2012, Problemy delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych w Polsce, Konferencja międzynarodowa "Statystyczny obraz metropolii - stan obecny i perspektywy rozwoju", 15-16 listopada 2012. Abstrakty wystąpień, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Toruń-Bydgoszcz, 2 s.
 • Śleszyński P., 2012, Diagnoza zagospodarowania przestrzennego kraju w nowej KPZK 2030, [w:] Red. Monika Lutyńska, Artur Bajerski, Więcej Geografii. 59. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Poznań, 5-8 września 2012 r, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 53-54.
 • Bański J., Czapiewski K., Komornicki T., Kulikowski R., Mazur M., Śleszyński P., 2009, Podsumowanie i wnioski, [w:] Red. Jerzy Bański, Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, PTG; PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 97-108.
 • Komornicki T., Śleszyński P., 2009, Aktualna i prognozowana dostępność przestrzenna jako popytowe kryterium lokalizacji polskich portów lotniczych. Streszczenie, [w:] Oprac. red. Bohdan Jancelewicz, "Nowe wyzwania rozwoju transportu lotniczego". III Konferencja, 14-15 maja 2009 r., Kielce. Materiały konferencji. Streszczenia, Targi Kielce, Kielce, , s. 16-19.
 • Komornicki T., Śleszyński P., 2009, Przedmowa, Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu, Prace Geograficzne, 220, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 7-8.
 • Rosik P., Komornicki T., Pomianowski W., Śleszyński P., 2009, Wskaźnik międzygałęziowej dostępności transportowej - założenia i rezultaty dla obszarów Polski, Rozwój regionalny i polityka regionalna w Polsce. Pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania członkostwa w Unii Europejskiej. Międzynarodowa konferencja naukowa,, 26-27 listopada 2009 r., Poznań. Książka abstraktów, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Poznań, , s. 60.
 • Śleszyński P., 2009, Warszawa. Czyje miasto? B.Jałowiecki, M.Smętkowski, A.Tucholska, Przegl. Geogr., 81, z.4, s. 602-605.
 • Śleszyński P., 2009, Powiązania właścicielskie przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w Polsce i ich znaczenie dla rozwoju regionalnego, [w:] Red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał, Problematyka XXV. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych", Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa, , s. 87-88.
 • Śleszyński P., 2009, Firm mobility and organizational networks. Innovation, embeddedness and economic geograpy. J. Knoben. Cheltenham, UK, - Northampton, MA, USA 2008, Przegl. Geogr., 81, z.2, s. 290-294.
 • Śleszyński P., 2009, W sprawie współczesnych procesów urbanizacyjnych w Polsce - uzupełnienie, Geogr. w Szk., nr 4, s. 42-43.
 • Komornicki T., Śleszyński P., 2007, Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego w świetle realizacji prac planistycznych w gminach, Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, KUL, 15-16 marca 2007 r, KUL, Lublin, , s. 9-10.
 • Niedzielski M., Śleszyński P., 2007, Ready, set, go: the coming urban sprawl explosion in Warsaw, Poland, Association of American Geographers 2007 Annual Meeting, San Francisko, California, Association of American Geographers, San Francisco, 1 s.
 • Śleszyński P., 2007, Zaawansowanie prac planistycznych w gminach w końcu 2006 roku, Urbanista, nr 11, s. 27-30.
 • Śleszyński P., 2006, Stan realizacji prac planistycznych w gminach, Urbanista, nr 2, s. 9-14.
 • Śleszyński P., 2006, Wyraźne przyśpieszenie. Planowanie przestrzenne w gminach w końcu 2005 roku, Urbanista, nr 12, s. 11-14.
 • Śleszyński P., 2006, Ludność a obszary Natura 2000 w Polsce, Urbanista, nr 9, s. 29-31.
 • Śleszyński P., 2005, Przemiany osadnicze i demograficzne Ponidzia w okresie transformacji i ich znaczenie dla środowiska przyrodniczego, [w:] Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz, Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: teoria i praktyka. Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych. Busko Zdrój - Pińczów, 2-4.06.2005 r, IG AŚ, Kielce, , s. 196-197.
 • Śleszyński P., 2004, Ekonomiczne uwarunkowania wyników sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonych wiosną 2002 roku, Biul. Bad. CKE, nr 2, s. 37-38.
 • Śleszyński P., 2004, Bezrobocie a wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych w 2002 r, Biul. Bad. CKE, nr 2, s. 35-36.
 • Śleszyński P., 2004, Centrum Warszawy w okresie transformacji, Urbanista, nr 1, s. 24-26.
 • Śleszyński P., Więckowski M., 2000, Krajobrazy roślinne w środkowej części Tien-Szanu Północnego, [w:] Red. Jan Tomaszewski, Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów, Oddział Wrocławski PTG, Wrocław, , s. 44-45.
 • Śleszyński P., 1998, Nowa metoda oceny atrakcyjności wizualnej krajobrazu, Geoekologiczne podstawy badania i planowania krajobrazu rekreacyjnego. Poznań, 15-16 października 1998, [b.w.], Poznań, 1 s.
 • Śleszyński P., 1998, Możliwości pomiaru zasięgu widoku i jego znaczenie w badaniach krajobrazowych, Konferencja Naukowa "Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego", Gdańsk - Starbienino, 12-23 maja 1998 roku, [b.w.], Gdańsk, , s. 40-41.
 • Śleszyński P., Więckowski M., 1998, Wybrane procesy rzeźbotwórcze w Tien-szanie północnym, [w:] Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek, Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Referaty, komunikaty, postery, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, , s. 113-114.

Documentation studies

 • Śleszyński P., 2020, Wystawa "Współczesne problemy zagospodarowania przestrzennego i rozwoju Polski", [w:] Red. Przemysław Śleszyński, Badania geograficzne dla rozwoju niepodległej Polski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, , s. 43-71.
 • Śleszyński P., 2020, Wystawa jubileuszowa i konferencja z okazji 100-lecia Polskiego Towrzystwa Geograficznego i Roku Polskiej Geografii 2018. Warszawa - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Sala Kolumnowa, 19 marca 2018 roku, [w:] Red. Antoni Jackowski, Tomasz Wites, Księga wielkiego jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918 - 2018, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 69-74.
 • Śleszyński P., Kosiński L., 2020, "Geographia Polonica" - okno na świat. Wywiad Przemysława Śleszyńskiego z Profesorem Leszkiem Antonim Kosińskim, [w:] Red. Przemysław Śleszyński, Badania geograficzne dla rozwoju niepodległej Polski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, , s. 197-209.
 • Śleszyński P., 2018, Jubileuszowa wystawa i konferencja z okazji stulecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Roku Polskiej Geografii 2018, 19 marca 2018 r., Warszawa, Sala Kolumnowa Sejmu RP, Przegląd Geograficzny, 90, 4, s. 643-647.
 • Śleszyński P., Maik W., 2018, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności Polskiego Towarzystwa Geograficznego, [w:] Red. Marek Sobczyński, Polskie Towarzystwo Geograficzne w setną rocznicę działalności. T.3. Historia komisji tematycznych Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Łódź, , s. 45-66.
 • Śleszyński P., Markowski T., Kowalewski A., 2018, Bibliografia, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 182, 3, s. 201-224.
 • Śleszyński P., 2016, Od przewodniczącego Komisji, [w:] Red. Dariusz Sokołowski, Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności za lata 1999-2015, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności, Warszawa - Toruń, , s. 5.
 • Śleszyński P., 2016, Konferencja „Społeczne, gospodarcze i przestrzenne wyzwania dla polityki rozwoju Warszawy i jej obszaru metropolitalnego”. Warszawa, 9.12.2015 r, Przegląd Geograficzny, 88, 2, s. 287-290.
 • Śleszyński P., 2016, System osadniczy i zasięgi oddziaływania miast a podział terytorialny kraju. Diagnoza, ocena, optymalizacja, Studia Regionalne i Lokalne, 63, 1, s. 155-159.
 • Śleszyński P., 2016, Sesja poświęcona życiu i twórczości Profesora Kazimierza Dziewońskiego. IGiPZ PAN, Warszawa, 11.04.2016 r, Przegląd Geograficzny, 88, 2, s. 284-286.
 • Śleszyński P., 2016, Idea i koncepcja Wirtualnego Archiwum Geograficznego, Czasopismo Geograficzne, 87, 2, s. 198-200.
 • Śleszyński P., 2016, Reaktywacja Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Czasopismo Geograficzne, 87, 2, s. 195-198.
 • Śleszyński P., Cerić D., Peliwo J., Sudra P., Zielińska B., 2016, Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego, [w:] Red. Dariusz Sokołowski, Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności za lata 1999-2015, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności, Warszawa - Toruń, , s. 353-409.
 • Śleszyński P., Wolaniuk A., 2015, 28. Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź (Collegium Geographicum), 23-25.04.2015 r., Przegląd Geograficzny, 87, 2, s. 369-371.
 • Śleszyński P., 2014, Planowanie przestrzenne w gminach w 2012 roku – doroczny raport Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, regioportal.pl5 s.
 • Śleszyński P., 2013, Plany miejscowe w 2011 roku – doroczny raport Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, regioportal.pl, -
 • Śleszyński P., 2012, Plany miejscowe w gminach, Wspólnota, 49504 s.
 • Śleszyński P., 2007, Powstanie i działalność Komisji ds. Oceny Zawartości Treści Geograficznych w Podręcznikach Szkolnych i Innych Środkach Dydaktycznych Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Sprawozdanie za lata 2003-2006, Czas. Geogr., 78, z.1/2, s. 139-142.
 • Czapiewski K., Komornicki T., Maciejewska B., Śleszyński P., 2006, Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2004 r, Czas. Geogr., 77, z.1/2, s. 123-130.
 • Komornicki T., Maciejewska B., Śleszyński P., 2006, Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2005 r, Czas. Geogr., 77, z.3, s. 223-241.
 • Śleszyński P., 2006, Towarzystwo w okresie zmian. Tendencje w działalności oraz możliwości i ograniczenia rozwoju w świetle zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowan finansowych, Czas. Geogr., 77, z.4, s. 352-357.
 • Komornicki T., Maciejewska B., Śleszyński P., 2004, Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2003 r, Czas. Geogr., 75, z.4, s. 333-342.
 • Śleszyński P., 2004, Oceniają podręczniki, Forum Akad., nr 51 s.
 • Komornicki T., Maciejewska B., Śleszyński P., 2003, Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2002 r, Czas. Geogr., 74, z.1/2, s. 145-169.
 • Śleszyński P., 2003, Sytuacja finansowa PTG w ostatnich latach, Czas. Geogr., 74, z.4, s. 395-402.
 • Komornicki T., Maciejewska B., Śleszyński P., 2002, Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG. Nr 44, 11 s.
 • Komornicki T., Maciejewska B., Śleszyński P., 2002, Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2001 r, Czas. Geogr., 73, z.1/2, s. 154-162.
 • Bański J., Komornicki T., Maciejewska B., Śleszyński P., 2001, Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2000 r, Czas. Geogr., 72, z.3/4, s. 424-429.
 • Bański J., Komornicki T., Śleszyński P., 2001, Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG. Nr 43, 6 s.
 • Śleszyński P., 2001, Górecka Łucja, Polska geografia przemysłu i budownictwa w XX wieku - sylwetki. Zebrał i opracował Tadeusz Marszał, Wydaw. UŁ, Łódź, , s. 29-31.
 • Śleszyński P., 2001, Malisz Bolesław Tadeusz, Polska geografia przemysłu i budownictwa w XX wieku - sylwetki. Zebrał i opracował Tadeusz Marszał, Wydaw. UŁ, Łódź, , s. 76-79.
 • Bański J., Śleszyński P., 2000, Polskie Towarzystwo Geograficzne w 1999 r, Czas. Geogr., 71, z.3/4, s. 363-366.
 • Bański J., Śleszyński P., 1999, Polskie Towarzystwo Geograficzne w 1998 r, Czas. Geogr., 70, z.3/4, s. 393-396.
 • Śleszyński P., Więckowski M., 1999, 46. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r, Czas. Geogr., 70, z.2, s. 254-256.
 • Bański J., Śleszyński P., 1998, Polskie Towarzystwo Geograficzne w 1997 r, Czas. Geogr., 69, z.1, s. 116-118.
 • Więckowski M., Wolski J., Śleszyński P., 1998, Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, [w:] Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek, Historia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Postery, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, , s. 50-51.
 • Śleszyński P., Więckowski M., 1998, [Czterdziesty Szósty] 46 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego (Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim - 18-21 września 1997 r.), Geogr. w Szk., 51, nr 1, s. 54-55.
 • Śleszyński P., Więckowski M., 1997, [Czterdziesty szósty] 46 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Poznaj Świat, nr 12, s. 86.
 • Bański J., Śleszyński P., , Biuletyn Informacyjny ZG PTG nr 42. Styczeń 2000, 8 s.
 • Czapiewski K., Komornicki T., Maciejewska B., Śleszyński P., , Polskie Towarzystwo Geograficzne. Biuletyn Informacyjny nr 48. 2005, 12 s.
 • Komornicki T., Maciejewska B., Śleszyński P., , Polskie Towarzystwo Geograficzne. Biuletyn Informacyjny nr 49. 2006, 12 s.
 • Komornicki T., Maciejewska B., Śleszyński P., , Polskie Towarzystwo Geograficzne. Biuletyn Informacyjny nr 46. 2004, 14 s.
 • Komornicki T., Maciejewska B., Śleszyński P., , Polskie Towarzystwo Geograficzne. Biuletyn Informacyjny nr 45. Kwiecień 2003, 14 s.

Maps, atlases

 • Śleszyński P., 2017, [Mapy], Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, 3 mapy.
 • Śleszyński P., Andrzejewska M., Cerić D., Deręgowska A., Komornicki T., Rusztecka M., Solon J., Sudra P., Zielińska B., 2017, Chłonność demograficzna wg planów miejscowych, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, 1 mapa.
 • Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., 2017, Obszary zagrożone trwałą marginalizacją, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, 1 mapa.
 • Śleszyński P., 2016, Polska na mapach. Problemy zagospodarowania przestrzennego i rozwoju. Wystawa kartograficzna w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Mapy 2015-2016, maj-czerwiec 2016 r., Stacja Naukowa PAN w Paryżu, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 24 s.
 • Śleszyński P., 2015, Wybory 2015 II tura według gmin (wynik procentowy) [1 mapa], W sieci, 22, s. 45.
 • Śleszyński P., 2014, Mapa głosów nieważnych, K. Rzążewski, W. Słomczyński, K. Życzkowski, Każdy głos się liczy. Wędrówka przez krainę wyborów, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, , s. 357.
 • Śleszyński P., 2012, Diagnostic maps, National Spatial Development Concept 2030, Ministry of Regional Developoment, Warsaw, 23 plansze mapowe
 • Śleszyński P., 2012, Stan zagospodarowania przestrzennego kraju 2011- mapy diagnostyczne, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 23 mapy, autorskie i współautorskie
 • Komornicki T., Śleszyński P., 2011, The Visegrad Group Countries (Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia) [udział w opracowaniu zagadnień transportowych do map "The Visegrad Group" i "Gas and oil pipelines/TEN-T Network], International Visegrad Found, [B.m.],
 • Komornicki T., Śleszyński P., Siłka P., Stępniak M., 2011, Transport accessibility in voivodship cities, 2008 [mapa], OECD urban policy reviews Poland 2011, OECD, [B.m.], , s. 77.
 • Śleszyński P., 2011, Settlement structure of Poland [mapa], OECD urban policy reviews Poland 2011, OECD, [B.m.], , s. 29.
 • Śleszyński P., Ciechański A., 2011, Kolejowa mapa Polski, PKP Intercity, Warszawa, 1 mapa.
 • Komornicki T., Korcelli P., Śleszyński P., Świątek D., Siłka P., 2010, [1 mapa], [w:] Oprac. zespół: Grzegorz Węcławowicz, Magdalena Łotocka, Anna Baucz, Rozwój miast w Polsce. Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opracowany na potrzeby przygotowania przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, , s. 40.
 • Komornicki T., Śleszyński P., 2010, [2 mapy], Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. P. Korcelli et al, Studia, 128, KPZK PAN, Warszawa,
 • Korcelli P., Śleszyński P., 2010, [1 mapa], Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. P. Korcelli et al, Studia, 128, KPZK PAN, Warszawa,
 • Śleszyński P., 2010, [6 map], Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 13 lipca 2010 r, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, , s. 33-35.
 • Śleszyński P., 2010, [1 mapa], Wpływ funduszy europejskich na gosodarkę polskich regionów i konwergencję z krajami UE, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, , s. 62.
 • Śleszyński P., 2010, [5 map], Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. P. Korcelli et al, Studia, 128, KPZK PAN, Warszawa,
 • Śleszyński P., 2010, Gęstość zaludnienia na obszarze Polski według gmin [mapa], Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.2. Marek Więckowski, Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa, , s. 77.
 • Śleszyński P., 2010, Mapy wskaźnikowe stanu zaawansowania prac planistycznych w gminach na koniec 2007 r. [14 map], [w:] Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon, Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach, Studia, 130, KPZK PAN, Warszawa, , s. 178-193.
 • Śleszyński P., 2010, [7 map], [w:] Oprac. zespół: Grzegorz Węcławowicz, Magdalena Łotocka, Anna Baucz, Rozwój miast w Polsce. Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opracowany na potrzeby przygotowania przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, , s. 19.
 • Śleszyński P. et al., 2010, [19 map], Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Projekt, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa,
 • Śleszyński P., 2009, Licza firm przemysłowych według powiatów, 2007, [w:] Red. Jerzy Bański, Marek Degórski, Polska, jej zasoby i środowisko, Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", Warszawa, , s. 124.
 • Śleszyński P., 2009, Parki narodowe, parki krajobrazowe i obszary Natura 2000 w 2008 r, [w:] Red. Jerzy Bański, Marek Degórski, Polska, jej zasoby i środowisko, Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", Warszawa, , s. 101.
 • Śleszyński P., 2009, Udział lasów, łąk i pastwisk w powierzchni gmin w 2004 r, [w:] Red. Jerzy Bański, Marek Degórski, Polska, jej zasoby i środowisko, Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", Warszawa, , s. 100.
 • Śleszyński P., 2007, [Mapy dotyczące rozmieszczenia największych przedsiębiorstw przemysłowych w 2004 r. i turystyki], Atlas Polski, DeAgostini Polska, Warszawa, 2 mapy.
 • Degórska B., Śleszyński P., 2006, Share of green areas (forests, meadows, pastures) by gminas (communities) 2004 [mapa], [w:] Ed. Marek Degórski, Natural and human environment of Poland. A geographical overview, PAN IGiPZ et al., Warsaw, , s. 94.
 • Śleszyński P., 2006, [8 map], [w:] Ed. Marek Degórski, Natural and human environment of Poland. A geographical overview, PAN IGiPZ et al., Warsaw, , s. 96.
 • Śleszyński P., 2006, [Mapy dotyczące turystyki i rynku pracy], Atlas Polski, DeAgostini Polska, Warszawa, 2 mapy.
 • Śleszyński P., Wilk W., 2006, Retail services, 2004/2005 [mapa], [w:] Ed. Marek Degórski, Natural and human environment of Poland. A geographical overview, PAN IGiPZ et al., Warsaw, , s. 248.
 • Śleszyński P., 2005, [Mapy dotyczące surowców mineralnych, leśnictwa, przemysłu, handlu wewnętrznego, obszarów chronionych, transportu drogowego], Atlas Polski, DeAgostini Polska, Warszawa, 7 map.
 • Śleszyński P., 2004, [Mapy dotyczące rolniczego użytkowania ziemi, gleb i gęstości zaludnienia], Atlas Polski, DeAgostini Polska, Warszawa, 3 mapy.
 • Śleszyński P., 2004, [Mapy dotyczące egzaminów i finansowania oświaty], Wspólnota, nr 2614-15 (4 mapy).
 • Śleszyński P., 2003, [Mapy], Geografia społeczna miast. Grzegorz Węcławowicz, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, 17 map.
 • Śleszyński P., 2002, [Mapy], Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski. Studium z geografii społeczno-ekonomicznej. Grzegorz Węcławowicz, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, 80 map.
 • Rozłucki W., Śleszyński P., 2001, [Mapy], [w:] Red. Joanna Plit, Encyklopedia Geograficzna Świata. T.12. Atlas Świata, Opres, Kraków, 2 mapy.
 • Śleszyńska M., Śleszyński P., 2001, [Mapy], [w:] Red. Joanna Plit, Encyklopedia Geograficzna Świata. T.12. Atlas Świata, Opres, Kraków, 5 map.
 • Śleszyński P., 2001, [Mapy], [w:] Red. Joanna Plit, Encyklopedia Geograficzna Świata. T.12. Atlas Świata, Opres, Kraków, 58 map.
 • Śleszyński P., 2023, Chłonność migracyjna Polski wobec uchodźctwa wojennego z Ukrainy, Geografia w Szkole, 6, s. 4-11.
 • Śleszyński P., 2022, Ocena jakości życia w gminach, Geografia w Szkole, 3, s. 4-7.
 • Śleszyński P., 2021, Współczesne problemy i wyzwania rozwoju przemysłu w Polsce, Nowy Obywatel, 37, s. 22-27.
 • Śleszyński P., 2019, Skąd się wziął chaos przestrzenny w Polsce?, Geografia w Szkole, 6, s. 8-16.
 • Chmieleński A., Śleszyński P., 2017, Chaos przestrzenny kosztuje nas kilkadziesiąt miliardów rocznie, Klub Jagielloński portal jagielloński24.pl, 12 s.
 • Śleszyński P., 2017, Średnio, czyli coraz mniej, Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk, 3, s. 4-9.
 • Śleszyński P., 2012, Po pierwsze: dobry transport, Wspólnota, 31/32, s. 18-19.
 • Śleszyński P., 2012, Prace planistyczne w gminach – doroczny raport Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Urbanistyka.info, internet
 • Śleszyński P., 2012, Zbyt mało planów miejscowych, Gazeta Samorządu i Administracji, 12, s. 49-50.
 • Śleszyński P., 2012, Plany miejscowe w gminach w końcu 2010 r, Regioportal, internet
 • Śleszyński P., 2009, Mapa planów miejscowych, Wspólnota, nr 11, s. 56-57.
 • Śleszyński P., 2009, Wybory do parlamentu europejskiego - wyniki w skali lokalnej, Wspólnota, nr 35, s. 58-59.
 • Śleszyński P., 2009, Railmap - historyczna mapa sieci kolejowej, Geogr. w Szk., nr 5, s. 5-7.
 • Śleszyński P., 2009, Planowanie przestrzenne musi zależeć od intensywności rozwoju gminy, Gaz. Samorz. Adm., nr 11, s. 47-49.
 • Śleszyński P., 2007, Planowanie przestrzenne wymaga poprawy, Gaz. Samorz. Adm., nr 7, s. 24-28.
 • Śleszyński P., 2007, Europa się starzeje, Encyklopedia Gazety Wyborczej. T.21. 2005-2006, A-Z, PWN, Warszawa, , s. 257-263.
 • Śleszyński P., 2006, Spadek bezrobocia zależy od dobrej edukacji, Gaz. Samorz. Adm., nr 17I-III.
 • Śleszyński P., 2006, [3 teksty], Atlas Polski, DeAgostini Polska, Warszawa, 6 s.
 • Śleszyński P., 2005, [319 haseł, w tym 17 autorskich], Wielka Encyklopedia PWN. T.26-31, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Śleszyński P., 2005, [7 tekstów], Atlas Polski, DeAgostini Polska, Warszawa, 28 s.
 • Śleszyński P., Więckowski M., 2005, [5 haseł autorskich], Wielka Encyklopedia PWN. T.26-30, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Śleszyński P., 2004, [5 tekstów], Atlas Polski, DeAgostini Polska, Warszawa, 10 s.
 • Śleszyński P., 2004, [21 tekstów do map], Świat w trzech wymiarach. Atlas ilustrowany. Mapy, fotografie, komentarze, Demart, Warszawa, , s. 34-37.
 • Śleszyński P., 2004, [234 hasła, w tym 17 autorskich], Wielka Encyklopedia PWN. T.20-25, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Śleszyński P., Więckowski M., 2004, [4 hasła autorskie], Wielka Encyklopedia PWN. T.20-25, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Śleszyński P., 2003, [400 haseł w tym 31 autorskich], Wielka Encyklopedia PWN. T.13-18, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Śleszyński P., 2002, [4 hasła], Wielka Encyklopedia PWN. T.7-8, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Śleszyński P., 2002, [Udział w opracowaniu 350 haseł], Wielka Encyklopedia PWN. T.7-12, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Śleszyński P., Więckowski M., 2002, [1 hasło], Wielka Encyklopedia PWN. T.7, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Śleszyński P., 2001, [Udział w opracowaniu 4 haseł], Wielka Encyklopedia PWN. T.3-6, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Śleszyński P., 2001, Światowy giełdowy rynek papierów wartościowych w końcu dwudziestego wieku, Geogr. w Szk., 54, nr 1, s. 5-14.
 • Śleszyński P., 1999, Reforma podziału terytorialnego Polski, Nowa encyklopedia powszechna PWN. Suplement, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, , s. 590.
 • Śleszyński P., Więckowski M., 1999, [Notki dotyczące 16 województw Polski], Nowa encyklopedia powszechna PWN. Suplement, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa,
 • Śleszyński P., 1998, [Hasła geograficzne na literę B], Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna. T.XXIII/II (suplement współczesny), Wydaw. Gutenberg-Print Tadeusza Radjusza, Warszawa,