PEOPLE


Dr. Rafał Wiśniewski
Department of Spatial Organization
Office 428
Phone +48 226978928
E-mail

Education

 • 1996-2001 – Master’s degree studies: University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Institute of Developing Countries (master’s thesis entitled Tourist values vs. transportation accessibility in Rajasthan)
 • 1998-2001 – Complementary studies in Environment Protection, University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies
 • 2005-2001- PhD  studies: Institute of Geography and Spatial Organization PAS (doctoral dissertation entitled Commuting to Białystok – transformations in the period 1983-2005 at the background of demographic and social situation)

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN), since 2010

 • 2011 – PhD in Earth Sciences, focusing in geography (doctoral dissertation entitled Commuting to Białystok – transformations in the period 1983-2005 against the background of demographic and social situation)

Research interests

 • Population mobility (migrations, commuting)
 • Demographic and social transformations at the regional and local scale
 • Transborder interactions

Awards and distinctions

 • 2009 – Scholarship of the Marschall Office of the Masovia Voivodeship financed with the funds provided by the European Social Fund and by the State Budget within the framework of the Integrated Operational Programme of Regional Development, Regional Innovative Strategies and Knowledge Transfer

Positions held and membership

 • since 2006 – a member of the Polish Geographical Society, Academic Branch 

Other activities

Participation in conferences and scientific seminars

 • 2007 – Spatial dimension of transformations in the transport structure, the Commission of Communicational Geography of the Polish Geographical Society, the Institute of Geography and Spatial Organization PAS, Warsaw (paper: Mobility of Białystok population in regard to optional commuting).
 • 2007 – 56th Congress of the Polish Geographical Society – Geographical Sciences in regional studies, Kielce (paper: Everyday commuting to work to Białystok – problems with presentation of the phenomenon).
 • 2008 – 9th International Scientific Conference – Transformations of the regional functional-spatial structures. Europe without borders – new quality of space, Institute of Geography and Regional Development of the Wrocław University, Wrocław (paper: Structure and magnitude of border traffic on the Polish-Ukrainian border).

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Popular science publications

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał: Border traffic as a measure of trans-border relations. - Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 2017, 159 - s. 10-30.
 • Wiśniewski Rafał: Etniczny wymiar depopulacji w Rosji w ujęciu regionalnym. - Przegląd Wschodnioeuropejski 2017, 8, 2 - s. 125-143.
 • Wiśniewski Rafał: Spatial differentiation of urban population change in Russia. - Bulletin of Geography Socio-economic Series 2017, 38 - s. 143-162.
 • Wiśniewski Rafał: Ludność żydowska w krajobrazie etnicznym Rosji (1989-2010). - Kwartalnik Historii Żydów 2016, 4 - s. 911-927.
 • Wiśniewski Rafał: Przemiany etniczne na Krymie - od inkorporacji do Rosji carskiej po aneksję przez Federację Rosyjską (1783-2014). - Przegląd Wschodnioeuropejski 2016, 7, 2 - s. 73-87.
 • Wiśniewski Rafał, Szejgiec-Kolenda Barbara, Śleszyński Przemysław: Population changes and population ageing in Poland between 1960 and 2011. - Geographia Polonica 2016, 89, 2 - s. 259-265.
 • Wiśniewski Rafał: Społeczna percepcja dostępności przestrzennej do usług. - Studia Regionalne i Lokalne 2015, 4 - s. 44-63.
 • Wiśniewski Rafał, Komornicki Tomasz: The influence of road corridors on the social condition of adjacent areas. - EUROPA XXI 2015, 28 - s. 53-70.
 • Więckowski Marek, Michniak Daniel, Bednarek-Szczepańska Maria, Chrenka Branislav, Ira Vladimir, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Szekely Vladimir, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Wiśniewski Rafał: Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning. - Geographia Polonica 2014, 87, 1 - s. 5-26.
 • Wiśniewski Rafał: The spatial and nationality aspects of depopulation in the European part of the Russian Federation. - Geographia Polonica 2014, 87, 1 - s. 47-60.
 • Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał, Stępniak Marcin, Siłka Piotr, Rosik Piotr: Rynek pracy w województwie mazowieckim. - Mazowsze Studia Regionalne 2013, 12 - s. 11-38.
 • Więckowski Marek, Michniak Daniel, Bednarek-Szczepańska Maria, Chrenka Branislav, Ira Vladimir, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Szekely Vladimir, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Wiśniewski Rafał: Pogranicze polsko-słowackie – przestrzeń dla rozwoju. Wyniki badań projektu INFRAREGTUR w zakresie dostępności przestrzennej. - Małopolskie Studia Regionalne 2013, 2-3 - s. 129-142.
 • Wiśniewski Rafał: Metoda szacowania rzeczywistej liczby miejsc pracy i liczby pracujących. - Polityka Społeczna 2013, 472, 7 - s. 14-19.
 • Wiśniewski Rafał: Przemiany terytorialne państwa rosyjskiego – aspekt histo­ryczno-polityczny. [w]: Studia nad geopolityką XX wieku. Red. Piotr Eberhardt. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 365-385 (Prace Geograficzne; 242)
 • Wiśniewski Rafał: Poprawa satysfakcji społecznej jako wynik realizacji inwestycji drogowych. [w]: Polityka przestrzenna a transportowa - ewaluacja inwestycji infrastrukturalnych. Red. nauk. Rafał Wiśniewski, Piotr Rosik. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 49-61.
 • Rosik Piotr, Wiśniewski Rafał: Ruch graniczny z Polski do obwodu kaliningradzkiego na tle pozostałych odcinków zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. [w]: Demokracja lokalna a współpraca transgraniczna na pograniczu polsko-rosyjskim. Red. Arkadiusz Żukowski, Marcin Chełminiak, Wojciech Kotowicz, Wojciech T. Modzelewski. Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych, 2012 - -
 • Wiśniewski Rafał: Demograficzne aspekty dojazdów do pracy na przykładzie Białegostoku i województwa podlaskiego. [w]: Dostępność i mobilność w przestrzeni. Red. nauk. Piotr Rosik, Rafał Wiśniewski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - s. 147-156.
 • Wiśniewski Rafał: Codzienne dojazdy do pracy - metodyczne aspekty badania wielkości i struktury dojazdów na przykładzie Białegostoku. - Studia Regionalne i Lokalne 2012, 49, 3 - s. 50-64.
 • Bednarek-Szczepańska Maria, Wiśniewski Rafał, Szejgiec Barbara, Niedźwiecki Jan: Studia przypadków (wybrane gminy). [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 130-177 (Studia; 130)
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Wiśniewski Rafał: Dojazdy do pracy do Warszawy i Białegostoku - alternatywne podejście metodologiczne. - Studia Reg. Lok. 2010, nr 2 - s. 77-98.
 • Wiśniewski Rafał: The intensity and the structure of the cross-border traffic at the eastern boundary of Poland on the basis of a field study. [w]: European Union external and internal borders - interactions and networks. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 31-44 (Europa XXI; 20)
 • Szejgiec Barbara, Wiśniewski Rafał: Struktura i wielkość ruchu granicznego na granicy polsko-ukraińskiej. [w]: Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni. Red. S. Dołzbłasz, A. Raczyk. Wrocław: IGiRR UWr, 2008 - s. 121-129 (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego; 4)
 • Wiśniewski Rafał: Codzienne dojazdy do pracy do Białegostoku - założenia badawcze. [w]: Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych. Red. Iwona Kiniorska, Stanisław Sala. Kielce: IG AŚ, 2007 - s. 441-450 (Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych; 2)
 • Wiśniewski Rafał: Wpływ poziomu wykształcenia na ruchliwość przestrzenną mieszkańców Białegostoku (na podstawie badań ankietowych). [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka. Red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 266-271 (Dokumentacja Geograficzna; 33)

Editorial publications

 • Wiśniewski Rafał, Rosik Piotr (red. nauk.): Polityka przestrzenna a transportowa - ewaluacja inwestycji infrastrukturalnych. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - 179 s.
 • Rosik Piotr, Wiśniewski Rafał (red. nauk.): Dostępność i mobilność w przestrzeni. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - 242 s.
 • Wiśniewski Rafał, Gierańczyk Wiesława: Geografia we współczesnym systemie kształcenia. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - 104 s. (Dokumentacja Geograficzna; 38)

Abstracts, reviews, notes

 • Zaucha Jacek, Komornicki Tomasz, Szejgiec-Kolenda Barbara, Wiśniewski Rafał: Trade linkages and the role of territorial capital in the time of global crisis. A local perspective from Poland. [w]: Regional and Urban Studies for Strategic Planning and Development. RSA-Russia Conference 2016, 24th - 25th October 2016, St Petersburg, Russia. St Petersburg: Regional Studies Association, 2016 - s. 17.
 • Śleszyński Przemysław, Szejgiec-Kolenda Barbara, Wiśniewski Rafał: Procesy starzenia się ludności w Polsce w ostatnich 50 latach. [w]: Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016 - s. 137.
 • Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał: Editorial. - Europa XXI 2015, 28 - s. 5-7.
 • Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał, Szejgiec-Kolenda Barbara, Zaucha Jacek: Lokalny wymiar procesów globalnych na przykładzie powiązań handlowych polskich powiatów. [w]: Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług”. Red. Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar. Kraków-Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu PTG, 2015 - s. 48-49.
 • Komornicki Tomasz, Zaucha Jacek, Szejgiec-Kolenda Barbara, Wiśniewski Rafał: Impact of economic crisis on local development: Evidence from Polish regions. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 22.
 • Szejgiec Barbara, Wiśniewski Rafał: Struktura i wielkość ruchu granicznego na wschodniej granicy Polski. [w]: Europa bez granic - nowe wyzwania - nowa jakość przestrzeni. IX międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych", 23-24 października 2008, Wrocław. Wrocław: IGiGP UWr, 2008 - s. 60.
 • Wiśniewski Rafał: Rozwój przestrzenny sieci autostrad na świecie. S.M. Koziarski, Opole 2004. - Czas. Geogr. 2006, 77, z.1/2 - s. 120-122.
 • Wiśniewski Rafał: Morze Azowskie i Cieśnina Kerczeńska. Nazewnictwo geograficzne. - Geogr. w Szk. 2006, 59, nr 2 - s. 54-55.
 • Wiśniewski Rafał: Zjawiska krasowe na zachodnim Kaukazie. - Geogr. w Szk. 2005, 58, nr 5 - s. 302-307.