IGSO PAS > People > Member
Dr. Tomasz Związek
Department of Geoecology
Office 403
Phone +48 226978905
E-mail

Education

 • 2008-2013 - studia licencjackie i magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Historyczny
 • 2012-2013 - studia magisterskie (nieukończone): Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Archeologii (studia z zakresu archeologii późnego średniowiecza i czasów nowożytnych)
 • 2013-2017 - studia doktoranckie w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

Academic career and degrees

 • 2011-2016 - nauczyciel historii i Wiedzy o Społeczeństwie w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Piastowie (woj. mazowieckie)
 • 2015 - nauczyciel historii w Liceum Filmowym przy Warszawskiej Szkole Filmowej
 • 2011-2019 - kolejno: młodszy dokumentalista, asystent w Zakładzie Atlasu Historycznego w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
 • od 2019 - pracownik naukowo-techniczny w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • 2020 - doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (praca doktorska pt. Człowiek i środowisko we wzajemnych relacjach. Powiat kaliski od schyłku XV w. do ok. 1600 r.); praca obroniona w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

Research interests

 • historia osadnictwa i gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej w średniowieczu i wczesnej nowożytności
 • geografia historyczna (HGIS)
 • historia kartografii
 • historia środowiska

Selected publications

Pełna lista publikacji: Academia

Artykuły

 • Gochna M., Związek T., 2019, Spatio-temporal aspects of the extraordinary tax collecting system in Greater Poland (1492–1613), Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 80, s. 65-111.
 • Borek A., Związek T., Słomski M., Gochna M., Myrda G., Słoń M., 2019, Technical and methodological foundations of digital indexing of medieval and early modern court books, Digital Scholarship in the Humanities (https://doi.org/10.1093/llc/fqz030).
 • Związek T., 2019, The Will, the Mill and the Town: Prolegomena to the Functioning of the Miller Family in the Late Medieval Town (w:) Ch. Zschieschang, Ch. Mielzarek (red.), Usus aquarum. Interdisziplinäre Studien zur Nutzung und Bedeutung von Gewässern im Mittelalter, Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, 54, Vandenhoeck & Ruprecht Verlage, Köln-Weimar-Wien, s. 71-86.
 • Panecki T., Związek T., Myrda G., 2018, The spatial database development for research on settlement and afforestation in Nowy Tomyśl Plain in Early Modern Times, Studia Geohistorica, 6, s. 185-205.
 • Związek T., 2017, Drogi (w:) K. Chłapowski, M. Słoń (red.), Atlas historyczny Polski. Wielkopolska w drugiej połowie XVI w., Część II. Komentarz. Indeksy, Instytut Historii PAN, Warszawa, s. 268-290.
 • Związek T., 2017, Kuźnica w Stobnie. Uwagi osadnicze na marginesie edycji przywileju dla rudnika Jana Gelinghausa z 1560 roku (w:) M. Dzik, G. Śnieżko (red.), Fines testis temporum. Studia ofiarowane Profesor Elżbiecie Kowalczyk-Heyman w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 127-147.
 • Związek T., Panecki T., 2017, Osadnictwo olęderskie w badaniach nad rekonstrukcją szesnastowiecznego zalesienia na przykładzie okolic Nowego Tomyśla, Studia Geohistorica, 5, s. 29-62.
 • Związek T., 2016, Rewizja komór celnych i stacji mytniczych województwa kaliskiego z 1571 r. Edycja «Aktu rewizorów ziemskich», Studia Źródłoznawcze, 54, s. 129-149.

Recenzje

 • Związek T., 2017 (rec.), Uwagi w związku z edycją «Ksiąg komór celnych z drugiej połowy XVI w.», wyd. Szymon Kazusek, Kielce 2017, indeksy, mapa, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 78, s. 395-420.
 • Związek T., 2015 (rec.), Wassermühlen und Wassernutzung im mittelalterlichen Ostmitteleuropa, M. Maříková, Ch. Zschieschang (eds.), Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015, Acta Poloniae Historica, 112, s. 338-344.

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

 • Związek T., 2022, Krajobrazy szesnastowiecznej Polski: las - ziemia - woda - ruda darniowa. Powiat kaliski i Wielkopolska w tle, Wydawnictwo Instytutu Historii PAN, Warszawa, 282 s.

Articles, chapters, papers and others

Abstracts, reviews, notes

 • Słowiński M., Szewczyk K., Jonczak J., Halaś A., Mroczkowska A., Łuców D., Słowińska S., Tyszkowski S., Kowalska A., Kołaczkowska E., Swoboda P., Chojnacka A., Gmińska-Nowak B., Kramkowski M., Kardasz C., Barbarino V., Noryśkiewicz A., Kruczkowska B., Brykała D., Związek T., 2024, Human impacts on the environment in the preindustrial forest landscapes in Central Europe - an overview, EGU General Assembly 2024, European Geosciences Union, Vienna, , s. EGU24-12672.
 • Szewczyk K., Łuców D., Woszczyk M., Noryśkiewicz A., Halaś A., Mroczkowska A., Jończak J., Kruczkowska B., Chojnacka A., Związek T., Ważny T., Gmińska-Nowak B., Słowiński M., 2023, Odporność małych torfowisk kotłowych na zaburzenia spowodowane zmianami klimatu i użytkowaniem gruntów w ciągu ostatnich 2000 lat (północna Polska), [w:] Red. Mateusz Kramkowski, Monika Okoniewska, Halina Kaczmarek, XIII Sesja Paleolimnologiczna "Ekosystemy jeziorno-torfowiskowe - jeszcze naturalne czy już antropogeniczne?". Bydgoszcz, 23-24 marca 2023. Książka abstraktów, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, , s. 58.
 • Słowiński M., Szewczyk K., Halaś A., Jonczak J., Mroczkowska A., Łuców D., Słowińska S., Tyszkowski S., Kowalska A., Kołaczkowska E., Swoboda P., Chojnacka A., Ważny T., Gumińska-Nowak B., Kramkowski M., Kardasz C., Barbarino V., Noryśkiewicz A., Kruczkowska B., Brykała D., Związek T., 2022, Charcoal production in Medieval Central Europe and its environmental consequences, [w:] Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek, IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa, , s. 185.
 • Słowiński M., Szewczyk K., Halaś A., Jończak J., Mroczkowska A., Łuców D., Słowińska S., Tyszkowski S., Kowalska A., Kołaczkowska E., Chojancka A., Ważny T., Gumińska-Nowak B., Kramkowski M., Kardasz C., Barbarino V., Noryśkiewicz A., Niedzielski M., Kruczkowska B., Brykała D., Związek T., 2022, Produkcja węgla drzewnego w średniowiecznej Europie Środkowej i jej konsekwencje środowiskowe, [w:] Red. Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Mirosław Błaszkiewicz, Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9 września 2022 r., Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, , s. 159-160.
 • Słowiński M., Szewczyk K., Jonczak J., Związek T., Obremska M., Słowińska S., Łuców D., Halaś A., Mroczkowska A., Noyśkiewicz A., Chojnacka A., Ważny T., Kramkowski M., Tyszkowski S., Kruczkowska B., Kowalska A., Kołaczkowska E., Swoboda P., Kardasz C., Gmińska-Nowak B., Brykała D., 2022, Nieoszacowany wpływ produkcji węgla drzewnego na przekształcenia środowiska i krajobrazu na Niżu Północnoeuropejskim, XII Sesja Paleolimnologiczna, 21–22 marca 2022, Gliwice. Książka abstraktów, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej, Gliwice, , s. 23.

Maps, atlases

 • Borek A., Duży W., Panecki T., Słomska-Przech K., Słomski M., Swoboda P., Zachara-Związek U., Związek T., 2021, Kujawy i ziema dobrzyńska w drugiej połowie XVI wieku, [w:] Red. Wiesława Duży, Arkadiusz Borek, Michał Słomski, Kujawy i ziemia dobrzyńska w drugiej połowie XVI wieku. Cz. 1. Mapy, Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, 6, Instytut Historii PAN, Warszawa, , s. nr 1.
 • Związek T., 2021, Ważniejsze drogi Prus Królewskich w drugiej połowie XVI wieku, [w:] Red. Tomasz Panecki, Marek Słoń, Prusy Królewskie w drugiej połowie XVI wieku. Suplement, cz. 1: mapy, Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, (Suplement, ) Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Warszawa, , s. 4.
 • Związek T., 2021, Ważniejsze drogi Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w drugiej połowie XVI wieku, [w:] Red. Wiesława Duży, Arkadiusz Borek, Michał Słomski, Kujawy i ziemia dobrzyńska w drugiej połowie XVI wieku. Cz. 1. Mapy, Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, 6, Instytut Historii PAN, , s. nr 5.
 • Marek J. (fot.), Jastrzębowski S., Związek T., 2023, Puszcza Kampinoska : opowieści o wydmach, mokradłach i sosnach : przewodnik po krajobrazach przyrodniczo-kulturowych, Paśny Buriat, Kielce, 242 s.