IGSO PAS > Science > Projekt

Dostępność i mobilność przestrzenna jako podstawa dla polityki transportowej w Polsce i w Europie

Date: -

Supervisor: Piotr Rosik

Contractors: Sławomir Goliszek, Ewa Jankowska, Tomasz Komornicki, Wojciech Pomianowski, Piotr Rosik, Marcin Stępniak

W roku 2016 głównym celem badań w ramach zadania B4 będzie tworzenie podstaw teoretycznych i metodycznych dla monitoringu dostępności i mobilności w skali krajowej i europejskiej. Studia metodyczne obejmą w pierwszej kolejności doskonalenie wskaźnika dostępności potencjałowej z wykorzystaniem aplikacji OGAM (ujęcie multimodalne, w tym integracja transportu indywidulanego i podsystemów w transporcie zbiorowym, w tym kolejowym, autobusowym oraz lotniczym) oraz badania nad modelami grawitacji, w tym czterostadiowym modelem podróży oraz modelem dedykowanym dla transportu ciężarowego, z wykorzystaniem oprogramowania VISUM. Opracowywane narzędzia będą testowane przy realizacji badań empirycznych dotyczących m.in. badań ruchu na poziomie krajowym i w aglomeracjach, relacji transgranicznych (w skali europejskiej i krajowej), efektów rozwoju sieci transportowych w postaci ewaluacji działań inwestycyjnych ex post i ex ante, układu połączeń transportu publicznego (w tym autobusowego w postaci międzypowiatowych połączeń autobusowych w Polsce). Wykorzystywane będą materiały EUROSTAT i GUS (w tym wyniki NSP 2011) oraz dane GDDKiA i PKP PLK. Efekty prac prezentowane będą na kongresach konferencjach naukowych (seminaria Regional Studies Association, ESPON, NECTAR oraz inne konferencje międzynarodowe i krajowe organizacji skupiających środowisko naukowców zajmujących się geografią transportu). Wyniki będą publikowane w wydawnictwach IGiPZ PAN oraz w periodykach krajowych i zagranicznych (planowana publikacja w liczącym się czasopiśmie z listy filadelfijskiej). Planowanym efektem jest również ukończenie rozprawy doktorskiej W. Pomianowskiego. Badania będą także służyć realizacji porozumienia o współpracy naukowej pomiędzy IGiPZ PAN a Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Dotyczy to w szczególności ewaluacji ex-post projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, a także Ewaluacji ex-ante planowanych inwestycji infrastrukturalnych. Badania będą także podstawą dla zaangażowania się Zespołu i Instytutu w kolejne projekty ESPON w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Publications

Abstracts, reviews, notes

  • Komornicki Tomasz: Development of transport networks in Central and Eastern Europe (1990-2015). [w]: Metropolises and Peripheries of CEE Countries: New Challenges for EU, National and Regional Policies, 2019 RSA Central and Eastern Europe Conference, 11th – 13th September 2019 Marie Curie-Skłodowska University, Poland. Red. Katharina Bürger. Lublin: Regional Studies Association, 2019 - s. 32.
  • Goliszek Sławomir: Zastosowanie narzędzi GIS do badania odchyleń w funkcjonowaniu transportu zbiorowego w godzinach szczytu porannego w Szczecinie. [w]: V Ogólnopolska Konferencja GIS w Nauce. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2016 - s. 48-49.
  • Goliszek Sławomir, Połom Marcin: Wpływ budowy nowej linii tramwajowej w Olsztynie na zmianę dostępności transportem zbiorowym. [w]: Innowacyjne rozwiązania komunikacyjne szansą na dynamiczny rozwój przestrzeni miejskiej. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Warsztaty „PRZYSTANEK MIASTO”, Olsztyn, 11 – 13 maja 2016 r. Książka streszczeń. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2016 - s. 8.
  • Połom Marcin, Goliszek Sławomir: Innowacyjne rozwiązania szansą rozwoju systemów transportu trolejbusowego na przykładzie Gdyni i Lublina. [w]: Innowacyjne rozwiązania komunikacyjne szansą na dynamiczny rozwój przestrzeni miejskiej. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Warsztaty „PRZYSTANEK MIASTO”, Olsztyn, 11 – 13 maja 2016 r. Książka streszczeń. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2016 - s. 9.

Articles

Chapters

  • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir: Traffic modeling in Poland at the municipal level. Multi-purpose model. [w]: Integration as Solution for Advanced Smart Urban Transport Systems. 15th Scientific and Technical Conference “Transport Systems. Theory & Practice 2018”. Selected papers. Red. Grzegorz Sierpiński. Cham: Springer, 2018 - s. 129-140 (Advances in Intelligent Systems and Computing; 844)
  • Rosik Piotr: Wpływ rozbudowy infrastruktury transportowej na rozwój społeczno-gospodarczy? Jak to ocenić?. [w]: Ewaluacja wpływu programów transportowych – teoria i praktyka. Red. Joanna Obarymska-Dzierzgwa, Edyta Boratyńska-Karpiej. Warszawa: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 2017 - s. 57-78.
  • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Komornicki Tomasz: An evaluation of the impact of the construction of motorways and expressways in Poland during the period 2004–13 on accessibility and cohesion. [w]: EU Cohesion Policy: Reassessing performance and direction. Red. John Bachtler, Peter Berkowitz, Sally Hardy, Tatjana Muravska. London, New York: Routledge, 2017 - s. 87-100 (Regions and Cities; 111)
  • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir: Zmiany dostępności drogowej i kolejowej województw zachodniopomorskiego i pomorskiego w latach 2007-2015. [w]: Wybrane aspekty funkcjonowania transportu na obszarach nadmorskich. Red. Marcin Połom. Gdańsk-Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2016 - s. 7-21 (Regiony Nadmorskie; 24)

Articles, chapters, papers and others

Books

Go back