IGSO PAS > Science > Projekt

ESPON Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning Systems in Europe (COMPASS)

Date: -

Supervisor in IGSO PAS: Tomasz Komornicki

Contractors: Maria Bednarek-Szczepańska, Bożena Degórska, Tomasz Komornicki, Barbara Szejgiec-Kolenda, Przemysław Śleszyński

Acronym: COMPASS
Program: ESPON
Leading partner: TU Delft

Jest to projekt badawczy ESPON, który przedstawi raport porównawczy na temat zarządzania terytorialnego oraz systemów planowania przestrzennego w Europie. Projekt wzbogaci wiedzę na temat roli zarządzania terytorialnego i zagospodarowania przestrzennego w formułowaniu i realizacji polityki spójności UE. W realizację projektu zaangażowanych jest 9 instytucji oraz 16 subkontraktorów. Cele projektu ESPON COMPASS to:

  • opisanie i wyjaśnienie zmian w zarządzaniu terytorialnym i w systemach planowania przestrzennego w Europie od 2000 roku i przyczyny tych zmian, ze szczególnym odniesieniem do dyrektyw i polityki UE;
  • określenie dobrych praktyk w zakresie przenikania przestrzennych i terytorialnych polityki rozwoju z polityką spójności UE;
  • stworzenie rekomendacji dla krajowych i regionalnych polityki rozwoju przestrzennego i terytorialnego, które będą  bardziej skuteczne realizować politykę spójności i inne polityki sektorowe UE.

Planowane rezultaty projektu ESPON COMPASS to:

  • analiza porównawcza systemów zarządzania terytorialnego oraz planowania przestrzennego we wszystkich 28 państwach członkowskich UE oraz Krajów Partnerskich ESPON (Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein);
  • jakościowa analiza praktyki planowania przestrzennego i zarządzania terytorialnego i relacji w praktyce między strategią a wynikami;
  • pogłębiona analiza roli polityki spójności UE i innych polityk UE w kształtowaniu systemów zarządzana terytorialnego i planowania przestrzennego oraz wpływ zarządzania terytorialnego i planowania przestrzennego na polityki sektorowe UE;
  • studia przypadków dobrych praktyk w przenikaniu się polityki spójności i planowania przestrzennego, w tym co najmniej jedno studium przypadku w transgranicznym / ponadnarodowym kontekście odzwierciedlające doświadczenia z różnych regionów europejskich;
  • mapy przedstawiające analizy europejskie, krajowe i regionalne strategii zagospodarowania przestrzennego wszystkich 28 państw członkowskich UE oraz Krajów Partnerskich ESPON (gdzie to możliwe);
  • rekomendacje dotyczące przyszłej roli planowania przestrzennego w kształtowaniu przyszłej polityki spójności i jak krajowych polityki rozwoju przestrzennego i terytorialnego.

Publications

Books, reports

Go back