IGSO PAS > Science > Projekt

ROLE OF THE SOCIO-ECONOMIC INTERACTION BETWEEN SMALL TOWNS AND RURAL AREAS IN POLAND AND ISRAEL

Date: -

Supervisor in IGSO PAS: Jerzy Bański

Contractors: Jerzy Bański, Konrad Czapiewski, Michał Konopski

Program: W RAMACH POROZUMIENIA O WSPOŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY PAN I IZRAELSKA AKADEMIA NAUK ŚCISŁYCH I HUMANISTYCZNYCH
Leading partner: IGiPZ PAN
Foreign partner: Ben-Ilan University (Israel)

Projekt w ramach współpracy pomiędzy akademiami nauk w Polsce i Izraelu. Celem głównym projektu jest ocena roli i zakresu interakcji społecznych i ekonomicznych pomiędzy małymi miastami i obszarami wiejskimi w Polsce i Izraelu. Cele szczegółowe będą ogniskowały się wokół następujących zagadnień:

  • wskazanie podobieństw i różnic w zakresie struktury funkcjonalnej małych miast i obszarów wiejskich;
  • diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej lokalnych jednostek terytorialnych i identyfikacja głównych czynników ich rozwój;
  • formy planowania przestrzennego i zarządzania strategicznego w ujęciu lokalnym w Polsce i Izraelu;
  • ocena roli lokalnej samorządności w zakresie decyzji rozwojowych.

Projekt stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy naukowcami polskimi i izraelskimi realizującymi tego typu problematykę badawczą. Dotychczasowa współpraca w ramach Międzynarodowej Unii Geograficznej (wspólne studia terenowe, publikacje i konferencje) wskazuje, że proponowana tematyka jest ważnym zagadnieniem badawczym realizowanym przez geografów w obydwu krajach. Aplikacyjny wymiar projektu wynika z włączenia do współpracy przedstawicieli lokalnej administracji i władz samorządowych reprezentujących ośrodki partnerskie Polski i Izraela.

Cele projektu będą zwieńczone wspólnymi publikacjami o zasięgu międzynarodowym oraz udziałem w dużych międzynarodowych projektach badawczych typu Horizon, ESPON. Ich osiągnięcie będzie możliwe przede wszystkim poprzez: dwustronne konferencje i seminaria, wspólne studia terenowe, publikacje w polskich i izraelskich czasopismach naukowych, nawiązanie współpracy przez młodych naukowców oraz przedstawicieli lokalnej samorządności.

Go back