IGSO PAS > Science > Projekt

Endogenous and exogenous development potential in Slovakia and Polish marginalized areas

Date: -

Supervisor in IGSO PAS: Tomasz Komornicki

Projekt realizowany w ramach porozumienia o współpracy naukowej między Słowacka Akademią nauk i Polską Akademią Nauk. Pojekt dotyczy metod delimitacji obszarów zmarginalizowanych oraz identyfikacji endogenicznuych i egzogenicznych potencjałow rozwojowych, jako podstawy dla efektywnej interwencji z poziomu regionalnego i centralnego. W projekcie będą realizowane cztery podstawowe zadania: a) porownanie metodologii delimitacji obszarów zmarginalizowanych w Polsce i na Słowacji, b) ocena potencjałow rozwojowych, w tym potencjału społeczno-demograficznego, transportowego, srodowiskowego, ekonomicznego i turystycznego; c) ocena efektów duzych projektów publicznych i prywatnych stymulujacych rozwój obszarów zmarginalizowanych; d) wnioski i rekomendacje dla polityki spójności i polityki regionalnej w Polsce io na Słowacji 

Ze strony słowackiej kierownikiem Projektu jest dr Vladimir Szekely

Go back