IGSO PAS > Science > Projekt

Interregional relations in Europe ESPON

Date: -

Supervisor in IGSO PAS: Tomasz Komornicki

Contractors: Denis Cerić, Patryk Duma, Sławomir Goliszek, Tomasz Komornicki, Eugenia Maruniak, Marcin Mazur, Wojciech Pomianowski, Piotr Rosik, Barbara Szejgiec-Kolenda, Rafał Wiśniewski, Julia Wójcik

Acronym: ESPON IRiE
Program: ESPON
Leading partner: Navarra de Suelo Y Vivienda (NASUVINSA), ES
Foreign partner: Asociación Centro de Predicción Económica (CEPREDE), ES Spiekermann & Wegener, Stadt- und Regionalforschung (S&W), DE Delft University of Technology, NL University of Eastern Finland (UEF), FI University of Thessaly (UTH) Research Committee, EL
Orderer institution: ESPON
Official Web Site

Współzależności między krajami europejskimi są dobrze znane i udokumentowane, ale nie dotyczy to stosunków między regionami europejskimi. Nowy projekt ESPON – Stosunki międzyregionalne w Europie (Interregional Relations in Europe) ma na celu dostarczenie nowego zrozumienia współzależności między gospodarkami Europy na poziomie regionalnym. Aby osiągnąć ten cel, w badaniach zostaną wykorzystane innowacyjne metody przezwyciężenia ograniczeń danych dotyczących międzyregionalnych powiązań i przepływów ludzi, towarów, kapitału, wiedzy i usług. Analiza relacji między regionami pozwoli określić, w jakim stopniu istnienie i intensywność przepływów międzyregionalnych są siłą napędową i/lub barierami dla rozwoju regionalnej konkurencyjności i spójności.

Rezultatem będzie zarówno duży obraz współzależności regionalnych, jak i szczegółowe spostrzeżenia w zależności od różnych zidentyfikowanych sytuacji (np. regiony przygraniczne, regiony najbardziej oddalone, stosunki regionalne w ramach krajów, regiony peryferyjne i centralne). Głównym celem jest zapewnienie nowych ram odniesienia dla wspierania polityki rozwoju regionalnego i informowania o konwergencji regionalnej. Jako przykład powinno to dać regionalnym i krajowym decydentom przydatną wiedzę na temat potencjalnych skutków Europejskiego Zielonego Ładu. Projekt ma również na celu zbadanie wpływu pandemii COVID-19 na stosunki międzyregionalne, a także stopień narażenia regionów europejskich na jej długoterminowe konsekwencje.

Wartość projektu dla IGiPZ pAN to 576000 zł (128 096,37 € - udział IGiPZ PAN; bez uwzględnienia podatku VAT)

Publications

Books, reports

Abstracts, reviews, notes

Go back