IGSO PAS > Science > Projekt

Kategoria spójność terytorialna w polityce spójności. Implikacje dla wzrostu gospodarczego

Date: -

Supervisor: Jacek Zaucha

Contractors: Tomasz Komornicki

Orderer institution: Narodowe Centrum Nauki
No.: 2012/05/B/HS4/04212

(project OPUS)

Cel główny: pogłębienie wiedzy odnośnie spójności terytorialnej

Cele szczegółowe obejmują:

• zbadanie  zastosowania kategorii spójności terytorialnej (jej roli i charakteru) w prowadzeniu polityki rozwoju w wybranych krajach UE i polskich regionach,
• identyfikację głównych elementów składowych tej kategorii i relacji między nimi,
• operacjonalizację kategorii spójności terytorialnej,
• zbadanie wpływu tej kategorii w tym jej zidentyfikowanych elementów na wzrost gospodarczy,
• sformułowanie zaleceń dotyczących  wykorzystania spójności terytorialnej w polityce rozwoju.

Publications

Books, reports

Abstracts, reviews, notes

  • Komornicki Tomasz, Zaucha Jacek: The concept of territorial cohesion as understood and practiced by Polish regions. [w]: Challenges for the New Cohesion Policy 2014-2020. An academic and policy debate. Abstract Book. Riga: European Commission, RSA, Latvijas Universitate, 2015 - s. 25-26.

Chapters

  • Komornicki Tomasz, Ciołek Dorota: Territorial capital in Poland. [w]: Territorial Cohesion: A missing link between economic growth and welfare. Lessons from the Baltic Tiger. Red. John Bradley, Jacek Zaucha. Gdańsk: Uniwersytet Gdański. Katedra Makroekonomii, 2017 - s. 93-146.
  • Szlachta Jacek, Zaucha Jacek, Komornicki Tomasz: Polish development policy and its territorial dimension. [w]: Territorial Cohesion: A missing link between economic growth and welfare. Lessons from the Baltic Tiger. Red. John Bradley, Jacek Zaucha. Gdańsk: Uniwersytet Gdański. Katedra Makroekonomii, 2017 - s. 49-72.
  • Zaucha Jacek, Komornicki Tomasz: The place based approach in development policy. [w]: EU Cohesion Policy: Reassessing performance and direction. Red. John Bachtler, Peter Berkowitz, Sally Hardy, Tatjana Muravska. London, New York: Routledge, 2017 - s. 297-310 (Regions and Cities; 111)
  • Zaucha Jacek, Komornicki Tomasz, Szlachta Jacek: Territorial Cohesion in Polish regional development policy as a process of adaptation to the specifics of a territorial unit. [w]: Territorial Cohesion: A missing link between economic growth and welfare. Lessons from the Baltic Tiger. Red. John Bradley, Jacek Zaucha. Gdańsk: Uniwersytet Gdański. Katedra Makroekonomii, 2017 - s. 205-222.

Go back