IGSO PAS > Science > Projekt

Transformacja gleb porolnych wskutek zalesienia brzozą

Date:

Supervisor: Jerzy Jonczak

Contractors: Edyta Regulska, Sandra Słowińska

No.: 2018/31/B/NZ9/01994

(project OPUS)

Celem proponowanego projektu jest ocena wpływu zalesień terenów porolnych brzozą brodawkowatą (Betula pendula Roth) na właściwości gleb, wybrane elementy biogeochemicznego obiegu pierwiastków, zgrupowania kluczowych organizmów wskaźnikowych i zdolności do pełnienia różnorodnych funkcji w ekosystemie. Badaniami objęte zostaną wybrane właściwości fizyczne gleb, wskaźniki stanu ekochemicznego, zawartość i dynamika węgla organicznego oraz głównych makro- i mikroelementów, cechy ilościowe i jakościowe glebowej materii organicznej oraz aktywność enzymatyczna. Ponadto badana będzie produkcja i rozkład opadu roślinnego oraz zgrupowania dżdżownic (Lumbricidae) i skoczogonków (Collembola), jako kluczowych wskaźników kondycji ekologicznej i jakości gleb. Na podstawie uzyskanych wyników dokonana zostanie również ocena potencjału zalesień brzozowych w zakresie sekwestracji węgla i świadczeń ekosystemowych. Badania prowadzone będą na 10 stanowiskach w Polsce centralnej. Czynnikami różnicującymi stanowiska będzie typ gleby, wiek zalesienia i historia użytkowania terenu. Zostanie wytyczonych po 5 stanowisk w obrębie gleb rdzawych reprezentujących gleby o lekkim uziarnieniu i małej zasobności w składniki pokarmowe i gleb brunatnych reprezentujących gleby o średniej ciężkości agrotechnicznej i większej zasobności w nutrienty. W obrębie każdego z typów gleb badane będą zróżnicowane wiekowo (10-20, 25-35, 40-50 i 55-65 lat) stanowiska na gruntach porolnych. W przypadku najstarszej klasy wieku wytyczona zostanie również powierzchnia badawcza na siedlisku typowym. Każde stanowisko badawcze obejmowało będzie dwie powierzchnie usytuowane w tym samym kompleksie gleb – jedną w obrębie zalesienia/lasu i drugą na polu uprawnym. Wszystkie badania prowadzone będą w obrębie tych powierzchni. Badania obejmowały będą różne aspekty interakcji w układzie drzewo-gleba i pewne bardziej utylitarne aspekty w zakresie biogeochemicznego obiegu pierwiastków w skali globalnej oraz zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi.

Publications

Articles

Go back