IGSO PAS > Science > Projekt

Diagnoza zasobów lokalnych Lubelszczyzny

Date: -

Supervisor: Jerzy Bański

Contractors: Jerzy Bański, Konrad Czapiewski

Orderer institution: Województwo Lubelskie
No.: OP-IV. 272 .10 8.2041. AMI

(project inny)

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ AGROTEC POLSKA SPÓŁJA Z.O.O

Celem badania jest diagnoza społecznych, kulturowych, historycznych, intelektualnych, relacyjnych i naturalnych zasobów lokalnych Lubelszczyzny, mających charakter unikalny i utylitarny, które wyróżniają Lubelszczyznę na tle innych regionów w Polsce i w Europie. W pierwszej części badania zostaną zidentyfikowane zasoby, zaś w części drugiej wyłonionych zostanie co najmniej dwadzieścia (20) zasobów o największym potencjale rynkowym, dla których opracowane zostaną propozycje produktów. Zidentyfikowane zasoby lokalne Lubelszczyzny powinny stwarzać możliwość budowania konkurencyjności i potencjału rozwojowego regionu w oparciu o mechanizmy synergii sieciowej, sharingu, wspólnotowej produkcji i konsumpcji oraz uczenia się. Badaniem, które dotyczy całego województwa lubelskiego, objęto jego mieszkańców w szczególności liderów lokalnych, przedsiębiorców, liderów organizacji pozarządowych, reprezentantów instytucji samorządowych i naukowców.

Go back