IGSO PAS > Science > Projekt

prognoza demograficzna Na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Date: -

Supervisor: Przemysław Śleszyński

Contractors: Ewa Korcelli-Olejniczak, Filip Piotrowski, Marek Więckowski, Beata Zielińska-Kwiecień

Orderer institution: Urząd m.st. Warszawy

Dział

Zagadnienia szczegółowe

Wstępny opis sposobu realizacji zamówienia (metody badawcze, źródła danych)

1. Wstęp

1.1. Założenia i cele

Koncepcja autorska

1.2. Metodologia i źródła danych

2. Szacunek ludności nocnej

2.1. Stan badań

Kwerenda literatury

2.2. Szacunek ludności faktycznie zamieszkałej

Metoda bilansowa na podstawie danych, takich jak liczba ludności wg PESEL, powierzchnia użytkowa mieszkań, niezgodności adresów zameldowania/ korespondencji, pobór energii (w miarę dostępności danych), szacunki pozwoleń na pracę dla cudzoziemców (zwłaszcza ludność ukraińska)

2.3. Stan i charakterystyka biologiczna i społeczna

Struktura biologiczna według wieku i płci, struktura narodowościowa, struktura społeczna, główne procesy społeczno-demograficzne, w tym na tle regionu i kraju (na podstawie wyników szacunku w pkt 2.2 i licznych badań, prowadzonych w IGiPZ PAN (projekty krajowe i międzynarodowe)

3. Szacunek ludności dziennej

3.1. Stan badań

Kwerenda literatury

3.2. Szacunek w podziale na kategorie ludności

Wyodrębnienie kategorii: dojeżdżający do pracy, studenci i uczniowie, motywacje handlowo-usługowe, towarzyskie, turystyczno-biznesowe i in., a następnie oszacowanie według dostępnych źródeł (Warszawskie Badanie Ruchu, opracowanie telemetryczne Orange, różne dane GUS, np. dotyczące udzielonych noclegów)

4. Szacunek pracujących

4.1. Stan badań

Kwerenda literatury

4.2. Szacunek

Według dwóch lub trzech sposobów:

a) oszacowania „z dołu” (pracujący według GUS + dojazdy do pracy + doszacowanie zakładów

b) metoda bilansowa, porównująca różne warianty liczby ludności i pracujących (w tym dojazdów do pracy)

c) na podstawie możliwie aktualnych danych GUS o liczbie pracujących według dzielnic, klas wielkości podmiotów i grup PKD (rolnictwo, przemysł, usługi rynkowe, usługi nierynkowe) – potrzebna pomoc Zamawiającego w pozyskaniu danych z WUS

5. Szacunek uczących się i studiujących

5.1. Szacunek uczniów według lokalizacji szkół

Według danych ze szkół (wskazana pomoc Zamawiającego, w tym w zakresie identyfikacji ilościowej obcokrajowców i miejsc zameldowania/zamieszkania uczniów)

5.2. Szacunek studentów według lokalizacji uczelni

Według danych z uczelni (dane MNiSW)

6. Wariantowe projekcje demograficzne i społeczno-zawodowe

6.1. Wariantowe scenariusze rozwoju

Przyjęcie około 5 scenariuszy rozwoju, uwzględniających sytuację geopolityczną w regionie (wpływ na migracje), model rozwoju kraju (np. polaryzacyjny lub zrównoważony, wpływ depopulacji tradycyjnej zlewni migracyjnej Warszawy, wzrost konkurencji między miastami o migrantów), model rozwoju aglomeracji (kierunek i tempo suburbanizacji), zmiany w modelach dzietności, rozwój budownictwa mieszkaniowego itp.

6.2. Założenia cząstkowe do projekcji demograficznych i rynku pracy

Określenie wartości zmiennych demograficznych (urodzenia, zgony, napływ, odpływ) i zawodowych (popyt i podaż pracy)

6.3. Projekcje demograficzne

Metoda kohortowo-składnikowa, przedziały jednoroczne lub pięcioletnie 2018-2030(2033), 5-letnie grupy wieku i płci, według 18 dzielnic; ponadto uwzględnienie zmiennych atrakcyjności zamieszkania (chłonność terenów inwestycyjnych i in. – jak w opracowaniu Śleszyński i in. 2014)

6.4. Projekcje rynku pracy

Metoda bilansowa, zakładająca różne wartości miejsc pracy i zasobów pracy

7. Wnioski do studium uikzp

7.1. Wnioski

7.2. Rekomendacje dla polityki rozwoju Warszawy

Na podstawie wcześniej przeprowadzonych analiz, syntetyczne zestawienie wniosków i rekomendacji do studium uikzp

Go back