IGSO PAS > Science > Projekt

Analiza i prognoza procesów demograficznych w mieście Kobyłka

Date: -

Supervisor: Przemysław Śleszyński

Contractors: Przemysław Śleszyński, Beata Zielińska-Kwiecień

Orderer institution: Projekt. Polsko-Belgijska Pracownia Architektury sp. z o.o.

Celem opracowania jest przedstawienie aktualnych i spodziewanych możliwości rozwoju miasta głównie w kontekście zjawisk i procesów demograficznych, mających wpływ na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne miasta. Wiedza taka jest niezbędna szczególnie w związku z szacowaniem realnych potrzeb inwestycyjnych na grunty różnego typu, w tym pod budownictwo mieszkaniowe. Opracowanie powstało w związku z podjęciem przez Radę Miasta Kobyłka Uchwały nr XVI/145/16 z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka, a także w związku z wymaganiami zawartymi w przepisach Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczącymi sposobu określania w studium gminnym uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy, wynikających m.in. z „potrzeb i możliwości rozwoju gminy uwzględniających w szczególności (…) prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego” (art. 10.1. pkt 7b).

Zakres opracowania obejmuje analizę podstawowych trendów demograficznych, głównie w latach 2005-2010, czyli po wejściu Polski do Unii Europejskiej (rozdział 3). Następnie uwaga jest zwrócona na omówienie uwarunkowań rozwoju liczby i struktury ludności w przyszłości, związanych z czynnikami endogenicznymi (tj. zależnymi od samego miasta i procesów w nim zachodzących) oraz egzogenicznymi (zewnętrznymi, mało lub w ogóle niezależnymi od miasta). Rozdział 5 stanowi właściwa prognoza, a rozdział 6 zawiera najważniejsze zalecenia dla polityki przestrzennej miasta Kobyłki, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, która mają zostać określone w nowym Studium uikzp (art. 9.1. ustawy).

Go back