IGSO PAS > Science > Projekt

Realizacja programu badawczo – pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Beskid Niski w roku 2021

Date: -

Supervisor: Andrzej Kostrzewski

Contractors: Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała, Wojciech Liszka, Tomasz Szydłowski

Orderer institution: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
No.: DM/13/2020/F

(project inny)

Projekt badawczo-pomiarowy realizowany jest na jedenastu stacjach bazowych, położonych w różnych geoekosystemach Polski od 1994 r. Jego celem jest rozpoznanie aktualnego stany środowiska, wzajemnych związków pomiędzy biotycznymi i abiotycznymi elementami środowiska i określenie scenariuszy dalszych przeobrażeń środowiska przyrodniczego. Stacja Badawcza IGiPZ PAN w Szymbarku jest Stacją Bazową ZMŚP. Realizuje podprogramy: A1 - meteorologia, B1 - chemizm powietrza, C1 - chemizm opadów atmosferycznych i pokrywy śnieżnej, C2 - chemizm opadu podokapowego w lesie, C3 - chemizm spływu po pniach drzew, M1 - metale ciężkie i siarka w porostach, H1 - wody powierzchniowe - cieki, F1 - chemizm roztworów glebowych, F2 - wody gruntowe, G2 - opad organiczny, K1- uszkodzenia drzew i drzewostanów, J2 - struktura i dynamika szaty roślinnej na powierzchniach stałych, J3 - gatunki inwazyjne obcego pochodzenia - rośliny.

Programem specjalistycznym realizowanym przez Stację Bazową, uwzględniającym specyfikę jej położenia oraz dotychczasowe doświadczenia badawcze, jest: erozja wodna gleb

Publications

Abstracts, reviews, notes

Books, reports

  • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bochenek Witold, Ptaszek Edyta: Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej Szymbark w 2021 roku. Szymbark: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2022 - 190 s.

Go back