IGSO PAS > Science > Projekt

Realizacja programu badawczo – pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Beskid Niski w roku 2022

Date: -

Supervisor: Andrzej Kostrzewski

Contractors: Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała, Wojciech Liszka, Tomasz Szydłowski

No.: 2/K/2022/CZMŚP

(project inny)

Projekt badawczo-pomiarowy realizowany jest na dwunastu stacjach bazowych, położonych w różnych geoekosystemach Polski. Jego celem jest rozpoznanie aktualnego stany środowiska, wzajemnych związków pomiędzy biotycznymi i abiotycznymi elementami środowiska i określenie scenariuszy dalszych przeobrażeń środowiska przyrodniczego. Stacja Badawcza IGiPZ PAN w Szymbarku jest Stacją Bazową ZMŚP od 1994 r. Realizuje podprogramy: A1 - meteorologia, B1 - chemizm powietrza, C1 - chemizm opadów atmosferycznych i pokrywy śnieżnej, C2 - chemizm opadu podokapowego w lesie, C3 - chemizm spływu po pniach drzew, D1 - metale cięzkie i siarka w porostach, D2 - metale ciężkie i siarka w mchach, E1 - gleby,  F1 - chemizm roztworów glebowych, F2 - wody gruntowe, G2 - opad organiczny, H1 - wody powierzchniowe - cieki, K1- uszkodzenia drzew i drzewostanów,  J2 - struktura i dynamika szaty roślinnej na powierzchniach stałych, J3 - gatunki inwazyjne obcego pochodzenia - rośliny.

Programem specjalistycznym realizowanym przez Stację Bazową, uwzględniającym specyfikę jej położenia oraz dotychczasowe doświadczenia badawcze, jest: erozja wodna gleb

Publications

Books, reports

  • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bochenek Witold: Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej Szymbark w 2022 roku. Szymbark: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2023 - 205 s.
  • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bochenek Witold: Sprawozdanie z realizacji I etapu umowy nr DM/13/2020/F pt. „Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – nadzór merytoryczny oraz prowadzenie badań w roku 2021"- Sprawozdanie z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej Beskid Niski w 2022 roku. Szymbark: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2022 - 27 s.

Go back