IGSO PAS > Science > Projekt

Paweł Sudra - Procesy rozpraszania zabudowy w aglomeracji warszawskiej po 1989 roku w różnych skalach przestrzennych

Date: -

Contractors: Przemysław Śleszyński

Orderer institution: Narodowe Centrum Nauki
No.: 2014/15/N/HS4/01343

(project PRELUDIUM)

Przedmiotem projektu jest rozpoznanie stanu rozproszenia zabudowy na obszarze aglomeracji Warszawy oraz zmian w koncentracji przestrzennej osadnictwa, jakie nastąpiły po transformacji ustrojowej 1989 roku, w wybranych interwałach czasowych. Projekt wpisuje się w kontekst badania procesów urban sprawl w wielkich aglomeracjach miejskich. Zjawisko zostanie zbadane za pomocą różnych wskaźników, co pozwoli na określenie wpływu doboru metody pomiaru na możliwość obserwacji różnych jego aspektów (gęstość, centralizacja, klasteryzacja, losowość, itp.). Przeprowadzenie analiz w różnych skalach przestrzennych umożliwi wskazanie problemów związanych z doborem podstawowych jednostek terytorialnych badania oraz rozdzielczością danych. Ponadto uwaga zwrócona będzie na uwarunkowania przestrzenne wiążące koncentrację przestrzenną zabudowy z innymi formami użytkowania ziemi, czy też uwarunkowaniami wynikającymi z planowania przestrzennego.

Go back