IGSO PAS > Science > Projekt

Znaczenie komponentów dostępności transportowej w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem transportu zbiorowego w latach 2009-2018 (TraKoM)

Date: -

Supervisor: Sławomir Goliszek

Contractors: Piotr Rosik, Sławomir Goliszek

Orderer institution: Narodowe Centrum Nauki
No.: UMO-2017/25/N/HS4/01237

(project PRELUDIUM)

W projekcie przeanalizowane zostanie znaczenie specyficznych uwarunkowań kształtowania się komponentów dostępności transportowej (komponenty: transportowy, przestrzenny, czasowy i indywidualny) w Szczecinie, w którym bariera naturalna w postaci rzeki i specyficzny układ rzeczno-portowy kształtują codzienną dostępność mieszkańców. Wpływ poszczególnych komponentów transportowych na zmianę dostępności, w tym także na wybór ścieżki przejazdu, środka transportu (transport indywidualny lub zbiorowy) oraz oceny rozmieszczenia podstawowej infrastruktury, pozwala formułować wnioski ogólne, który z wymienionych komponentów dostępności transportowej ma największy wpływ na dostępność obliczaną z wykorzystaniem różnych metod badawczych. 

Podstawowym celem projektu jest określenie, w jaki sposób rozkład źródeł i celów podróży ma wpływ na zmianę dostępności dzielnic (osiedli) miasta:

 • transportem publicznym i indywidualnym (komponent transportowy);
 • w osiąganiu różnych celów podróży w ujęciu statystycznym (porównanie transportu indywidualnego i publicznego) i  dynamicznym (transport publiczny; komponent przestrzenny);
 • w ciągu wybranych godzin doby, w tym w szczycie porannym (komponent czasowy);
 • przez różne grupy wiekowe ludności (komponent indywidualny).

W odniesieniu do celu projektu została sformułowana podstawowa teza projektu: Zmiany dostępności poszczególnych obszarów Szczecina, jako miasta o specyficznych uwarunkowaniach przestrzennych i transportowych wynikają z różnych przyczyn i są zróżnicowane w zależności od rozwoju infrastruktury, zmian organizacyjnych, pory dnia oraz różnych grup wiekowych użytkowników. Zmiany dostępności w wyniku oddania nowej linii tramwajowej są relatywnie nieduże i zależne w dużym stopniu od zmian organizacyjnych (rozkładu jazdy) oraz infrastrukturalnych (lokalizacja nowych osiedli na Prawobrzeżu w pobliżu przystanków).

Sformułowane następujące tezy pomocnicze:

 1. Transport zbiorowy w Szczecinie pokrywa swym zasięgiem całe miasto, przez co dostępność osiedli peryferyjnych jest znacznie wyższa transportem indywidualnym niż transportem publicznym (komponenty: transportowy i przestrzenny);   
 2. Różnica w czasach przejazdu w różnych porach dnia między źródłami a celami podróży jest mniejsza w transporcie zbiorowym niż indywidualnym (komponenty: czasowy i transportowy);
 3. Poprawa czasów przejazdu szybkim tramwajem w Szczecinie występuje, kiedy podróż odbywa się z miejsc braku zlokalizowanych blisko przystanków (komponenty: transportowy i przestrzenny). 
 4. W osiedlach, gdzie następował szybki wzrost liczby mieszkańców w poszczególnych grupach wiekowych, dostępność transportem zbiorowym w okresie 2009-2018 nie zmieniła się w znaczący sposób (komponenty: przestrzenny i indywidualny).

Publications

Articles

Abstracts, reviews, notes

 • Goliszek Sławomir: Znaczenie komponentów dostępności transportowej w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem transportu zbiorowego w latach 2009 – 2018 – metodyka pracy. [w]: IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy "Człowiek w zmieniającym się środowisku", Kraków, 23 – 25 października 2020 roku. Książka abstraktów. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020 - s. 55.
 • Goliszek Sławomir: Zróżnicowanie w dostępności transportem indywidualnym i publicznym do wybranych usług. [w]: Problematyka 34. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług”. Red. Zbigniew Zioło, Monika Płaziak. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018 - s. 40.

Articles, chapters, papers and others

 • Goliszek Sławomir: Differentiation of accessibility by public transport to selected services in Szczecin. [w]: Vseukrainska naukovo-prakticna konferencija "Kartograficne modeljuvannja ta geograficni informacijni sistemi", 3-5 zovtnja 2019 r., Lviv. Zbirnik materialiv. Red. R.I. Sossa. Lviv: Vidavnictvo Lvivskiej politehniki, 2019 - s. 80-83.

Go back