IGSO PAS > Science > Projekt

Przestrzenne aspekty i efekty projektów współfinansowanych z funduszów Unii Europejskiej w latach 2007-2013, przeznaczonych na rozwój turystyki przekraczającej granice morskie na obszarze regionu bałtyckiego

Date: -

Supervisor: Denis Cerić

Contractors: Marek Więckowski

Orderer institution: Narodowe Centrum Nauki
No.: 2017/27/N/HS4/02773

(project PRELUDIUM)

Unia Europejska uznała, że turystyka odgrywa ważną rolę we współpracy transgraniczneji rozwoju obszarów nadgranicznych. Z uwagi na fakt, że wewnętrzne regiony graniczne są kluczowew polityce terytorialnej UE (Prokkola, 2016), UE staje się także głównym aktorem i jednostką finansującą we współpracy w regionie Morza Bałtyckiego, zwłaszcza po tym, jak państwa nadbałtyckie i Polska stały się członkami Unii Europejskiej w 2004 r. (Nilsson et al., 2010).

Przedmiotem proponowanych badań są projekty dotyczące rozwoju turystyki realizowanew ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej współfinansowane z funduszów Unii Europejskiej (UE) w latach 2007-2013 (2015) realizowane na obszarze regionu bałtyckiego. Głównym celem proponowanego projektu badawczego jest rozpoznanie, opisanie i scharakteryzowanie współpracy transgranicznej w turystyce przez morską granicę oraz ocena efektów tej współpracy naprzykładzie Morza Bałtyckiego w latach 2007-2013 (2015).

Sformułowano następujące pytania badawcze:

1. Jakie są przestrzenne cechy współpracy w projektach dot. turystyki transgranicznejw regionie Morza Bałtyckiego współfinansowanej z funduszów UE Interreg IV (2007-2013), tzn. jak kształtuje się przestrzeń turystyczna transgraniczna Morza Bałtyckiego?

2. Czy efekty współpracy w projektach dot. turystyki transgranicznej w regionie MorzaBałtyckiego współfinansowanych z funduszów UE Interreg IV (2007-2013) są widocznei w jakiej mierze w kilka lat po zakończeniu programu dofinansowania?

Proponowane prace składają się z badań teoretycznych oraz badań empirycznych, gdzie zastosowane będzie zarówno podejście dedukcyjne, jak i indukcyjne oraz ilościowe i jakościowe. Będą prowadzone prace kameralne oraz badania terenowe. Jak dotąd nie przeprowadzono syntetycznych badań dotyczących projektów z różnych poziomów w programie Interreg (A, B i C). Ponadto wymiar przestrzenny sieci współpracy transgranicznej w regionie Morza Bałtyckiego nie został jeszcze zweryfikowany, jak również nieprzeprowadzono głębokiej analizy tego rodzaju współpracy. Wspomniane obszary i problem badawcze są zgodne z zaproponowanymi badaniami. Studzieniecki (2016) uznaje, że w regionie Morza Bałtyckiego brakuje systemu nadzoru nad współpracą terytorialną, zwłaszcza transgraniczną. Z uwagi na fakt, że wiedza o transgranicznej współpracy terytorialnej jest ogólnie niewystarczająca i brak ten jest ewidentny zarówno w teorii, jak i praktyce, zwłaszcza w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej (Dołzbłasz and Raczyk 2015), istotą niniejszych badań jest pogłębienie wiedzy w tym zakresie, zwłaszcza identyfikacja czynników efektów współpracy transgranicznej w przestrzeni turystycznej Morza Bałtyckiego. Zatem realizacja proponowanego projektu badawczego pozwoli na udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące transgranicznej przestrzeni turystycznej Morza Bałtyckiego oraz efektów współpracy podmiotów realizujących transgraniczne projekty turystyczne przez Morze Bałtyckie, wspierane z funduszów UE w okresie 2007-2013.

Podjęta problematyka jest aktualna z uwagi na zainteresowanie nią zarówno środowisk naukowych, jak i branżowych. Wyniki badań mogą być wykorzystane przez przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych oraz innych podmiotów zajmujących się transgraniczną współpracą w ramach turystyki, w szczególności regionów przy Morzu Bałtyckim.

Go back