IGSO PAS > Science > Projekt

Projekt Land Use w gminach. Etap II Opracowanie metodyki prognozowania informacji o zasobach danych, umożliwiającej wyliczenie wskaźników dla tematu „zagospodarowanie przestrzenne” dla całej Polski

Date: -

Supervisor: Maria Andrzejewska - GRID

Contractors: Jerzy Solon, Andrzej Affek

Orderer institution: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
No.: Umowa z dnia 24 lipca 2012 roku (nr 192/2012)

Projekt jest II etapem prac prowadzonych przez IGIPZ PAN we współpracy (konsorcjum) z Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa na zlecenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Umowa z dnia 24 lipca 2012 (nr 192/2012))

Celem projektu było przygotowanie metodyki prognozowania (estymacji) informacji o zasobach danych przestrzennych, umożliwiającej obliczenie wskaźników monitoringu dla tematu zagospodarowanie przestrzenne (ang. Land use), z III załącznika Dyrektywy INSPIRE.

Zakres prac obejmował:

- analizę i weryfikację wyników przeprowadzonego przez Centrum UNEP/GRID badania ankietowego

- określenie stopnia reprezentatywności próby gmin biorących udział w ankiecie dla całej populacji gmin w Polsce dla zmiennych dotyczących zagospodarowania przestrzennego

- wyliczenie wskaźników monitoringu dla tematu Land use dla całej Polski na rok 2012 wraz z przedziałami ufności przy określonym prawdopodobieństwie, w trzech wariantach:

  1. dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  2. dla rejestrów z zakresu zagospodarowania przestrzennego,
  3. dla obu powyższych przypadków łącznie.

- opracowanie rekomendacji na kolejne lata monitoringu mających na celu optymalizację procesu gromadzenia danych.

Publications

Articles

Go back