IGSO PAS > Science > Projekt

Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2013 roku

Date: -

Supervisor: Przemysław Śleszyński

Contractors: Aleksandra Deręgowska, Tomasz Komornicki, Przemysław Śleszyński, Beata Zielińska-Kwiecień

Orderer institution: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

(project inny)

Od 2006 roku Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie resortuodpowiedzialnego za gospodarkę przestrzenną realizuje opracowania pt. „Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach”, a następnie „Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach”. Opracowania te bazują na danych z badania prowadzonego przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w ramach Programu badań statystycznych statystyki publicznej GUS. Daje to możliwości corocznych porównań, związanych z tempem prac planistycznych, jak też umożliwia  formułowanie przesłanek do monitoringu zagospodarowania przestrzennego w gminach w wybranych aspektach.

Badania wykazują wysoką przydatność pozyskiwanych danych dla potrzeb monitoringu planowania przestrzennego w gminach, gdyż jest to obecnie jedyne w miarę wiarygodne źródło dotyczące tych zagadnień. Warto też zwrócić uwagę, że kolejne doroczne opracowania spotykają się z dużym zainteresowaniem ze środowisk planistycznych i są często cytowane. Przykładowo wydana przez IGiPZ PAN pierwsza publikacja książkowa opracowana na podstawie raportu za 2005 rok, w internetowym repozytorium cyfrowym połączonych bibliotek PAN (jednym z największych w kraju, zawierającym około 50 tys. pozycji bibliograficznych), jest aktualnie na 5 pozycji pod względem liczby indywidualnych ściągnięć (http://www.rcin.org.pl/dlibra/pubvotes), a raporty lub prace powstałe na ich podstawie są cytowane w bazach naukowych według Google Scholar około 100 razy (łączna liczba cytowań we wszystkich wydawnictwach, ekspertyzach itp. jest zapewne parokrotnie wyższa). Świadczy to o dużym popycie na przygotowywane analizy ze strony różnych środowisk oraz że raporty IGiPZ PAN weszły do kanonu literatury fachowej.

Publications

Books, reports

  • Śleszyński Przemysław (kier.), Komornicki Tomasz, Deręgowska Aleksandra, Zielińska Beata: Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2013 roku (etap I). Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2014 - 115 s.

Go back