IGSO PAS > Science > Projekt

Analiza demograficzna i społeczno-zawodowa mieszkańców Warszawy

Date: -

Supervisor: Przemysław Śleszyński

Contractors: Marcin Stępniak, Barbara Szejgiec-Kolenda, Przemysław Śleszyński, Beata Zielińska-Kwiecień

Orderer institution: Urząd m.st. Warszawy

(project inny)

Podstawowym celem opracowania jest ustalenie liczby osób faktycznie uczących się, zamieszkałych i pracujących w Warszawie w 2014 r. oraz próba wariantowego oszacowania zmian, jakie mogą nastąpić w tym zakresie do 2050 r. Potrzeba ta wynika z faktu, że istniejące źródła statystyczne albo nie dają informacji na ten temat, albo że istniejące dane (w tym prognozy) są obarczone błędami z powodu rejestracji zdarzeń, opartych na definicjach administracyjno-prawnych, niezgodnych ze stanem faktycznym. Dotyczy to zwłaszcza ludności zameldowanej (de iure) oraz pracujących według definicji przedsiębiorstwa (a nie zakładowej) i w zakładach powyżej 9 pracujących. Ponadto celem opracowania jest oszacowanie faktycznych stanów społeczno-demograficznych w szczegółowej dezagregacji przestrzennej. Szacunki te powinny być pomocne szczególnie w podejmowaniu decyzji dotyczących zagospodarowania przestrzennego i kształtowania polityki planistycznej, związanej z szeroko rozumianym rozwojem miasta.

Go back