IGSO PAS > Science > Projekt

Identyfikacja i ocena krajobrazów – metodyka oraz główne założenia

Date: -

Supervisor: Jerzy Solon

Contractors: Marek Degórski, Jan Marek Matuszkiewicz, Paweł Milewski, Joanna Plit, Jerzy Solon

Orderer institution: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
No.: 77/GDOŚ/2014

(project inny)

Zespół autorski projektu:

 

Autorzy podstawowi

Prof. dr hab. Jerzy SOLON (IGiPZ PAN Warszawa) - kierownik zespołu

Dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Jan CHMIELEWSKI (UP Lublin)

Dr hab. prof. nadzw. Mariusz KISTOWSKI (UG Gdańsk)

Prof. dr hab. Jan Marek MATUSZKIEWICZ (IGiPZ PAN Warszawa)

Dr hab. prof. nadzw. Zbigniew MYCZKOWSKI (PK Kraków)

Dr hab. Urszula MYGA-PIĄTEK (UŚ Katowice)

 

Konsultanci i autorzy dodatkowi

Prof. dr hab. Andrzej RICHLING (UW Warszawa)

Dr hab. prof. nadzw. Joanna PLIT (IGiPZ PAN Warszawa)

Prof. dr hab. Krystyna PAWŁOWSKA (PK Kraków)

Prof. dr hab. Marek DEGÓRSKI (IGiPZ PAN Warszawa)

mgr Paweł MILEWSKI (IGiPZ PAN Warszawa) - opracowanie GIS

 

Opracowanie miało na celu sporządzenie metodyki identyfikacji i oceny krajobrazów, która

będzie sporządzana na poziomie województwa na potrzeby audytu krajobrazowego.

Opracowanie obejmuje między innymi następujące części:

 

 I. Propozycja podstawowej klasyfikacji krajobrazów w oparciu o dotychczasowe opracowania w zakresie regionalizacji fizycznogeograficznej oraz typologii krajobrazów, z uwzględnieniem zróżnicowania geologicznego, morfometrycznego, genezy rzeźby i roślinności potencjalnej oraz zróżnicowania historyczno-kulturowego, w tym:

- opracowanie założeń teoretycznych i metodologicznych wyróżniania krajobrazów na poziomie krajowym;

- charakterystyka wyróżnionych krajobrazów w klasyfikacji podstawowej;

- kodyfikacja krajobrazów.

W ramach tego zadania opracowano zupełnie nową regionalizację historyczno-osadniczą Polski (J. Plit) oraz zaproponowano również nową typologię krajobrazów, bazującą na zróżnicowaniu tła krajobrazowego. Nowa typologia obejmuje 40 kategorii.

 

II. Określenie szczegółowego zakresu audytu krajobrazowego, jaki miałby być prowadzony przez samorządy województw, zgodnie z prezydenckim projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, w tym:

1.Opracowano szczegółową instrukcję postępowania, prowadzącą wykonawcę audytu od rozpoczęcia prac do pełnego zakończenia. Instrukcja zawiera:

- wykaz zalecanych źródeł danych i sposobów uzupełnienia wiedzy, (z uwzględnieniem zaleceń dyrektywy INSPIRE),

- metodykę wyróżniania jednostek krajobrazowych w obrębie województwa wraz z zasadami uzgadniania granic, ramową typologią i zasadami jej uszczegóławiania,

- tabelę cech charakterystycznych krajobrazu i zasady jej wypełniania wraz ze wzorem „Karty

- tabele skal ocenowych (dla cech i dla krajobrazów),

- "Kartę oceny krajobrazu" wraz z opisem jej wypełnienia,

- zasady postępowania mającego na celu wyróżnianie krajobrazów priorytetowych,

- sposób i zakres formułowania zaleceń co do działań dotyczących zarządzania krajobrazem w zakresie jego ochrony, kształtowania i zrównoważonego użytkowania w kierunku uzyskania stanu zgodnego ze Standardem Jakości Krajobrazu,

- sposób zapisu i prezentacji danych przestrzennych i atrybutowych (w systemie GIS i w zgodzie z INSPIRE).

2. Opracowano zakres i tematykę konsultacji społecznych dotyczących w szczególności:

- identyfikacji cech krajobrazu mających znaczenie bezpośrednie i pośrednie dla rozwoju zrównoważonego i dobrostanu społeczeństwa (landscape services),

- granic krajobrazów priorytetowych,

- zaleceń co do działań dotyczących zarządzania krajobrazem w zakresie jego

ochrony, kształtowania i zrównoważonego użytkowania.

Go back