IGSO PAS > Science > Projekt

Ocena wpływu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na rozwój Województwa Mazowieckiego

Date: -

Supervisor: Jerzy Bański

Contractors: Janusz Księżak, Marcin Mazur, Mariola Ferenc, Michał Konopski

Orderer institution: Województwo Mazowieckie
No.: SR-PO KL-III.ZP.U.273.27.2012.AS

(project inny)

Celem badania jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu przedsięwzięcia podejmowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 w latach 2007-2012 (I półrocze 2012 r.) przyczyniły się do zwiększenia spójności i konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, polepszenia warunków życia jego mieszkańców oraz ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu.

Cele szczegółowe badania obejmują następujące obszary badawcze:

1. Określenie, w jakim stopniu realizacja RPO WM wpłynęła na osiągnięcie celów SRWM;

2. Ocena systemu zarządzania i wdrażania RPO WM 2007 – 2013;

3. Ocena stopnia wdrożenia RPO WM 2007–2013;

4. Identyfikacja czynników zewnętrznych wpływających na stopień absorpcji środków;

5. Ocena wpływu RPO WM 2007–2013 na sytuację społeczno – gospodarczą województwa;

6. Identyfikacja obszarów deficytowych wsparcia.

Go back