IGSO PAS > Science > Projekt

Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2014 roku

Date: -

Supervisor: Przemysław Śleszyński

Contractors: Denis Cerić, Tomasz Komornicki, Przemysław Śleszyński, Beata Zielińska-Kwiecień

Orderer institution: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Założenia i cele opracowania

Od 2006 roku Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie resortuodpowiedzialnego za gospodarkę przestrzenną realizuje opracowania pt. „Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach”, a następnie „Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach”. Opracowania te bazują na danych z badania prowadzonego przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w ramach Programu badań statystycznych statystyki publicznej GUS. Daje to możliwości corocznych porównań, związanych z tempem prac planistycznych, jak też umożliwia  formułowanie przesłanek do monitoringu zagospodarowania przestrzennego w gminach w wybranych aspektach.

Badania wykazują wysoką przydatność pozyskiwanych danych dla potrzeb monitoringu planowania przestrzennego w gminach, gdyż jest to obecnie jedyne w miarę wiarygodne źródło dotyczące tych zagadnień. Warto też zwrócić uwagę, że kolejne doroczne opracowania spotykają się z dużym zainteresowaniem ze środowisk planistycznych i są często cytowane.

Ponieważ  analiza badania będzie przeprowadzona już po raz 10-ty z kolei, proponowane jest bardziej szczegółowe zapoznanie się ze stanem i uwarunkowaniami prac planistycznych w niektórych bardziej interesujących typach gmin. Proponowane jest przygotowanie rozdziałów dotyczących sytuacji w: 1. miastach, 2. strefach podmiejskich miast, 3. korytarzach transportowych, 4. gminach turystycznych, 5. gminach o dużym udziale obszarów chronionych przyrodniczo.

W sumie główne cele opracowania sformułować można w następujący sposób:

1)      otrzymanie uporządkowanej informacji na temat stanu zaawansowania prac planistycznych w gminach według najnowszych dostępnych danych (koniec 2014 roku);

2)      porównanie zmian, jakie zaszły w ostatnich latach w gminach w zakresie stanu prac planistycznych (ze względu na zmianę pytań ankiety w latach 2005-2014, w zakresie porównywalnych danych);

3)      aktualizacja załącznika statystycznego i kartograficznego, obrazujących stan zawansowania prac planistycznych w gminach;

4)      analiza uwarunkowań i zaawansowania prac planistycznych na obszarach o różnej specyfice funkcjonalnej według nowego (od 2014 r.) podziału na typy, klasy lub kategorie gmin w latach 2004-2014;

5)      pogłębiona analiza uwarunkowań i zaawansowania prac planistycznych w wybranych typach funkcjonalnych gmin (miasta, strefy podmiejskie, korytarze transportowe, gminy turystyczne, gminy z silną funkcja ochrony przyrody);

6)      analiza prognozowanych i zrealizowanych dochodów i kosztów samorządów gminnych związanych z uchwaleniem obowiązujących planów miejscowych do roku 2014 w Polsce i różnych typach gmin wraz z analizą statystyczną i kartograficzną;

7)      szacunek chłonności mieszkaniowej i demograficznej oraz ich skutków dla planowania przestrzennego na podstawie obowiązujących studiów uikzp oraz planów miejscowych według danych za 2009-2014;

8)      analiza występowania w gminach zbiorów danych przestrzennych i odpowiadających im usług danych przestrzennych w zakresie zagospodarowania przestrzennego w jego przyszłym wymiarze funkcjonalnym (PLU) w kontekście postępów prac we wdrażaniu Dyrektywy INSPIRE.

Go back