IGSO PAS > Science > Projekt

ZIDENTYFIKOWANIE OBSZARÓW STRATEGICZNEJ INTERWENCJI PAŃSTWA, W TYM OBSZARÓW PROBLEMOWYCH

Date: -

Supervisor: Przemysław Śleszyński

Contractors: Jerzy Bański, Marek Degórski, Tomasz Komornicki, Damian Mazurek

Orderer institution: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Cele opracowania są praktyczne, poznawcze i metodyczne. Główny cel badania jest praktyczny i jest nim delimitacja Obszarów Strategicznej Interwencji/Obszarów Problemowych w Polsce oraz dostarczenie narzędzi do tej delimitacji.

Celem poznawczym jest sformułowanie modelu teoretycznego OSI/OP, który zostanie wykorzystany w dalszych pracach badawczych. W szczególności może on służyć w wyjaśnianiu funkcjonowania systemów terytorialno-społecznych.

Celem metodycznym jest opracowanie metody delimitacji OSI/OP i doskonalenie metodyki wskaźnikowej, służącej do delimitacji obszarów o różnej specyfice strukturalnej, morfologicznej i funkcjonalnej.

Wstępny zarys treści

1. Wstęp

2. Podstawy koncepcyjno-teoretyczne OSI i OP

3. Formalno-prawne i praktyczne rozwiązania identyfikacji i wyznaczania OSI/OP za granicą

4. Formalno-prawne i praktyczne rozwiązania identyfikacji i wyznaczania OSI/OP w Polsce

5. Lokalizacja obszarów problemowych w Polsce na podstawie literatury przedmiotu i dokumentów strategicznych

6. Kompleksowa propozycja systemu identyfikacji i delimitacji OSI/OP w Polsce

7. Kryteria i wskaźniki szczegółowe OSI/OPI

8. Wyznaczenie i delimitacja OSI/OP w Polsce

9. Wskazanie koniecznych zmian legislacyjnych

10. Opracowanie systemu monitorowania zarządzania rozwojem w kontekście OSI

11. Wnioski i rekomendacje

Publications

Chapters

  • Komornicki Tomasz, Bański Jerzy, Degórski Marek, Śleszyński Przemysław: Obszary Wzrostu jako przedmiot strategicznej interwencji państwa. [w]: Jakość życia i spójność przestrzenna. Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym. Red. Włodzimierz Okrasa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017 - s. 157-176.

Books

Go back