IGSO PAS > Science > Projekt

Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2015 roku

Date: -

Supervisor: Przemysław Śleszyński

Contractors: Aleksandra Deręgowska, Damian Mazurek, Marcin Stępniak, Paweł Sudra, Przemysław Śleszyński, Beata Zielińska-Kwiecień

Orderer institution: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
No.: DPP-U-132/16

(project inny)

Od 2006 roku Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie resortuodpowiedzialnego za gospodarkę przestrzenną realizuje opracowania pt. „Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach”, a następnie „Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach”. Opracowania te bazują na danych z badania prowadzonego przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w ramach Programu badań statystycznych statystyki publicznej GUS. Daje to możliwości corocznych porównań, związanych z tempem prac planistycznych, jak też umożliwia formułowanie przesłanek do monitoringu zagospodarowania przestrzennego w gminach w wybranych aspektach.

Badania wykazują bardzo wysoką przydatność pozyskiwanych danych dla potrzeb monitoringu planowania przestrzennego w gminach, gdyż jest to obecnie jedyne wiarygodne źródło dotyczące tych zagadnień w skali gmin w całym kraju. Warto też zwrócić uwagę, że kolejne doroczne opracowania spotykają się z dużym zainteresowaniem ze środowisk planistycznych i są często cytowane.

Od 2014 r. ankieta PZP-1 zawiera szczegółowe rozpoznanie w zakresie rozwijania przez gminy krajowej infrastruktury informacji przestrzennej na poziomie tematu ‘zagospodarowanie przestrzenne’ w zakresie  jego przyszłego wymiaru funkcjonalnego (planowane zagospodarowanie). Wykonane po raz drugi (nie licząc pilotażu) badanie pozwala m.in. na pozyskanie informacji istotnych z punktu widzenia implementacji Dyrektywy INSPIRE, w szczególności dotyczących występowania różnych form elektronicznych dokumentów planistycznych, a w tym zbiorów danych przestrzennych i odpowiadającym im usług (w formacie GIS lub CAD z nadanymi georeferencjami). Przy tym identyfikacja zbiorów danych przestrzennych tworzących krajową infrastrukturę informacji przestrzennej, ich udostępnienie oraz harmonizacja, stanowi kluczowy etap wdrażania dyrektywy INSPIRE w tym temacie. Działania te mają usprawniać zarządzanie przestrzenią w Polsce, przyczyniając się równocześnie do wzmocnienia mechanizmów monitorowania ładu przestrzennego w kraju. Analiza wyników badania pozwoli na pozyskanie aktualnej informacji odnoszącej się do posiadanych przez gminy dokumentów planistycznych z wyróżnieniem informacji istotnych z punktu widzenia zapisów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. W stosunku do ubiegłego roku, dane te powinny być również bardziej wiarygodne.

Proponuje się następujące główne części opracowania:

I. Analiza krajowa studiów uikzp, obowiązujących i projektowanych planów miejscowych, decyzji lokalizacyjnych (kontynuacja z poprzednich lat, struktura zawartości podobna, m.in. analiza struktury przeznaczenia terenów w planach pod różne funkcje – mieszkaniowe, usługowe, zieleni, itp.).

II. Analiza skutków finansowych planów miejscowych (kontynuacja z lat poprzednich, struktura zawartości podobna).

III. Szczegółowa analiza zasięgów (granic) planów miejscowych, decyzji lokalizacyjnych oraz chłonności demograficznej na wybranym zbiorze gmin (zadanie nowe).

IV. Wydatki na infrastrukturę a planowanie miejscowe (zadanie nowe).

V. Szacunek potrzeb finansowych (w tym w kontekście ewentualnych odszkodowań) związanych z planowaniem przestrzennym w gminach (zadanie nowe).

VI. Analiza stanu cyfryzacji aktów planowania przestrzennego w odniesieniu do wymagań przepisów wykonawczych Dyrektywy INSPIRE z uwzględnieniem proponowanych zmian prawa w projekcie Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego w obszarze informatyzacji planowania przestrzennego oraz monitorowania zagospodarowania przestrzennego (zadanie poszerzone).

VII. Załącznik kartograficzny (aktualizacja).

VIII. Załącznik statystyczny (aktualizacja).

Go back