IGSO PAS > Science > Projekt

Ocena potencjału naturalnych form retencji wodnej na rzekach Kujaw Wschodnich – deficytowego w zasoby wodne regionu województwa kujawsko-pomorskiego

Date: -

Supervisor: Piotr Lamparski

Contractors: Hanna Bargiel, Arkadiusz Bartczak, Mirosław Błaszkiewicz, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Halina Kaczmarek, Jarosław Kordowski, Mateusz Kramkowski, Piotr Lamparski, Michał Słowiński, Sebastian Tyszkowski

Orderer institution: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
No.: DT17043/GW-in

Projekt współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Podstawowym celem zadania jest podniesienie świadomości pracowników administracji samorządowej, lasów państwowych, naukowców, pracowników zarządów melioracji i urządzeń wodnych oraz innych organów mających wpływ na podejmowanie decyzji o kierunku i formie poprawy zasobów wodnych na obszarze ich deficytu. Zakłada się, że osiągnięcie powyższego celu będzie możliwe dzięki przeprowadzeniu badań analitycznych i terenowych, które w następnej kolejności zostaną upowszechnione na konferencji naukowej w ośrodku dydaktycznym Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Celem badań terenowych będzie oszacowanie wielkości współczesnych form małej retencji w podziale na różne ich typy, oraz oszacowanie dyspozycyjnych zasobów wodnych, które byłyby możliwe do odtworzenia w oparciu o dawne zbiorniki młyńskie na obszarze Kujaw Wschodnich oraz nowe formy retencji powierzchniowej – w stawach bobrowych – w związku z reintrodukcją bobrów na badany obszar. Realizacja założonych celów badań obejmować będzie inwentaryzację obiektów technicznych małej retencji (sztuczne zbiorniki wodne, piętrzenia jezior, urządzenia piętrzące na ciekach, systemy melioracyjne). Oprócz zestawień tabelarycznych i opisów wyniki inwentaryzacji zostaną przedstawione kartograficznie. Oszacowana zostanie wielkość retencji wody w poszczególnych grupach obiektów. Określona zostanie również wielkość potencjalnych możliwości retencji wody w najważniejszych naturalnych składnikach krajobrazu zlewni tj. retencja obszarów leśnych i rolniczych, (jako woda zielona), a przede wszystkim retencja mokradeł i torfowisk. Przeprowadzona zostanie analiza zwiększenia retencji w formach dolinnych i zagłębieniach terenu (odtworzenie nieistniejących już obszarów jeziorno-mokradłowych).

Go back