IGSO PAS > Science > Projekt

Wpływ korytarza transportowego Via Carpatia na rozwój społeczno-gospodarczy Polski ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej (w kontekście ewentualnego wsparcia Via Carpatii ze środków UE)

Date: -

Supervisor: Piotr Rosik

Contractors: Patryk Duma, Sławomir Goliszek, Tomasz Komornicki, Piotr Rosik, Barbara Szejgiec-Kolenda

Orderer institution: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
No.: DSW-U-POPT-138/17

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podjęło inicjatywę na rzecz włączenia nowego korytarza pod nazwą Via Carpatia do sieci bazowej TEN-T na całym przebiegu przy kolejnej aktualizacji sieci TEN-T. Zgodnie z art. 54 Rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej Komisja Europejska powinna do dnia 31 grudnia 2023 r. dokonać przeglądu wdrożenia i ewentualnej aktualizacji sieci bazowej.

Planowana główna trasa szlaku Via Carpatia jako międzynarodowego korytarza transportowego przebiega odKłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin i Rzeszów w Polsce, słowackie Preszów i Koszyce do Miszkolca i Debreczyna na Węgrzech i dalej do Rumunii, gdzie główny szlak Via Carpatia prowadzi z Oradei, przez Arad i Timisoarę w kierunku Bułgarii (Sofia) i portów greckich (Saloniki, Aleksandropolis), a następnie dalej do Turcji, do Stambułu. Odnogi Via Carpatii prowadzą z polskich portów bałtyckich do południowo-wschodniej Polski, łącząc następnie odnogami prowadzącymi do Ukrainy Lublin z Kowlem oraz Lublin i Rzeszów ze Lwowem. Na terenie Ukrainy odnogi prowadzą z zachodniej części kraju w stronę Kijowa i dalej do portu w Odessie. W Tarnopolu trasa odgałęzia się również w stronę rumuńskiego Gałaczu oraz Bukaresztu. Ponadto w Rumunii trasa odgałęzia się w Oradei i Lugoj w kierunku portu w Konstancy. W Bułgarii odnoga trasy prowadzi z Sofii do granicy z Turcją, a następnie do Stambułu.

Punktem wyjścia do wykonania niniejszego opracowania były następujące czynniki:

-        podjęcie przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa inicjatywy włączenia korytarza Via Carpatia do sieci bazowej TEN-T na całym przebiegu przy kolejnej aktualizacji sieci TEN-T,

-        konieczność oceny elementów obecnej infrastruktury drogowej w przebiegu planowanego korytarza Via Carpatia pod kątem spełnienia wymogów technicznych dla elementów infrastruktury drogowej sieci TEN-T, określonych w Rozporządzeniu 1315/2013,

-        przygotowanie materiałów analitycznych do wykorzystania przy planowaniu rozwoju sieci drogowej na terenie Polski Wschodniej,

- przygotowanie materiałów analitycznych w celu opracowania dokumentacji dla projektów drogowych realizowanych przez GDDKiA na odcinkach proponowanych do włączenia do korytarza Via Carpatia

Go back