IGSO PAS > Science > Projekt

Zintegrowany Monitoring Środowiska

Date: -

Supervisor: Andrzej Kostrzewski

Contractors: Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała, Edyta Ptaszek

Orderer institution: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
No.: 2/K/2018/CZMŚP

Projekt badawczo-pomiarowy realizowany jest na jedenastu stacjach bazowych, położonych w różnych geoekosystemach Polski od 1994 r. Jego celem jest rozpoznanie aktualnego stany środowiska, wzajemnych związków pomiędzy biotycznymi i abiotycznymi elementami środowiska i określenie scenariuszy dalszych przeobrażeń środowiska przyrodniczego. Stacja Badawcza IGiPZ PAN w Szymbarku jest Stacją Bazową ZMŚP. Realizuje podprogramy: A1 - meteorologia, B1 - chemizm powietrza, C1 - chemizm opadów atmosferycznych i pokrywy śnieżnej, C2 - chemizm opadu podokapowego w lesie, C3 - chemizm spływu po pniach drzew, M1 - metale ciężkie i siarka w porostach, H1 - wody powierzchniowe - cieki, F2 - wody gruntowe, G2 - opad organiczny, K1- inwentaryzacja drzewostanów, J2 - struktura i dynamika szaty roślinnej na powierzchniach stałych, J3 - gatunki inwazyjne obcego pochodzenia - rośliny, D1 - epifity nadrzewne: porosty

Programami specjalistycznymi realizowanymi przez Stację Bazową, uwzględniającymi specyfikę jej położenia oraz dotychczasowe doświadczenia badawcze, są: erozja wodna gleb i rozbryzg

Publications

Books, reports

  • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bochenek Witold, Ptaszek Edyta: Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej Szymbark w 2019 roku. Szymbark: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2020 - 205 s.
  • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bochenek Witold, Kiszka Krzysztof, Ptaszek Edyta: Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Beskid Niski w 2018 roku. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2019 - 178 s.

Abstracts, reviews, notes

  • Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata: Wpływ zmian użytkowania ziemi na odpływ wody i ładunek N-NO3 w zlewni Bystrzanki z wykorzystaniem modelowania SWAT. [w]: XXIX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego "Aktualny stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów, jako cecha wskaźnikowa zmian klimatu". Konferencja naukowa on-line, 28-29 września 2020 r.. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, 2020 - s. 6.
  • Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata: Denudacja chemiczna i mechaniczna w pogórsko-beskidzkiej zlewni Bystrzanki w okresie 25 lat badań. [w]: XXVIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Funkcjonowanie geoekosystemów pod presją zanieczyszczeń atmosfery i zmian klimatu. Jeziorowskie, Puszcza Borecka, 16-19.09.2019. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2019 - s. 23.
  • Bryndal Tomasz, Kroczak Rafał, Kijowska-Strugała Małgorzata, Bochenek Witold: Hydrologiczne i geomorfologiczne skutki zmian w sieci drenażu powierzchniowego w zlewni Bystrzanki. [w]: XXVIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Funkcjonowanie geoekosystemów pod presją zanieczyszczeń atmosfery i zmian klimatu. Jeziorowskie, Puszcza Borecka, 16-19.09.2019. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2019 - s. 21.

Chapters

  • Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata: Zmiany warunków klimatycznych w okresie wegetacyjnym i w okresie intensywnej wegetacji na Stacji Bazowej ZMŚP Beskid Niski w latach 1995-2019. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Aktualny stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów jako cecha wskaźnikowa zmian klimatu. Red. Adam Olszewski, Anna Andrzejewska. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2020 - s. 161-172 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 33)

Go back