IGSO PAS > Science > Projekt

Analiza Potencjałów i kierunków wykorzystania lotnisk i lądowisk zlokalizowanych na obszarze województwa podkarpackiego

Date: -

Supervisor: Tomasz Komornicki

Contractors: Tomasz Komornicki, Piotr Rosik, Barbara Szejgiec-Kolenda, Sławomir Goliszek, Patryk Duma

Orderer institution: Urząd marszałkowski Województwa Podkarpackiego
No.: PR-V.0102.2.4.2018

(project inny)

Projekt związany jest z rosnącą dynamiką mobilności lotniczej oraz coraz większą uwagą, jaką poświęca się infrastrukturze transportu lotniczego. Jest ona jednym z istotnych zagadnień podejmowanych w ostatnim czasie w kontekście określenia perspektyw rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz poprawy poziomu atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków regionalnych i subregionalnych regionu. Analiza roli i możliwości wykorzystania lotnisk i lądowisk zlokalizowanych na obszarze województwa podkarpackiego, w tym w szczególności w kontekście zwiększenia dostępności transportowej oraz rozwoju infrastruktury na rzecz wzrostu gospodarczego jest bardzo ważną kwestią dla rozwoju społeczno-gospodarczego zarówno terenów peryferyjnych, jak i całego województwa.

Celem głównym badania było określenie wpływu lotnisk i lądowisk, zlokalizowanych na obszarze województwa podkarpackiego oraz związanej z ich funkcjonowaniem działalności gospodarczej, na rozwój społeczno-gospodarczy w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na rynek pracy i poprawę poziomu atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków regionalnych i subregionalnych województwa podkarpackiego.

Analiza danych objęła w odniesieniu do poszczególnych obszarów badawczych okres dynamicznego rozwoju transportu lotniczego przypadający na drugą dekadę XXI wieku, tj. od 2010 r. do momentu wykonywania badania (w zależności od dostępności aktualnych danych, w większości przypadków do 2017 r.). Badania terenowe, w tym trzydzieści wywiadów oraz panel ekspertów zostały przeprowadzone w grudniu 2018 r.

Zakres przestrzenny analizy objął całej województwo podkarpackie. Podstawową jednostką przestrzenną była gmina. Dużo analiz zostało wykonanych jednak dla terytorium całej Polski, szczególnie w kontekście powiązań funkcjonalnych województwa podkarpackiego z resztą Polski, a także w odniesieniu do relacji z planowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym. Pod uwagę wzięto także zagraniczne porty lotnicze w Koszycach (Słowacja) i Lwowie (Ukraina), jako położone w sąsiedztwie województwa podkarpackiego i mogące mieć wpływ na funkcjonowanie jego systemu transportowego. Z kolei analiza otoczenia lotnisk została przedstawiona na możliwie najwyższym poziomie dezagregacji i uwzględniała wszystkie budynki znajdujące się w otoczeniu analizowanych lotnisk.

Dla pełniejszej oceny stanu rozwoju lotnictwa cywilnego w województwie podkarpackim wykonano ponadto analizę porównawczą z dwoma podobnymi regionami europejskimi, tj. regionem Styria w Austrii oraz Aragonią w Hiszpanii.

W zakresie rozwoju infrastruktury lotnisk i lądowisk stwierdzono, że województwo podkarpackie powinno docelowo dysponować:

  1. Lotniskiem międzynarodowego o wysokich parametrach technicznych (Jasionka);

  2. Siecią 3-4 lotnisk typu general aviation obsługujących transport biznesowy, ewentualnie loty czarterowe, pełniących funkcje szkoleniowe, sportowo-rekreacyjne i sanitarne. Lotniska takie funkcjonują w Mielcu i Krośnie. W części północnej obiektem takim powinna być Stalowa Wola, a w wschodniej potencjalnie rozbudowane lądowisko Laszki;

  3. Rozwiniętą bazą szkoleniową na obu lotniskach w Rzeszowie i Mielcu, a potencjalnie także w Krośnie;

  4. Możliwie równomiernie rozmieszczoną siecią lotnisk/lądowisk sportowo-rekreacyjnych (w tym pełniącym szczególne funkcje obiektem w Arłamowie);

  5. Systemem infrastruktury dla lotnictwa sanitarnego, złożonej z jednej lub dwóch baz (Sanok i ewentualnie druga baza w północnej części regionu, aby przeciwdziałać istnieniu strefy długiego dolotu śmigłowca na pograniczu regionu z województwami lubelskim i świętokrzyskim; np. w Stalowej Woli) oraz istniejącej już sieci lądowisk przyszpitalnych.

Go back