IGSO PAS > Science > Projekt

Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2017 roku

Date: -

Supervisor: Przemysław Śleszyński

Contractors: Aleksandra Deręgowska, Paweł Sudra, Przemysław Śleszyński, Beata Zielińska-Kwiecień

Orderer institution: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
No.: .

(project inny)

"Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach" jest to podstawowe w Polsce źródło informacyjne na temat głównych dokumentów planowania przestrzennego w skali lokalnej: studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w tym tzw. wuzetek). W opracowaniu znajdują się ponadto informacje nt. prognoz skutków finansowych planów miejscowych oraz stanu cyfryzacji prac planistycznych. To już 13 raport Instytutu na ten temat, przygotowany w międzyzakładowym zespole pod kierunkiem Przemysława Śleszyńskiego.

Go back