IGSO PAS > Science > Projekt

Weryfikacja i testowanie wskaźników zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach

Date: -

Supervisor: Przemysław Śleszyński

Contractors: Maria Bednarek-Szczepańska, Przemysław Śleszyński, Marek Więckowski

Orderer institution: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodraki Morskiej

Zakres prac jest następujący:

1) Testowanie wybranych 5 wskaźników w gminach (spośród proponowanego zestawienia 34 wskaźników, wskazanego w opracowaniu z kwietnia br.), polegające na:

a) szczegółowym sprawdzeniu możliwości pozyskania danych w skali kraju i ich zasilania w przyszłości;

b) analizie kartograficznej dla wskaźników, dla których zostaną uzyskane dane (wykonanie szczegółowych map według gmin i ewentualnie sołectw);

c) analiza statystyczna dla wskaźników, dla których uzyskano dane (miary statystyczne zmienności, zróżnicowania, wariancji, itd. według różnych przekrojów, np. wojewódzkich, powiatowych);

d) interpretacja rozkładu przestrzennego wskaźników w dostępnych przekrojach geograficznych, w tym ocena ich przydatności w praktyce urbanistyczno-planistycznej.

2) Kwerenda statystyczno-źródłowa związana z możliwościami pozyskania danych na temat zagospodarowania i ruchu turystycznego w kontekście zagospodarowania i ładu przestrzennego.

3) Wprowadzenie uzupełnień i ulepszeń wynikających z recenzji do wykonanego opracowania pt. „Propozycje wskaźników do oceny i monitorowania zagospodarowania przestrzennego w gminach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia ładu przestrzennego”, w celu przygotowania zaktualizowanego opracowania do prezentacji i ewentualnej publikacji.

Na podstawie punktów 1-3 przygotowanie uwag, wniosków, wytycznych itd. do przeprowadzenia pełnego testowania wszystkich 34 wskaźników (lub zmodyfikowanej ich liczby w wyniku przeprowadzonych prac).

Publications

Editorial publications

Abstracts, reviews, notes

  • Śleszyński Przemysław: Wprowadzenie. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2013, 252 - s. 5-12.

Articles

Go back