IGSO PAS > Science > Projekt

Propozycje wskaźników do oceny i monitorowania zagospodarowania przestrzennego w gminach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia ładu przestrzennego.

Date: -

Supervisor: Przemysław Śleszyński

Contractors: Andrzej Affek, Ariel Ciechański, Konrad Czapiewski, Magdalena Górczyńska-Angiulli, Tomasz Komornicki, Piotr Rosik, Marcin Stępniak, Przemysław Śleszyński

Orderer institution: Ministerstwo Infrastruktury
No.: 297/2011

(project zamawiany)

Potrzeba wykonania opracowania podyktowana była dążeniem do usystematyzowania i pogłębienia aktualnej wiedzy na temat możliwości szczegółowej i syntetycznej oceny zagadnień, związanych ze stanem zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej, w tym w aspekcie jego ładu. Końcowym efektem prac zespołu autorskiego jest propozycja zestawu informacji, wskaźników, mierników, itd. dostępnych lub mogących być dostępnymi na poziomie gminnym oraz jego uporządkowanie pod względem struktury, celu, przeznaczenia oraz znaczenia dla monitorowania i oceny zagospodarowania przestrzennego - w ramach możliwych zmian w statystyce publicznej i udostępniania danych przez odpowiednie służby.

Opracowanie składa się z dwóch wzajemnie uzupełniających się części. W pierwszej (rozdziały 2-11) specjaliści z rożnych dziedzin zreferowali możliwości pozyskiwania informacji i konstruowania wskaźników zagospodarowania i ładu przestrzennego w poszczególnych dziedzinach i ujęciach. W części drugiej (rozdział 12) przedstawiono autorską koncepcję wskaźników zagospodarowania i ładu przestrzennego. Została ona pomyślana w ten sposób, aby zasadniczo nie powielać istniejących rozwiązań. Są one wprawdzie często przydatne (zwłaszcza dotyczące monitoringu środowiska przyrodniczego oraz jakości życia w miastach), ale zbyt szczegółowe dla kompleksowej oceny. W ostatnim podrozdziale odniesiono się do potrzeby zbierania danych przestrzennych dotyczących powiązań (układ macierzowy).

Opracowanie ma na celu spowodowanie, że w dostępnym obecnie systemie statystycznym pojawią się albo nowe, albo zestawiane w większej szczegółowości przestrzennej dane, informacje i wskaźniki, przydatne do celów analizy zagospodarowania przestrzennego w skali gmin.

Oryginalny raport jest dostępny na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, natomiast materiał z dwóch projektów „wskaźnikowych” opublikowano w 252 tomie Biuletynu KPZK PAN.

Publications

Editorial publications

Abstracts, reviews, notes

Articles

Go back