IGSO PAS > Science > Projekt

Wykonanie badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych klimatu na terenie przewidzianym pod lecznictwo uzdrowiskowe w gminie Stąporków (sołectwa: Czarna, Czarniecka Góra, Janów) oraz wydanie stosownego świadectwa potwierdzającego te właściwości.

Date: -

Supervisor: Magdalena Kuchcik

Contractors: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Kaja Czarnecka, Magdalena Kuchcik

Orderer institution: Gmina Stąporków
No.: DI-0701-01/2020

(project inny)

W 2021 r. zostaną przeprowadzone badania majace na celu ocenę właściwości leczniczych klimatu Stąporkowa. Wykonana zostanie seria pomiarów topoklimatycznych, pomiarów hałasu, ocena zanieczyszczenia powietrza, PEM, wskazane zostana obszary o różnej przydatności do prowadzenia działalności uzdrowiskowej. Projekt zostanie zakończony opracowaniem operatu klimatycznego Stąporkowa.

Go back