IGSO PAS > Science > Projekt

Realizacja programu badawczo – pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Beskid Niski w latach 2023-2025

Date: -

Supervisor: Andrzej Kostrzewski

Contractors: Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała, Wojciech Liszka, Tomasz Szydłowski, Sabina Wójcik

No.: UMOWA NR 2/K/2023/CZMŚP

(project inny)

Realizacja programu badawczo – pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Beskid Niski w roku 2023, w tym:

a)      meteorologia (A1),

b)      zanieczyszczenie powietrza (B1),

c)      chemizm opadów atmosferycznych (C1),

d)      chemizm opadu podkoronowego (C2),

e)      chemizm spływu po pniach (C3),

f)       gleby (E1),

g)      chemizm roztworów glebowych (F1),

h)      wody podziemne (F2),

i)        opad organiczny (G2),

j)        wody powierzchniowe – rzeki (H1),

k)      gatunki inwazyjne obcego pochodzenia – rośliny , w tym monitoring szczegółowy w 2024 r. (J3),

l)        uszkodzenia drzew i drzewostanów (K1),

m)    modelowanie zmian bilansu wodnego i biogeochemicznego dla zlewni reprezentatywnych (geoekosystemów) ZMŚP

Przekazanie danych pomiarowych do Centralnej Bazy Danych ZMŚP, zgodnie z wytycznymi ZMŚP.

 Większość programów pomiarowych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego realizowane jest na obszarze zlewni Bystrzanki, która ma powierzchnię 13 km2.

Publications

Books, reports

  • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bochenek Witold: Sprawozdanie z realizacji I etapu umowy nr GIOŚ/ZP/139/DMŚ/NFOŚiGW pt. „Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego (ZMŚP) nadzór merytoryczny oraz prowadzenie badań w latach 2023-2025"- Sprawozdanie z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej Beskid Niski w 2023 roku. Szymbark: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2023 - 25 s.

Go back