IGSO PAS > Science > Projekt

Ocena potencjału obszarów wiejskich do rozwoju funkcji rolniczo-leśnej, przyrodniczo-krajobrazowej, turystyczno rekreacyjnej, rezydencjalno-mieszkaniowej i społeczno-kulturowej

Date: -

Supervisor: Marcin Mazur

Contractors: Michał Konopski, Tomasz Ryger, Marek Więckowski

Orderer institution: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

tl_files/igipz/ZGWiRL/Loga/LOGO UE.jpg tl_files/igipz/ZGWiRL/Loga/LOGO KSOW.jpg tl_files/igipz/ZGWiRL/Loga/LOGO PROW.jpg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie 6 - Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju

 

Celem projektu jest rozpowszechnienie wiedzy z zakresu przestrzennego zróżnicowania potencjału gmin Polski do rozwoju podstawowych funkcji obszarów wiejskich:

  • rolniczo-leśnej,
  • przyrodniczo-krajobrazowej, 
  • rezydencjalno-mieszkaniowej,
  • turystyczno-rekreacyjnej,
  • społeczno-kulturowej.

Efekty

  • Wzbogacenie wiedzy osób odpowiedzialnych za planowanie rozwoju lokalnego na różnych szczeblach zarządzania i w różnym jego zakresie funkcjonalnym. 
  • Stworzenie płaszczyzny do merytorycznej dyskusji nad wyborem optymalnej strategii rozwoju poszczególnych obszarów wiejskich, dzięki wykorzystaniu wiedzy w postaci obiektywnej i porównywalnej miary potencjału do rozwoju poszczególnych funkcji na różnych obszarach i w różnym czasie oraz narzędzia do monitorowania zmian tego potencjału. 
  • Optymalizacja lokalizacji inwestycji i różnych branż działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Przewidywany wpływ projektu na rozwój obszarów wiejskich

Zrealizowana operacja wzbogaci wiedzę osób odpowiedzialnych za planowanie rozwoju lokalnego na różnych szczeblach zarządzania i w różnym jego zakresie funkcjonalnym. Umożliwi obiektywną ocenę potencjału poszczególnych gmin i jego struktury, a także jego porównanie w wymiarze przestrzennym, strukturalnym i czasowym. Stworzona zostanie płaszczyzna do merytorycznej dyskusji nad wyborem optymalnej strategii rozwoju poszczególnych obszarów wiejskich, co przyczyni się do optymalizacji tego rozwoju w kontekście unikalnych uwarunkowań lokalnych, w tym lokalizacji konkretnych przedsięwzięć.

Go back