IGSO PAS > Science > Projekt

Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce i Rumunii

Date: -

Supervisor in IGSO PAS: Roman Kulikowski

Contractors: Jerzy Bański, Konrad Czapiewski, Roman Kulikowski

Foreign partner: Instytut Geografii Akademii Rumunii

Problematyka kontinuum miejsko-wiejskiego stanowi bardzo interesujące zagadnienie badawcze. Zainteresowanie tym tematem (początkowo wśród socjologów i antropologów, a później geografów) zwróciło uwagę na niedoskonałość podziału jednostek osadniczych na miejskie i wiejskie. We współczesnej geografii koncepcja kontinuum miejsko-wiejskiego wyraża odejście od dychotomicznego podziału typów społecznych na rzecz uchwycenia różnic w zagospodarowaniu przestrzennym, aktywności ekonomicznej, warunkach życia, strukturze funkcjonalnej.

Ze względu na duże różnice w kierunkach i poziomie rozwoju różnych jednostek leżących na osi kontinuum a uwarunkowanych różną przeszłością historyczną i przebiegiem transformacji w ostatnich dwóch dekadach, należy spodziewać się ciekawych wyników projektu.

Końcowym efektem badań i dyskusji z partnerem rumuńskim będzie wypracowanie wspólnych wniosków zmierzających do rozwiązania praktycznych problemów związanych z gospodarką przestrzenną i planowaniem regionalnym na osi kontinuum obu krajów.

Go back