IGSO PAS > Science > Projekt

Evaluation of actual state and transformations of natural environment, based on the geobotanical, soil and landscape indicators

Date: -

Supervisor: Ewa Roo-Zielinska

Contractors: Marek Degórski, Jerzy Solon

No.: 3 P04G 034 22

(project własny)

Najważniejsze cele projektu to:

(1) określenie związków między cechami strukturalnymi roślinności a fizycznymi i chemicznymi właściwościami gleb, (2) ocena wartości wskaźnikowej roślinności przez porównanie wyników analiz fitoindykacyjnych z bezpośrednimi pomiarami właściwości chemicznych gleb i cech klimatu, (3) określenie typu zmienności właściwości gleb i roślinności oraz wzajemnych powiązań między nimi, (4) hierarchiczne uporządkowanie cech glebowych w zależności od ich wpływu na strukturę roślinności, (5) modelowanie zmienności przestrzennej wybranych charakterystyk roślinności i cech glebowych, (6) wypracowanie metod szybkiej i taniej oceny stanu środowiska.

Głównym efektem projektu jest opracowanie książkowe pt. "Ocena stanu i przekształceń środowiska przyrodniczego na podstawie wskaźników geobotanicznych, krajobrazowych i glebowych. Podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań", wydane w ramach serii Monografie przez IGiPZ PAN.

Go back