IGSO PAS > Science > Projekt

Ethnic differentiation of East and Central Europe at the threshold of the 21st century with a special focus on Poland and population of Polish origin

Date: -

Supervisor: Mariusz Kowalski

Contractors: Piotr Eberhardt

Prace w ramach projektu koncentrowały się na analizie struktury narodowościowej państw Europy Środkowej i Wschodniej przy wykorzystaniu danych statystycznych pochodzących z najnowszych spisów ludności (1999-2004). Przedstawiono przestrzenne zróżnicowanie struktury narodowościowej poszczególnych państw i regionów. Szczególne miejsce poświęcono analizie liczebności i przestrzennego rozmieszczenia ludności polskiej oraz narodowościowemu zróżnicowaniu ludności Polski. Wykonano opracowania nt. dziejów ukraińskiej myśli narodowej, strat demograficznych ZSRR w okresie II wojny światowej oraz klęski głodu na Ukrainie.

Projekt nr 2 PO4E 018 28.

Publications

Articles, chapters, papers and others

  • Eberhardt Piotr: Przemiany narodowościowe w Łatgalii. - Sprawy Narodowościowe, Seria Nowa, 2012, 40 - s. 63-86.

Przegląd Geograficzny

Articles

  • Eberhardt Piotr: Liczebność i rozmieszczenie ludności żydowskiej na współczesnym terytorium państwa białoruskiego w XX wieku. - Kwartalnik Historii Żydów 2017, 1 - s. 79-104.
  • Eberhardt Piotr: Skład narodowościowy ludności Federacji Rosyjskiej na przełomie XX i XXI wieku. - Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 2016, 5 - s. 209-236.
  • Eberhardt Piotr: Liczebność ludności polskiej na Białorusi na przełomie XX i XXI wieku według danych spisowych. - Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny 2013, 39, 2 - s. 123-133.

Chapters

Go back