IGSO PAS > Science > Projekt

Flows of people and goods across the Polish section of the EU east border – spatial analysis

Date: -

Supervisor: Tomasz Komornicki

Contractors: Rafał Wiśniewski

W raporcie koncowym stwierdzono m.in., że ponowne wzmocnienie funkcji granicy ma wpływ przede wszystkim na relacje społeczne, a w znacznie mniejszym stopniu ekonomiczne. Wejscie Polski do strefy Schengen okazało sie dla wielkosci i struktury ruchu granicznego wydarzeniem istotniejszym aniżeli samo członkostwo w Unii Europejskiej. Charakter ruchu i lokalnych relacji ekonomicznych w znacznej mierze pozostaje pochodna nie w pełni rynkowej gospodarki krajów sasiednich. W tym sensie ponowne wzmocnienie funkcji granicy postrzegac można jako element przejsciowy, a jednoczesnie normalizujacy. Wykazano, że po roku 2003/2004 zmalała rola położenia przygranicznego jako stymulatora intensywnosci interakcji z krajem sasiednim. Obszary położone wzdłuż granicy przestały byc głównymi regionami oficjalnej wymiany handlowej ze wschodem. Jednoczesnie pogranicze wschodnie nie stało sie beneficjentem rozwoju turystyki miedzynarodowej.

Projekt nr NN 306 25 11 33.

Go back