IGSO PAS > Science > Projekt

Developmental Trends of the Mazovia Region – Infrastructural development and physical capital as well as polycentrism of the Mazovia region development

Date: -

Supervisor: Tomasz Komornicki

Contractors: Jerzy Bański, Konrad Czapiewski, Bożena Degórska, Aleksandra Deręgowska, Piotr Korcelli, Marcin Mazur, Piotr Rosik, Piotr Siłka, Barbara Solon, Marcin Stępniak, Przemysław Śleszyński, Dariusz Świątek, Rafał Wiśniewski

Orderer institution: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego

Najważniejsze zadania stojące przed wykonawcami projektu pozostają zgodne z celami zapisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w nawiasie podano odpowiadające im moduły – bloki tematyczne):

 • Analiza aktualnego stanu i zróżnicowania poziomu zagospodarowania infrastrukturalnego województwa mazowieckiego oraz ich wpływu na rozwój województwa (moduł 1 i 4);
 • Identyfikacja zasobów produkcyjnego i nieprodukcyjnego majątku trwałego oraz ich wpływu na rozwój województwa mazowieckiego (moduł 2 i 4);
 • Identyfikacja i ocena realizowanych strategii i polityk rozwoju oddziałujących na stan zasobów majątku trwałego (moduł 2 i 4);
 • Analiza policentryczności rozwoju województwa mazowieckiego z uwzględnieniem organizacji przestrzennej układu osadniczego, funkcji jednostek osadniczych, ich zasięgów obsługi oraz powiązań funkcjonalnych (moduł 3);
 • Identyfikacja czynników i barier rozwoju województwa mazowieckiego (moduły 1, 2, 3 i 4).

Wszystkie cele mają charakter diagnostyczno-prognostyczny, przy czym diagnostyka nie ogranicza się w tym wypadku do identyfikacji zachodzących procesów, ale obejmuje również ich wyjaśnianie. Oddzielnym, aczkolwiek komplementarnym celem jest cel aplikacyjny. Polega on na sporządzeniu rekomendacji dla prowadzenia określonych polityk przestrzennych oraz podejmowania działań inwestycyjnych i organizacyjnych intensyfikujących rozwój i niwelujących bariery rozwojowe. Element aplikacyjny stanowi integralną część wszystkich celów cząstkowych oraz bloków tematycznych (modułów) badania.

Moduły badania

1. Zagospodarowanie infrastrukturalne

 • Poziom i trendy rozwoju infrastruktury społecznej, technicznej, informacyjnej oraz biznesowej (rozmieszczenie, jakość i dostępność, funkcjonowanie systemów infrastruktury w układzie regionalnym) w latach 1990 – 2010
 • Wpływ podaży usług infrastrukturalnych na rozwój województwa i scenariusze wzrostu popytu na usługi infrastrukturalne do roku 2030
 • Wpływ luki infrastrukturalnej na aktualny poziom i szanse rozwoju województwa do roku 2030.
 • Poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego jako czynnik rozwoju województwa mazowieckiego w latach 1990 - 2030

2. Kapitał fizyczny

 • Starzenie się, zużycie oraz rekonstrukcja zasobów majątku trwałego produkcyjnego i nieprodukcyjnego w latach 1990 – 2010 a procesy rozwoju województwa mazowieckiego
 • Realizacja strategii i planów rozwoju województwa oraz przebieg procesów inwestycyjnych w latach 2000 – 2010
 • Uwarunkowania i rezultaty działalności sektora budownictwa mieszkaniowego (budownictwo zbiorowe i indywidualne) oraz sytuacja mieszkaniowa ludności województwa mazowieckiego w latach 1990 – 2010
 • Przebieg procesów rewitalizacji obszarów zdegradowanych (ze szczególnym uwzględnieniem miast) w latach 1990 – 2010 i ich wpływ na rozwój województwa mazowieckiego
 • Zmiany w zasobach majątku trwałego produkcyjnego i nieprodukcyjnego do roku 2030 a procesy rozwoju Mazowsza

3. Policentryczność rozwoju

 • Struktura systemu osadniczego woj. mazowieckiego w układzie przestrzennym, funkcjonalnym i morfologicznym jako czynnik rozwoju
 • Wpływ zasięgu oddziaływania ośrodków subregionalnych oraz ich relacji z bezpośrednim otoczeniem, Obszarem Metropolitalnym Warszawy i Warszawą na rozwój województwa mazowieckiego w latach 1990 – 2010
 • Skala i wpływ powiązań funkcjonalnych ośrodków subregionalnych i innych elementów systemu osadniczego na spójność społeczną, ekonomiczną i terytorialną województwa mazowieckiego
 • Uwarunkowania i przebieg rozwoju małych miast województwa mazowieckiego w latach 1990 – 2010
 • Wpływ ewolucji funkcjonalnej i morfologicznej wiejskich jednostek osadniczych na procesy rozwoju województwa mazowieckiego w latach 1990 – 2010
 • Lokalny i regionalny potencjał rozwojowy pogranicznych mikro- i mezoregionów ekonomicznych w województwie mazowieckim
 • Spójność i policentryczność w rozwoju województwa mazowieckiego w latach 1990 – 2010 oraz projekcja do 2030

4. Warszawa i Obszar Metropolitalny Warszawy

 • Przemiany funkcjonalno – przestrzenne strefy podmiejskiej Warszawy i Obszaru Metropolitalnego Warszawy (OMW) w latach 1990 – 2010 – identyfikacja trendów oraz prognoza do roku 2030
 • Skala, przyczyny, skutki i wpływ suburbanizacji oraz procesu „urban sprawl” na procesy rozwoju OMW w latach 1990 – 2010
 • Wpływ powiązań funkcjonalnych w układzie: Warszawa – OMW – województwo mazowieckie na procesy rozwoju OMW i województwa mazowieckiego w latach 1990 – 2010 oraz prognoza do roku 2030
 • Stopień spójności strategii i planów rozwoju Warszawy, gmin OMW i regionu a szanse i zagrożenia dla rozwoju OMW w perspektywie roku 2030)
 • Określenie dotychczasowego poziomu spójności funkcjonalno-przestrzennej województwa mazowieckiego (analiza układu: Warszawa, Obszar Metropolitalny Warszawy, pozostałe obszary województwa) i kierunku zmian do 2030 r.

Publications

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr: Przesłanki i kierunki rozwoju infrastruktury transportowej na Mazowszu. - Mazowsze Studia Regionalne 2012, 11 - s. 11-35.
 • Świątek Dariusz: Wyposażenie miast i gmin Mazowsza w infrastrukturę komunalną. - Mazowsze Studia Regionalne 2012, 11 - s. 37-63.

Go back