IGSO PAS > Science > Projekt

Developmental Trends of the Mazovia Region–Social, political and economic stimulants ant destimulants for development

Date: -

Supervisor: Wojciech Dziemianowicz

Contractors: Maria Bednarek-Szczepańska, Mariusz Kowalski, Marcin Mazur, Przemysław Śleszyński, Dariusz Świątek

Orderer institution: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego

Celem głównym badania jest dostarczenie wiedzy na temat społecznych, politycznych i ekonomicznych czynników rozwoju województwa mazowieckiego w latach 1990 – 2010. Zrealizowanie tego celu jest możliwe dzięki osiągnięciu trzech celów cząstkowych, określonych w SIWZ:

  • Identyfikacja uwarunkowań, poziomu i form aktywności społecznej mieszkańców Mazowsza;
  • Określenie roli samorządu lokalnego w procesach rozwoju na poziomie lokalnym, subregionalnym i regionalnym;
  • Identyfikacja konfliktów związanych z rozwojem Mazowsza ze wskazaniem ich charakteru, przyczyn i skutków.

Aktywność społeczna rozumiana jest jako zachowania polegające na inwestowaniu w sieć związków społecznych, budowaniu powiązań pomiędzy jednostkami. Stanowią one przecież składową kapitału społecznego i mogą być warunkowane szeregiem czynników, np. uwarunkowaniami kulturowymi, uwarunkowaniami społeczno-politycznymi, czy cechami jednostki i zasobami, jakimi ona dysponuje oraz motywami kierującymi jej zachowaniem.

Drugi cel badania jest realizowany przez zbudowanie wskaźników poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych jednostek samorządowych i opracowanie miar zjawisk opisanych w poszczególnych siedmiu punktach zakresu tematycznego badań oraz określenie ich wpływu na zmienne wyjaśniane – wskaźniki rozwoju gospodarczego i społecznego poszczególnych jednostek terytorialnych. W celu oceny wpływu samorządu na rozwój społeczno-gospodarczy konstruowane są dwie miary poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego:

  • wskaźnik rozwoju oparty o dane odzwierciedlające zamożność danej gminy, czyli wskaźnik odpowiadający tradycyjnemu podejściu analitycznemu;
  • wskaźnik rozwoju społecznego oparty o dane społeczne – tego typu dociekania są widoczne w ostatnich latach, gdy poszukuje się nowych, uwzględniających różnorodność zjawisk społeczno-gospodarczych czynników (np. stopień zadowolenia mieszkańców).

Publications

Books, reports

Go back