IGSO PAS > Science > Projekt

Evaluation of impact of transport infrastructure investments carried out within the framework of cohesion policy on the growth in regions’ competitiveness

Date: -

Supervisor: Tomasz Komornicki

Contractors: Jerzy Bański, Maria Bednarek-Szczepańska, Konrad Czapiewski, Marcin Mazur, Piotr Rosik, Barbara Solon, Marcin Stępniak, Przemysław Śleszyński, Dariusz Świątek, Rafał Wiśniewski

Orderer institution: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Głównym i ogólnym celem wykonanej ewaluacji była ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej na wzrost konkurencyjności regionów. Opracowanie uwzględnia cele, wymogi oraz wskazówki metodologiczne zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), natomiast celami cząstkowymi ewaluacji były:

  • ocena efektów rozbudowy infrastruktury transportowej w kontekście skuteczności realizacji celu strategicznego i celów cząstkowych NPR 2004-2006;
  • ocena spójności i komplementarności inwestycji transportowych w kontekście wyzwań budowy zintegrowanego systemu transportowego w postaci spójnej sieci dróg, linii kolejowych i lotnisk;
  • ocena trwałości inwestycji transportowych, w tym trwałości organizacyjnej i finansowej oraz trwałości efektów;
  • ocena efektów pośrednich rozbudowy infrastruktury transportu, w tym oszacowanie efektów popytowych oraz podażowych;
  • ocena efektywności zrealizowanych produktów i rezultatów w obszarze infrastruktury transportowej.

Go back