IGSO PAS > Science > Projekt

Bases for lasting and sustainable management of forests in Forest Promotional Complexes

Date: -

Supervisor: Alicja Breymeyer

Contractors: Marek Degórski, Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon, Jacek Wolski

Orderer institution: Instytut Badawczy Leśnictwa

Zadanie: Martwe drewno i jego funkcje ekologiczne w lasach zagospodarowanych i rezerwatach wybranych Leśnych Kompleksów Promocyjnych.

Badaniami objęto cztery Leśne Kompleksy Promocyjne: Bory Lubuskie, Lasy Puszczy Bukowej i Goleniowskiej, Bory Tucholskie, Puszcza Białowieska. Szczegółowych pomiarów dokonano na siedmiu powierzchniach badawczych:

 • LKP Bory Lubuskie
  Nadleśnictwo Lubsko, leśnictwo Ciemny Las, oddział: 223h
 • LKP Lasy Puszczy Bukowej i Goleniowskiej
  Nadleśnictwo Gryfino, Rezerwat Źródliskowa Buczyna, oddział: 233
 • LKP Bory Tucholskie
  Nadleśnictwo Tuchola, leśnictwo Świt, oddział: 66i
 • LKP Puszcza Białowieska
  Nadleśnictwo Browsk, leśnictwo Lacha Puszcza, oddział: 742b
  Nadleśnictwo Białowieża, leśnictwo Suche, oddział: 493 Ag
  Nadleśnictwo Białowieża, leśnictwo Podcerkiew, oddział: 520 Bh
  Nadleśnictwo Białowieża, leśnictwo Podcerkiew, oddział: 521 Aa

Na wszystkich wymienionych powierzchniach wykonano ocenę warunków edaficznych pod kątem rozwoju zespołów roślinnych zdefiniowanych poprzez analizę syntaksonomiczną oraz określono ich sprawność ekologiczną, a następnie dokonano pomiarów zapasów martwego drewna oraz podjęto próbę znalezienia zależności pomiędzy czynnikami siedliskotwórczymi a wielkością zapasów.

Wyniki projektu zawarto w trzech sprawozdaniach przekazanych do Instytutu Badawczego Leśnictwa. Poniżej zamieszczono częściowo zmodyfikowane rozdziały raportu końcowego z 2002 r. wraz z dwoma dodatkowymi opracowaniami poświęconymi metodyce pomiarów leżącego martwego drewna.

Raporty z projektu

Charakterystyka gleb - Marek Degórski
Charakterystyka geobotaniczna - Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon
Zróżnicowanie florystyczno-glebowe powierzchni badawczych - Marek Degórski, Ewa Roo-Zielińska
Ocena zapasu martwego drewna metodą Browna - Jacek Wolski (2000 r.)
Pomiary zasobów leżącego martwego drewna w lasach czterech wybranych Leśnych Kompleksów Promocyjnych - Jacek Wolski (2001 r.)
Ocena zapasu leżącego martwego drewna - Jacek Wolski (2002 r.)
Tempo dekompozycji ściółki leśnej ze szczególnym uwzględnieniem frakcji zdrewniałej - Alicja Breymeyer
Ekologiczna rola martwego drewna w ekosystemach leśnych - dyskusja wybranych zagadnień w świetle literatury - Jerzy Solon
Propozycje gospodarowania zapasem martwego drewna w Leśnych Kompleksach Promocyjnych - Jerzy Solon, Jacek Wolski

Go back