IGSO PAS > Science > Projekt

Environmental bases for devising the optimal concept of development for the lower Vistula river valley situated at the section between an outlet of the Narwia river and the lower station beneath the Włocławek dam

Date: -

Supervisor: Jan Marek Matuszkiewicz

Contractors: Mirosław Błaszkiewicz, Alicja Breymeyer, Bożena Degórska, Marek Degórski, Piotr Gierszewski, Halina Kaczmarek, Jarosław Kordowski, Anna Kozłowska, Joanna Plit, Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon

Orderer institution: Hydroprojekt Warszawa, Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Warszawie

(project zamawiany)

W projekcie uczestniczyło 40 specjalistów, w tym 12 obecnych i 3 byłych (Z. Babiński, M. Banach, R. Glazik) pracowników IGiPZ PAN.

Cele opracowania

1 - zebranie wiarygodnych, jednolitych i możliwie pełnych materiałów mogących stanowić podstawę oceny aktualnego stanu środowiska przyrodniczego doliny Wisły od ujścia Narwi (km 550) do tzw. dolnego stanowiska poniżej zapory we Włocławku (km 684) ze względu na:

  • ochronę przyrody,
  • warunkowanie inwestycji hydrotechnicznych w dolinie,
  • warunkowanie planowania przestrzennego,
  • potrzeb rekreacji;

2 - dokonanie całościowej charakterystyki przyrodniczego systemu doliny dolnej Wisły, ze szczególnym uwypukleniem tych elementów lub terenów, które zagrożone są degradacją, z zapisem wyników w systemie bazy danych GIS;
3 - przeprowadzenie analizy prawnych uwarunkowań gospodarowania zasobami przyrody w dolinie.

Opracowanie zawierało następujące części

I. Założenia pracy
II. Inwentaryzacje przyrodnicze

II.1.A - Morfologia i budowa geologiczna dna doliny dolnej Wisły – M. Błaszkiewicz, J. Kordowski (Zakład Geomorfologii i Hydrologii Niżu IGiPZ PAN)
II.1.B - Morfodynamika koryta i transport rumowiska – Z. Babiński (Zakład Geomorfologii i Hydrologii Niżu IGiPZ PAN)
II.1.C - Charakterystyka hydrochemiczna - P. Gierszewski (Zakład Geomorfologii i Hydrologii Niżu IGiPZ PAN)
II.1.D - Dynamika brzegów dolnej Wisły – M. Banach, H. Grobelka (Zakład Geomorfologii i Hydrologii Niżu IGiPZ PAN)
II.1.E - Wybrane zjawiska hydrologiczne dolnej Wisły – R. Glazik (Zakład Geomorfologii i Hydrologii Niżu IGiPZ PAN)
II.2. - Charakterystyka zróżnicowania typologiczno-przestrzennego roślinności rzeczywistej oraz rozpoznanie specyficznych siedlisk i ekosystemów (wraz z mapą numeryczną 1:50 000) – J.M. Matuszkiewicz, A. Kozłowska, J. Plit, E. Roo-Zielińska, J. Solon, P. Werner (Zakład Geoekologii IGiPZ PAN)
II.3. - Charakterystyka flory badanego odcinka doliny – T. Załuski (Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu)
II.4. - Charakterystyka ichtiofauny – T. Backiel, W. Wiśniewolski, I. Borzęcka, P. Buras, J. Szlakowski, M. Woźniewski (Zakład Rybactwa Rzecznego w Żabieńcu k/Piaseczna, Instytut Rybactwa Śródlądowego)
II.5. – Charakterystyka fauny w zakresie wybranych grup ssaków - J. Goszczeński (Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie), J. Romanowski (Instytut Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym)
II.6. – Charakterystyka fauny wybranych grup bezkręgowców - E. Chudzicka, I. Filipiuk, E. Skibińska (Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie)
II.7. - Sprawność ekologiczna ekosystemów dolinowych – A. Breymeyer, B. Degórska (Zakład Geoekologii IGiPZ PAN)
II.8. - Charakterystyka awifauny - P. Chylarecki, W. Nowicki, W. Bagiński, T. Brauze, Z. Cenian, W. Półtorak, P. Zieliński (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków)
II.9. - Uwarunkowania wynikające z potrzeb ochrony przyrody (z mapą numeryczną w skali 1:50 000) - A.J. Matuszkiewicz, I. Głowacka, W. Jakubowski (Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie)
II.10. - Ewidencja obiektów przyrodniczych zabytkowych - A.J. Matuszkiewicz, I. Głowacka, W. Jakubowski (Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie)
II.11. - Analiza wpływu urbanizacji i uprzemysłowienia na środowisko – B. Degórska (Zakład Geografii Osadnictwa IGiPZ PAN)

III. Synteza danych przyrodniczych i waloryzacja – J. Matuszkiewicz, Z. Babiński, J. Solon, E. Gacka-Grzesikiewicz, J. Sarul, W. Wiśniewolski

Go back