IGSO PAS > Science > Projekt

Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno – gospodarczy i terytorialny Polski

Date: -

Supervisor: Tomasz Komornicki

Contractors: Konrad Czapiewski, Sławomir Goliszek, Tomasz Komornicki, Edyta Regulska, Piotr Rosik, Jerzy Solon, Marcin Stępniak, Przemysław Śleszyński, Rafał Wiśniewski

Orderer institution: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Official Web Site

Projektem kierowali wspólnie Tomasz Komornicki i Piotr Rosik.

Głównym i ogólnym celem wykonanej ewaluacji była ocena wpływu budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski. Opracowanie uwzględnia cele, wymogi oraz wskazówki metodologiczne zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Celami cząstkowymi ewaluacji były natomiast:

  • ocena wpływu rozbudowy sieci autostrad i dróg ekspresowych na poprawę dostępności transportowej kraju i regionów oraz na jakość i poziom bezpieczeństwa systemu transportowego,
  • ocena efektów społeczno-gospodarczych (popytowych i podażowych) generowanych w miejscu realizacji inwestycji dot. budowy autostrad i dróg ekspresowych,
  • ocena systemu zarządzania wybudowanymi odcinkami autostrad i dróg ekspresowych w kontekście potrzeb użytkowników i gwarancji efektywnego wykorzystania powstałej infrastruktury.

Cele oraz przyporządkowane im zadania szczegółowe odnoszą się do podstawowych kryteriów ewaluacyjnych wyznaczających ramy metodyczne badania, takich jak skuteczność, użyteczność, efektywność i trwałość. Cele cząstkowe były też podstawąopracowania poszczególnych części niniejszego Raportu.

Badaniem objęto cały obszar Polski. Zakres czasowy był ograniczony okresem realizacji inwestycji drogowych wspieranych w ramach okresów programowania 2004-2006 i 2007-2013. Podjęto decyzję o uwzględnieniu w badaniu ewaluacyjnym wszystkich projektów dotyczących sieci autostrad i dróg ekspresowych, których budowę rozpoczęto przed 2013 r. Wśród inwestycji realizowanych w okresie 2004-2006 ocenie poddano także przedsięwzięcia rozpoczęte wcześniej z wykorzystaniem przedakcesyjnego funduszu ISPA (i kontynuowane w ramach Funduszu Spójności). Dla inwestycji realizowanych wciąż w roku 2013, jako moment rozpoczęcia inwestycji przyjęto cezurę podpisania kontraktu z wykonawcą. W niektórych przypadkach (zwłaszcza w odniesieniu do inwestycji realizowanych w systemie „zaprojektuj i zbuduj”) może to oznaczać, że budowa znajduje się jeszcze na etapie wstępnym. Założono tym samym, że realizacji pozostałych inwestycji w późniejszym terminie w ramach perspektywy 2007-2013 nie będzie możliwa ze względu na relatywnie krótki dla tak dużych i skomplikowanych przedsięwzięć okres ich ukończenia zgodny z zasadą n+2, tj. do końca 2015 r.

Publications

Books

Go back