Projekty i ekspertyzy

 

 

Rok

Zleceniodawca*

Tytuł

Kierownik

Wykonawcy

2013-
2016

NCN
(UMO-2012/05/E/ HS4/01798)

Multimodalna dostępność transportem publicznym na poziomie gminnym w Polsce Witryna projektu

Piotr Rosik

Marcin Stępniak
Wojciech Pomianowski,
Tomasz Komornicki

2013-
2015

NCN

Kompleksowe modelowanie osobowego ruchu drogowego w Polsce wraz z identyfikacją jego lokalnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych

Tomasz Komornicki

Piotr Rosik, Marcin Stępniak, Wojciech Pomianowski

2013

MRR (Ewaluacja)

Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski dokument MRR

Tomasz Komornicki,
Piotr Rosik

Marcin Stępniak,
Przemysław Śleszyński

2012

MRR (Ewaluacja)

Ocena wpływu projektów drogowych realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na zwiększenie dostępności transportowej województw dokument MRR

Piotr Rosik

Marcin Stępniak,
Tomasz Komornicki,
Wojciech Pomianowski

2012

MRR (V edycja Konkursu Dotacji)

Monitoring spójności terytorialnej gmin w skali krajowej i międzynarodowej w latach 1995-2030 (w tym monitoring zmian dostępności w latach 2004-2006 i 2007-2013 oraz według zapisów KPZK 2030) raport

Piotr Rosik

Marcin Stępniak,
Tomasz Komornicki,
Wojciech Pomianowski

2011-
2014

MNiSW
(UMO-2011/01/ D/HS4/01862)

Rozwój infrastruktury transportowej a przesunięcia międzygałęziowe w przestrzeni Polski w latach 2000-2010 strona projektu

Piotr Rosik

Tomasz Komornicki,
Marcin Stępniak

2011-
2014

MNiSW
(N N306 564940)

Wielokryterialna ocena wpływu wybranych korytarzy drogowych na środowisko przyrodnicze i rozwój społeczno-ekonomiczny obszarów przyległych strona projektu

Tomasz Komornicki

Piotr Rosik, Marcin Stępniak

2011

MRR
(IV edycja Konkursu Dotacji)

Narzędzie ewaluacyjno-badawcze dostępności transportowej gmin w podukładach wojewódzkich strona projektu dokument MRR

Piotr Rosik

Wojciech Pomianowski, Marcin Stępniak,
Tomasz Komornicki, Przemysław Śleszyński

2011

MRR

Dostępność transportowa w Polsce wschodniej dokument MRR

Tomasz Komornicki

Piotr Rosik, Marcin Stępniak

2011

MRR

Symulacja Wskaźnika Międzygałęziowej Dostępności Transportowej (WMDT) na terytorium Polski do roku 2020

Tomasz Komornicki

Piotr Rosik, Marcin Stępniak

2011

UMWD

Powiązania transportowe jako czynnik aktywacji przepływu usług, kapitału, ludzi pomiędzy makroregionem Polski Zachodniej a regionami Słowacji dokument UMWD

Tomasz Komornicki

Piotr Rosik, Marek Więckowski, Daniel Michniak

2010-
2012

ESPON

TRACC; Transport Accessibility Regional/Local Scale and Patterns in Europe strona projektu strona ESPON

S&W Spiekermann and Wegener Urban and Regional Research

Tomasz Komornicki,
Marcin Stępniak,
Piotr Rosik

2010-
2011

MBPR

Trendy Rozwojowe Mazowsza – Zagospodarowanie infrastrukturalne i kapitał fizyczny oraz policentryczności rozwoju Mazowsza (moduł: Infrastruktura transportowa) strona projektu

Tomasz Komornicki

Piotr Rosik, Marcin Stępniak

2010

MRR (Ewaluacja)

Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów strona projektu

Tomasz Komornicki

Przemysław Śleszyński,

Piotr Rosik, Marcin Stępniak

2010

MI
(Strategia Rozwoju Transportu)

Uwarunkowania dla tworzenia spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportu i logistyki w Polsce, jako ważnej gałęzi gospodarki narodowej oraz istotnego działu użyteczności publicznej

Tomasz Komornicki

Piotr Rosik, Marcin Stępniak

2010

MI
(Strategia Rozwoju Transportu)

Analiza dostępności transportowej w poszczególnych gałęziach transportu

Tomasz Komornicki

Piotr Rosik, Marcin Stępniak

2009-
2012

MNiSW
(N N306 058937)

Międzynarodowa transportowa dostępność lądowa powiatów w Polsce strona projektu

Piotr Rosik

Marcin Stępniak,

Wojciech Pomianowski

2009-
2012

PL-SK 2007-2013

Infrastrukturalne i organizacyjne możliwości poprawy dostępności przestrzennej jako czynnik rozwoju polsko-słowackich regionów turystycznych (INFRAREGTUR) strona projektu strona INFRAREGTUR

Marek Więckowski

Tomasz Komornicki, Piotr Rosik, Marcin Stępniak

2009-
2010

MNiSW (…)

Powiązania funkcjonalne pomiędzy polskimi metropoliami strona projektu

Tomasz Komornicki

Przemysław Śleszyński, Piotr Silka, Piotr Korcelli, Dariusz Światek

2008

 

2009-
2010

MRR

Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowego dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie strona MRR

aktualizacja

Tomasz Komornicki

Wojciech Pomianowski, Piotr Rosik, Przemysław Śleszyński, Marcin Stępniak

2008

ECORYS POLSKA

Kartograficzno-statystyczna analiza transportu autobusowego w województwie mazowieckim

Przemysław Śleszyński

Marcin Stępniak,

Magdalena Górczyńska

Marcin Mazur

Wojciech Pomianowski

2008

MRR

Wariantowa analiza dostępności w transporcie lądowym - rekomendacje dla KPZK raport

Tomasz Komornicki

Marcin Stępniak

Przemysław Śleszyński, Piotr Siłka

2007-2009

MNiSW
(NN 306 25 11 33)

Przepływy osób i towarów przez polski odcinek wschodniej granicy Unii Europejskiej – analiza przestrzenna strona projektu

Tomasz Komornicki

Rafał Wiśniewski

MBPR

Strategia rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego na Mazowszu – etap I repozytorium cyfrowe

Tomasz Komornicki

Przemysław Śleszyński, Marcin Stępniak, Jerzy Solon, Piotr Silka. Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Januszewska-Stęniak

 

 

 

 

 

*rozwinięcie akronimów      
  MNiSW Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego    
  MRR  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego    
  MI  Ministerstwo Infrastruktury (aktualnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej)    
  MBPR  Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego     
  NCN Narodowe Centrum Nauki    
  UMWD Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego    
  PL-SK 2007-2013 Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013